Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1784/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2014r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędzia SO Dorota Kozarzewska

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014r. w Łodzi na rozprawie sprawy

z powództwa Miasta Ł.

przeciwko I. K.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez powódkę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 17 października 2013 r. sygn. akt I C 271/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący

1.  zasądza od I. K. na rzecz Miasta Ł. kwotę 65 216,70 (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście 70/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 listopada 2011 roku do dnia zapłaty;

2.  nie obciąża pozwanej kosztami postępowania na rzecz powoda;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na rzecz adw. S. G. kwotę 4 428 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu.

II.  nie obciąża pozwanej kosztami postępowania apelacyjnego na rzecz powoda;

III.  oddala apelację w pozostałej części;

IV.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na rzecz adw. S. G. kwotę 2 214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.