Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 175/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lutego 2013r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia SA Mariola Głowacka (spr.)

Sędziowie SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

SA Marek Górecki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lutego 2013r.

wniosku uprawnionego M. B.

przy uczestnictwie obowiązanych M. P. i A. R.

o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

na skutek zażalenia uprawnionego

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 7 grudnia 2012r. sygn. akt IX GCo 403/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

/-/M. Mazurkiewicz-Talaga /-/M. Głowacka /-/M. Górecki

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 7 grudnia 2012r. oddalił wniosek uprawnionego M. B. o zabezpieczenie roszczenia.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że wnioskodawca M. B. domagał się zabezpieczenia roszczenia o rozwiązanie spółki cywilnej (...) cywilna M. P., M. B., A. R.” przez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem (...) Spółką cywilną z siedzibą w Ż. oraz ustanowienie zarządcy, którym będzie osoba posiadająca licencję do wykonywania obowiązków syndyka, nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym i wyznaczenie wnioskodawcy dwutygodniowego terminu do wytoczenia powództwa.

Sąd pierwszej instancji w świetle art. 730 kpc, art. 730 1 kpc i art. 736 § 1 kpc uznał, że wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie, nie uprawdopodobnił zaś interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. W myśl art. 730 1 § 3 kpc Sąd dokonując wyboru sposobu zabezpieczenia musi uwzględnić interesy stron tj. zabezpieczyć wierzycielowi zaspokojenie jego roszczeń lub ochronę jego praw, a dłużnika nie obciążać ponad potrzebę.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem jest sposobem zabezpieczenia najdalej ograniczającym prawa obowiązanego na którego majątku zostało dokonane oraz pociągającym znaczne koszty związane ze sprawowaniem zarządu. Ten sposób zabezpieczenia powinien być stosowany raczej wyjątkowo, gdy inne sposoby zabezpieczenia są niewystarczające. Sąd podkreślił, że wnioskodawca podał, iż przesłanki uzasadniające rozwiązanie spółki zaistniały w połowie lipca 2012r. Wnioskodawca wyjaśnił, że do połowy lipca 2012r. współpraca wspólników układała się poprawnie, obowiązane podjęły nagle przeciwko uprawnionemu szereg czynności mających na celu faktyczne pozbawienie M. B. wszelkich praw osobistych i majątkowych związanych ze statusem wspólnika spółki cywilnej. Wnioskodawca wniosek o udzielenie zabezpieczenia wniósł do sądu w dniu 19 listopada 2012r., a więc po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniających - jego zdaniem - rozwiązanie spółki cywilnej. Sąd uznał, że skoro wnioskodawca przez okres ponad 4 miesięcy nie złożył wniosku o zabezpieczenie roszczenia, to nie istnieje potrzeba, a zatem interes prawny w natychmiastowym zabezpieczeniu jego roszczenia.

W ocenie Sądu pierwszej instancji uwzględnienie wniosku w sposób w nim wskazany w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje prawidłowo realizując swój główny cel gospodarczy tj. wydawanie tygodnika Gazeta (...), obciążałoby spółkę cywilną ponad potrzebę. Nadto wnioskodawca nie wykazał, że inne sposoby zabezpieczenia, mniej dotkliwe dla uczestniczek postępowania, nie były uzasadnione.

Zażalenie od powyższego postanowienia złożył uprawniony M. B. zaskarżając postanowienie w całości i domagając się zmiany postanowienia przez udzielenie zabezpieczenia w sposób wskazany we wniosku z dnia 19 listopada 2012r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie uprawnionego nie zasługiwało na uwzględnienie.

Z akt sprawy Sądu Okręgowego w Poznaniu sygn. IX GCo 422/12 (sygn. akt Sądu Apelacyjnego w Poznaniu IACz 102/13) z wniosku uprawnionego M. B. przy uczestnictwie obowiązanych A. R. i M. P. o zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa wynika, że A. R. i M. P. oświadczeniami z 9 listopada 2012r. na podstawie art. 869 § 2 kc wypowiedziały udziały w spółce cywilnej ze skutkiem natychmiastowym z powodu utraty zaufania do wspólnika M. B. (vide: k. 48 i 46 w/w akt). Nadto z zaświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego w W. z dnia 6 grudnia 2012r. wynika, że (...) Spółka cywilna M. P., M. B., A. R. została skreślona z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej z dniem 13 listopada 2012r. (vide: k. 50 akt Sądu Okręgowego w Poznaniu sygn. IX Gco 422/12). Wnioskodawca w uzasadnieniu do wniosku o udzielenie zabezpieczenia wskazał, że po zmianie w dniu 16 listopada 2007r. umowy spółki cywilnej z dnia 2 lutego 2001r. (...) spółka cywilna liczyła trzech wspólników w osobach M. B., M. P. i A. R. (vide: k. 3 akt). Po wypowiedzeniu umowy spółki cywilnej przez dwóch z trzech wspólników, spółka taka ulega automatycznemu rozwiązaniu (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2000r. II CKN 735/98 LEX nr 51068).

W konsekwencji na tym etapie postępowania brak jest podstaw do uznania, że wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie o rozwiązanie spółki cywilnej. W zaistniałej sytuacji zbędnym staje się rozważanie, czy M. B. uprawdopodobnił istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, gdyż skutkiem nieuprawdopodobnienia roszczenia winno być oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Biorąc powyższe pod rozwagę zażalenie uprawnionego, na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc, oddalono.

/-/M. Mazurkiewicz-Talaga /-/ M. Głowacka /-/ M. Górecki