Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt

III AUa 121/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 czerwca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Mirosław Szwagierczak

Sędziowie:

SSA Janina Czyż

SSA Roman Skrzypek (spr.)

Protokolant

st.sekr.sądowy Maria Piekiełek

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 r.

na rozprawie

sprawy z wniosku B. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w J.

o wypłatę emerytury

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Krośnie

z dnia 5 listopada 2013 r. sygn. akt IV U 1140/13

o d d a l a apelacje .

Sygn. akt III AUa 121/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r.

Decyzją z dnia 6.08.2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. powołując się na przepisy ustawy z 17.12.1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) przyznał wnioskodawcy B. B. prawo do emerytury od dnia 1.06.2013 r. tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Obliczając wysokość emerytury Zakład z uwagi na brak możliwości wyliczenia podstawy wymiaru, stwierdził, że emerytura wynosi 24% kwoty bazowej. Dalej Zakład do ustalenia wysokości dochodzonego świadczenia uwzględnił okresy: składkowe w wymiarze 9 lat 3 miesięcy i 26 dni oraz uzupełniające – praca w gospodarstwie rolnym w wymiarze 13 lat i 3 dni. Zakład wysokość emerytury obliczył poprzez przemnożenie 24% przez kwotę bazową w wysokości 3080,84 zł, co dało 739,40 zł.

Równocześnie ZUS zawiesił wypłatę tak określonego świadczenia z powodu pobierania emerytury rolniczej i zastrzegł, że podjęcie wypłaty nastąpi po przedłożeniu oświadczenia o wyborze świadczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

W odwołaniu od powyższej decyzji B. B. zarzucił, iż jest ona niezgodna z prawem ponieważ urodził się przed rokiem 1948 stąd ma prawo do dwóch emerytur. Zarzucił także, że otrzymywana przez niego emerytura z KRUS jest bardzo niska, dlatego sięgnął po drugie ubezpieczenie z ZUS i powinien otrzymać dwie emerytury równolegle. Wniósł także o zaliczenie mu do stażu pracy okresu od 1.08.1977 r. do 31.03.1981 r., kiedy to pracował w Zakładzie (...) w S..

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J.powołał się na przepis art. 28 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 33 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) i wniósł o oddalenie odwołania. Zakład podkreślił, że organ rentowy przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury na podstawie art. 28 ustawy emerytalnej, jednakże z uwagi na fakt, iż pobiera on emeryturę rolną, a nadto, że wypłata świadczenia została wstrzymana, a ubezpieczony został pouczony o konieczności złożenia oświadczenia dotyczącego wyboru świadczenia. Równocześnie Zakład podał, że do okresu ubezpieczenia nie został uwzględniony okres zatrudnienia od 6.12.1969 roku do 10.02.1970 roku w Zakładach (...)w R., ponieważ złożona przez wnioskodawcę legitymacja ubezpieczeniowa nie zawiera pieczęci imiennej pracownika dokonującego wpisu oraz daty początkowej zatrudnienia.

Wyrokiem z 5.11.2013 r. sygn. IV U 1140/13 Sąd Okręgowy w Krośnie zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że do uwzględnionego okresu składkowego w wymiarze 9 lat 3 miesięcy i 26 dni doliczył okres od dnia 6.12.1969 r. do dnia 10.02.1970 r., a w pozostałej części odwołanie oddalił.

Sąd ustalił, że B. B. urodzony (...)złożył kolejny wniosek o emeryturę dołączając do niego oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 4.12.1955 r. do 30.08.1973 r.wraz z zeznaniami świadków, a także świadectwa pracy wydane przez:

- Spółdzielnię (...)w S.Filia Usług (...)w O.z dnia 16.07.1997r. za okres od 1.03.1970 . do 6.09.1974 r. ,

- (...) (...)dnia 31.05.1977r. za okres od 6.10.1976 r. do 31.05.1977 r.

Przedłożył także legitymację ubezpieczeniową nr (...) wydaną 8.01.1970 r. przez Zakłady (...) w R., w której są wpisy dotyczące zatrudnienia:

1)  w Zakładach (...) w R. od 6.12.1968 r. do 10.02.1970 r.,

2)  w (...)w R.od 7.03.1970 r. do 20.06.1974r.,

3)  w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Państwowej (...) w R. Oddział w K. od 7.09.1974r.

do 30.09.1976 r.,

4)  w (...) Zakładach (...) w S. od 6.10.1976 r. do 31.05.1977 r.,

5)  w (...) Przedsiębiorstwie Produkcji (...)w L.– Baza (...)w S.od 1.08.1977r. do 31.03.1981r. – jako chałupnik.

Sąd ustalił również, że decyzją z dnia 23.08.1996 r. KRUS Oddział (...) w J. przyznał ubezpieczonemu prawo do renty rolniczej i do ustalenia tego prawa oraz ustalenia wysokości świadczenia uwzględniony został okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Pismem z 27.11.2012 r. KRUS P. Terenowa w J. zawiadomiła (...) Oddział w J. o tym, że B. B. ma ustalone prawo do emerytury rolniczej od 01.02.2010 r. przyznanej z urzędu w miejsce renty rolniczej.

Ustalając, że wnioskodawca od 1.02.2010 r. otrzymuje emeryturę rolniczą, Sąd stwierdził, że przyznana w niniejszym postępowaniu emerytura pracownicza, pozostaje w zbiegu, a to zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z 20.12. 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.). Przepis ten stanowi, że w razie zbiegu prawa do emerytury przysługującej na podstawie tej ustawy ( o ubezpieczeniu społecznym rolników) z prawem do emerytury z innego ubezpieczenia społecznego uprawnionemu wypłaca się jedno, wybrane przez niego świadczenie. Zatem w ocenie Sądu w tej części zaskarżona decyzja jest prawidłowa i w tym zakresie odwołanie podlega na zasadzie art. 477 14§1 kpc oddaleniu.

Odnośnie zmodyfikowanego wniosku o zaliczenie wnioskodawcy do jego stażu ubezpieczeniowego zatrudnienia w Zakładach (...) w R. od 7.03.1968 r. do 31.05.1970 r. Sąd uznał roszczenie to za w pełni uzasadnione. Okres ten wykazany został autentyczną legitymacją ubezpieczeniową wydaną właśnie przez tego pracodawcę z wyraźnym wpisem określającym datę rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia. Prawdziwość tego wpisu w ocenie Sądu nie budzi wątpliwości ponieważ jest to pierwszy wpis w tej legitymacji, a po nim są kolejne wpisy dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia dokonywane przez kolejnych pracodawców. Nie może zatem pojawiać się wątpliwość co do jego autentyczności, nawet w przypadku gdy wpis ten nie został opatrzony imienną pieczątką autora. Stąd też roszczenie ubezpieczonego w tym zakresie zostało uwzględnione i decyzja w tej części została zmieniona zgodnie z treścią art. 477 14§2 kpc.

Od powyższego wyroku w części uwzględniającej do okresu ubezpieczenia wnioskodawcy B. B. okresu pracy od 6.12.1968 r. do 10.02.1970 r. w Zakładach (...) w R. apelacje wniósł Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J..

Organ rentowy zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miały wpływ na wynik sprawy, a to art. 227 i 232 kpc, poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonanie jego oceny z pominięciem istotnej części tego materiału, tj. informacji dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych z 24.06.2013 r., oświadczenia wnioskodawcy z 18 lipca 2013 r., z których to dokumentów wynika, iż okresem pracy wnioskodawcy w Zakładach (...) w R., mógł być ewentualnie okres pracy od 6.12.1969 r. do 10.02.1970 r., a nie okres od 6.12.1968 r. do 10.02.1970 r.

Zakład wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie odwołania w całości względnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zaliczenie do stażu pracy okresu od 6.12.1969 r. do 10.02.1970 r., ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Apelację złożył również wnioskodawca B. B., w której domagał się odwieszenia emerytury pracowniczej i przyznania prawa do drugiego świadczenia. Apelujący twierdził, że urodził się przed 1948 rokiem, pobiera niską emeryturę z KRUS, dlatego przysługuje mu również druga emerytura z ZUS.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Obydwie apelacje okazały się nieuzasadnione dlatego Sąd II instancji orzekł o ich oddaleniu.

Odnosząc się do apelacji pozwanego organu rentowego należy przypomnieć, że w dniu 13.12.2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył do Sądu Okręgowego w Krośnie wniosek o sprostowanie wyroku tegoż Sądu z 5.11.2013 r.

Wniosek ten został uwzględniony, bowiem postanowieniem z dnia 18.12.2013 r. sygn. IV U 1140/13 Sąd Okręgowy w Krośnie sprostował oczywistą omyłkę w wyroku z dnia 5 lutego 2013 r. w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanej w sentencji daty „6.12.1968” wpisał „6.12.1969”.

W tej sytuacji apelacja organu rentowego w tej części okazała się bezprzedmiotowa. W apelacji ZUS jednakże znalazł się wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku i o oddalenie odwołania w całości. Wniosek ten nie został poparty żadnymi argumentami, dlatego ostatecznie apelacja ZUS została oddalona jako pozbawiona podstaw faktycznych i prawnych (art. 385 kpc).

Apelacja wnioskodawcy B. B. również okazała się nieuzasadniona. Zarzuty apelacyjne wnioskodawcy nie zostały precyzyjnie sformułowane, jednakże sprowadzają się do żądania wypłacenia jednocześnie świadczenia z systemu rolniczego oraz pracowniczego.

Do takiej sytuacji odsyła przepis art. 96 ust. 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) mówiący, że odrębne przepisy określą prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury lub renty z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.

Zgodnie zaś z art. 33 ust. 2 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz.291 ze zm.) w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (a taką emeryturę z KRUS pobiera wnioskodawca) z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie.

Z powyższego uregulowania jednoznacznie wynika, że wnioskodawcy przysługuje jedno świadczenie, wybrane przez wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny nie znajdując podstaw prawnych do uwzględnienia apelacji, obydwie apelacje oddalił, a to zgodnie z art. 385 kpc.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

- (...)

- (...)

2.  (...)