Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: VIII K 122/14

2 Ds. 888/13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Barbara Ignaczewska

Protokolant: st.sekr.sądowy Izabela Mazan

bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2014 r.

sprawy K. O.

s. J. i E.

ur. (...) w L.

oskarżonemu o to, że w okresie od 6 grudnia 2013 roku do 12 grudnia 2013 roku w L. przy ul. (...) pod hipermarketem C. dokonał przywłaszczenia mienia mu powierzonego w postaci drzewek typu jodła kaukaska w ilości 107 sztuk o wartości 5350 złotych oraz świerk w ilości 136 sztuk o wartości 2250 złotych czym spowodował straty łączne w wysokości 7600 złotych na szkodę (...) przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 28 grudnia 2007 roku sygn. akta II K 681/07 za czyn z art. 280 § 1 kk i art. 158 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 17.11.2006r. do 06.03.2007r. i od 17.02.2011r. do 31.10.2011r.,

tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk,

I.  uznaje oskarżonego K. O. za winnego tego, że działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w okresie od 6 grudnia 2013 roku do 12 grudnia 2013 roku w L. przy ul. (...) pod hipermarketem C. dokonał przywłaszczenia mienia mu powierzonego w postaci drzewek typu jodła kaukaska w ilości 107 sztuk o wartości 5350 złotych oraz świerk w ilości 136 sztuk o wartości 2250 złotych czym spowodował straty łączne w wysokości 7600 złotych na szkodę M. N., to jest popełnienia czynu z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20.12.2013r. do dnia 21.12.2013r. (dwa dni),

III.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych i nie wymierza mu opłaty.

_________________________________________________________________________

Sygn. akt VIIIK 122/14

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Pokrzywdzony M. N. zajmował się importem drzewek iglastych z Danii, które sprzedawał w okresie świątecznym z przeznaczeniem na choinki. W tym celu wynajął plac pod hipermarketem C. w L., na który przywiózł w dniu 04.12.2013r. 215 drzewek z gatunku świerk pospolity, a w dniu 06.12.2013r. 298 z gatunku jodły kaukaskiej. Podczas rozładunku nawiązał rozmowę z oskarżonym K. O., który zaproponował, że podejmie się sprzedaży drzewek. Stojący zaś obok oskarżonego mężczyźni K. Ł. i M. S. zgodzili się podjąć nocnego stróżowania przy stoisku z choinkami w godzinach od 19. 00 do 7. 00. Pokrzywdzony zatrudnił mężczyzn i sporządził z nimi umowy cywilnoprawne.

W okresie od 06.12.2013r do 12.12.2013r oskarżony K. O.sprzedawał powierzone mu drzewka i nie rozliczył się z ich sprzedaży z pokrzywdzonym. W tym czasie poprosił sąsiada -M. C., aby ten pomógł mu przewieźć busem drzewka z placu przed C.w L., do miejsca w pobliżu (...)w L.. K. O.obiecał M. C.za to zatankować mu busa. M. C.wyraził na to zgodę. Dwukrotnie przewiózł choinki, które oskarżony osobiście załadował na jego busa. W miejscu rozładunku, czekał na nich mężczyzna o nieustalonych danych, który pomagał przepakowywać choinki na własnego busa.

W dniu 12.12.2013r K. Ł. i M. S. zobaczyli ,iż w godzinach sprzedaży choinek, stoisko stało nieczynne i pozostawało bez opieki K. O., który miał sprzedawać choinki . Na stoisku panował bałagan. Postanowili zadzwonić do M. N.. Pokrzywdzony tego samego dnia przyjechał na miejsce zdarzenia. Razem z K. Ł. i M. S. przeliczyli drzewka. Brakowało 107 drzewek z gatunku jodły kaukaskiej ( po 12 Euro /1 szt.) o wartości 5350zł oraz 136 drzewek świerka pospolitego (po 4 Euro/1 szt.) o wartości 2250zł. Łączna wartość drzewek wynosiła 7600zł. Oskarżony nie rozliczył się ze sprzedaży tych drzewek z pokrzywdzonym.

Dowód: zeznania pokrzywdzonego k.2 ,

zeznania świadka M. C. k- 82,

zeznania świadka M. S. k-82-83,

zeznania świadka K. Ł. k-84,

umowy zlecenia k-7-8,

płyta z nagraniem z monitoringu k-12,

zdjęcia z monitoringu k-35-51,

Oskarżony K. O. ma 26 lat, jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu. Jest bezrobotny. Karany dotychczas wielokrotnie sądownie – m.in. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział II Karny sygn. akt II K 681/07 z dnia 28.12.2007r został skazany z art. 158 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 17.11.2006r do 06.03.2007r i od 17.02.2011r do 31.10.2011r.

Dowód: dane osobopoznawcze oskarżonego k-28

karta karna k- 43-44

odpisy wyroku II K 681/07 k-54-55

Oskarżony K. O. w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu przywłaszczenia choinek, ale w liczbie 50 sztuk. Na rozprawę przed Sądem oskarżony nie stawił się.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego k-28-29

Sąd zważył, co następuje:

W świetle przeprowadzonego postępowania dowodowego sprawstwo i wina oskarżonego w zakresie popełnienia mu zarzucanego czynu z art. 284 § 2 kk nie budzą wątpliwości .

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd oparł się na zeznaniach pokrzywdzonego na okoliczność faktu, że oskarżony nie rozliczył się z nim ze sprzedaży powierzonych drzewek i na okoliczność ilości drzewek powierzonych do sprzedaży oskarżonemu, Zeznaniom świadków M. S. i K. Ł. sąd dał wiarę na okoliczność zaobserwowania w dniu 12.12.2013 roku, że stoisko, na którym powinna być prowadzona sprzedaż drzewek było zamknięte i nie było sprzedającego –oskarżonego oraz na okoliczność przeliczania drzewek z pokrzywdzonym. Na podstawie zeznań pokrzywdzonego i świadków M. S. oraz K. Ł. sąd ustalił ilość drzewek, z których sprzedaży oskarżony się nie rozliczył. Sąd dał wiarę zeznaniom M. C. k- 82 na okoliczność, że pomagał dwukrotnie przewozić drzewka oskarżonemu, co wskazuje na to, że oskarżony rzeczywiście sprzedawał te drzewka, ale jak to wynika z zeznań pokrzywdzonego nie rozliczał się z nim z pieniędzy.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że oskarżony, w okresie od 6 grudnia 2013 roku do 12 grudnia 2013 roku w L. przy ul. (...) pod hipermarketem C. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonał przywłaszczenia powierzonego mu mienia w postaci drzewek typu jodła kaukaska w ilości 107 sztuk o wartości 5350 złotych oraz świerk w ilości 136 sztuk o wartości 2250 złotych, czym spowodował straty łączne w wysokości 7600 złotych na szkodę M. N.. Wobec powyższego Sąd ocenił ,iż oskarżony wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Sąd dokonał zmiany kwalifikacji prawnej czynu, eliminując z podstawy skazania art. 64 § 1 kk wskazujący na recydywę. Oskarżony nie działał w warunkach powrotu do przestępstwa. Wyrokiem tut. Sądu z dnia 28.12.2007r sygn. akt II K 681/07 oskarżony został skazany za czyn z art. 158 § 1 kk tj. za udział w bójce. Czyn ten nie jest przestępstwem podobnym do przestępstwa z art. 284 § 2 kk tj. przywłaszczenia powierzonego mienia. Oskarżony nie został skazany za rozbój z art. 280 kk, jak w akcie oskarżenia podał prokurator. Zatem w niniejszej sprawie nie zachodzą warunki z art. 64 § 1 kk.

Wymierzając oskarżonemu karę bezwzględną pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy Sąd miał na uwadze umiarkowaną społeczna szkodliwość czynu oraz znaczny stopień zawinienia sprawcy i jego uprzednią wielokrotną karalność. Oskarżony popełnił przestępstwo umyślnie w zamiarze bezpośrednim. Spowodował wymierną szkodę, której nie naprawił. W ocenie Sądu wymierzona kara jest sprawiedliwa i adekwatna do stopnia jego zawinienia. Ponadto zdaniem Sądu, kara ta spełni swoje zadania zarówno w zakresie oddziaływania społecznego, jak również zadania wychowawcze i zapobiegawcze wobec oskarżonego. Uprzednia wielokrotna karalność oskarżonego nie stwarza pozytywnej prognozy kryminalistycznej wobec oskarżonego na przyszłość. Poprzednio odbyta kara pozbawienia wolności nie odniosła pożądanego skutku resocjalizacyjnego. W ocenie Sądu jedynie kara o charakterze izolacyjnym zmusi oskarżonego do refleksji nad własnym postępowaniem i zmusi do przestrzegania na przyszłość porządku prawnego i społecznego. W konsekwencji Sąd orzekł karę bezwzględną pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 63 § 1 kk Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20.12.2013r. do dnia 21.12.2013r. (dwa dni),

Na podstawie art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych i na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych, nie wymierzył mu opłaty, albowiem oskarżony nie pracuje i egzekucja kosztów okazałaby się bezskuteczna.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować w kontrolce,

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć PR,

3.  Kal. 14 dni.