Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1704/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SR (del.) Renata Jagura

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko K. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, z dnia 4 października 2013 roku, sygn. akt III C 166/13

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od A. K. na rzecz K. K. kwotę 1800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.