Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 217/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Henryk Haak

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski – spr.

SSO Paweł Szwedowski

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. K. (1) , A. G.

z udziałem Miasta K., (...)

o podział majątku

na skutek zażalenia wnioskodawców

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 8 stycznia 2014r. sygn. akt I Ns 1587/11

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 217/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu przyznał biegłemu sądowemu A. K. (2) wynagrodzenie za wykonanie opinii w sprawie w wysokości 16.360, 74 zł.

Sąd Rejonowy uznał, że opinia została sporządzona zgodnie ze zleceniem i występują w sprawie okoliczności uzasadniające podwyższenie stawki wynagrodzenia za godzinę pracy o 50%.

W zażaleniu na powyższe postanowienie wnioskodawcy A. M. i J. G. wnieśli o jego zmianę przez obniżenie przyznanego biegłemu wynagrodzenia do kwoty 9000 zł

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1398 ze zm.) i art. 288 kpc biegłemu powołanemu przez sąd służy prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę i zwrot kosztów podróży i innych wydatków związanych ze stawiennictwem w sądzie. Wysokość wynagrodzenia biegłego określa sąd, uwzględniając wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, a także w miarę potrzeby pokrycie wydatków niezbędnych do wykonania zleconej pracy. Podkreślić nadto należy, iż w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym ( Dz. U . Nr 46 poz. 254 z późn. zm.) określa podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłego. W granicach tych mieści się przyznane biegłemu wynagrodzenie. Zostało ono powiększone o 50% za godzinę pracy w oparciu o §4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 518).

Sąd Rejonowy uwzględniając złożone okoliczności sprawy na wniosek biegłego podwyższył to wynagrodzenie zwiększając stawkę o 50%. Podane we wniosku biegłego podstawy żądania podwyższenia stawki i zaakceptowane przez Sąd Rejonowy nie budzą uzasadnionych wątpliwości i dlatego Sąd Okręgowy nie dopatrzył się przyczyn zakwestionowania zaskarżonego postanowienia.

Orzeczono zatem jak w sentencji ( art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 i 13§2 kpc).