Pełny tekst orzeczenia

Sygn.akt III Ca 248/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodnicząca: Sędzia SO Izabela Wawrzynkiewicz

Sędziowie SO Radosław Olewczyński

SR Małgorzata Rembowska

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2014 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G.

przeciwko A. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 5 grudnia 2013 roku sygnatura akt I C 705/13

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od A. S. na rzecz B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.