Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1732/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy,

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Izabela Wawrzynkiewicz

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Tomasz Kotkowski

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2014 roku w Łodzi,

sprawy z powództwa K. Z.

przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 31 października 2013 r., sygn. akt I C 294/10

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz K. Z. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.