Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1540/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Bogdan Jachowicz

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Renata Jagura

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 20 sierpnia 2013 r. wydanego w sprawie I C 150/12

oddala apelację.