Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1675/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Bogdan Jachowicz

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Renata Jagura

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa H. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 7 października 2013 r. wydanego w sprawie III C 1231/10

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz H. D. kwotę 1.200,00 zł (tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.