Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 592/14

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Ewa Tkocz

Sędziowie: SSA Lucyna Świderska-Pilis (spr.)

SSO Joanna Naczyńska

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2014 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. J.

przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego w (...) i K. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

od zarządzenia przewodniczącego posiedzenia w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

z dnia 8 listopada 2013 r.

sygn. akt I C 335/13

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem przewodniczący posiedzenia w Sądzie Okręgowym w Częstochowie zwrócił pozew powódki I. J., z tym uzasadnieniem że nie zostały uzupełnione braki formalne pozwu poprzez dołączenie jego odpisów z załącznikami i nie zostały złożone odpisy pełnomocnictwa.

Na powyższe zarządzenie zażalenie złożyła powódka wnosząc o jego uchylenie.

Skarżąca zarzucała, iż złożyła do akt sprawy kserokopię pozwu. Jeżeli owa kserokopia zaginęła Sąd winien ją odtworzyć na swój własny rachunek.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Powódka w dniu 17 maja 2013 r. złożyła w Sadzie Rejonowym w (...) pozew, w którym pozwała dwie osoby: Skarb Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w (...) oraz K. S.. Po przekazaniu sprawy według właściwości Sądowi Okręgowemu w Częstochowie przewodniczący posiedzenia wezwał pełnomocnika powódki o dołączenie jeszcze jednego odpisu pozwu, a to wobec pozwania dwóch pozwanych. Wezwanie to pełnomocnik powódki odebrał w dniu 30 września 2013 r. W odpowiedzi na wezwanie pełnomocnik złożył skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Nie został natomiast dołączony drugi odpis pozwu.

Zgodnie z treścią art. 128§ 1 kpc do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Skoro powódka pozwała dwie osoby, prawidłowo wezwana została o dołączenie jeszcze jednego odpisu pozwu wraz z załącznikami. Powódka nie wykonała wezwania, prawidłowo zatem pozew uległ zwrotowi, a to na podstawie art. 130§2 kpc.

Z przedstawionych względów zażalenie jako bezzasadne winno ulec oddaleniu na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397§2 kpc