Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 208/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Bożena Rządzińska

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A.

w W.

przeciwko Ł. M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 28 listopada 2013 roku, sygn. akt VIII C 1577/13

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Ł. M. na rzecz Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.