Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 222/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Henryk Haak

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski – spr.

SSO Paweł Szwedowski

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi dłużnika A. J.

skarga na czynność komornika

na skutek zażalenia dłużnika A. J.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 16 stycznia 2014r. sygn. akt I Co 4222/13

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 222/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu odrzucił skargę dłużnika A. J. na czynność Komornika Sądowego przy tym Sądzie wobec nieuzupełnienia jej braków formalnych.

W zażaleniu dłużnik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy oddalając zażalenie zważył, co następuje:

Skarga na czynności Komornika jest pismem procesowym. Elementy składowe każdego pisma procesowego zostały wyszczególnione w art. 126 kpc.

Ponadto z art. 128 kpc wynika, że do każdego pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Niewątpliwie niedołączenie odpisów skargi stanowi jej brak formalny, ponieważ zgodnie z art. 767§3 kpc skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego.

Ponieważ złożona przez dłużnika skarga na czynność Komornika przy Sądzie Rejonowym zawierała ów brak formalny, został on wezwany do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W ten sposób też pouczono skarżącego o wymogach formalnych złożonej skargi. Skoro jednak mimo upływu terminu skarżący nie przedłożył odpisów skargi, to rzeczą Sądu Rejonowego było – zgodnie z art. 767 3kpc - jej odrzucenie, co też zasadnie uczynił.

Kwestia przywrócenia terminu do złożenia „ 2 egzemplarzy w/w skargi” nie może być przedmiotem rozpoznania przez Sąd Okręgowy w postępowaniu zażaleniowym.

Z podanych przyczyn orzeczono jak w sentencji ( art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 i 13§2 kpc).