Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1174/12

I ACz 1175/12

POSTANOWIENIE

Dnia 22 sierpnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący: SSA Hanna Nowicka de Poraj

Sędziowie: SSA Jerzy Bess

SSO Teresa Rak

po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2012 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.

przeciwko (...) S. z siedzibą w R., (...) S. z siedzibą w R. (...) S. z siedzibą w R.i D. P.

o nakazanie i zapłatę

na skutek zażalenia strony powodowej od zarządzenia Przewodniczącego posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt I C 2419/11 oraz od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I C 2419/11

postanawia

umorzyć postępowania w sprawie.

Sygn. akt I ACz 1174/12

I ACz 1175/12

UZASADNIENIE

Po wniesieniu zażalenia przez stronę powodową od zarządzenia Przewodniczącego posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt I C 2419/11 oraz od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I C 2419/11, pismem z dnia 3 lipca 2012 r. strona powodowa pismem z dnia 3 lipca 2012 r. cofnęła powództwo bez zrzeczenia się roszczenia. Stosownie do treści art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Zgodnie z § 3 tego przepisu w razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody. Każdemu z pozwanych doręczono odpis pisma strony powodowej zawierającego cofnięcie powództwa – poprzez pozostawienie pisma w aktach sprawy zgodnie z art. 1135 5 § 2 k.p.c. Mimo upływu terminu, żaden z pozwanych nie złożył oświadczenia w przedmiocie cofnięcia pozwu, Sąd Apelacyjny nie dopatrzył się także żadnych okoliczności, które pozwalałyby na uznanie cofnięcia powództwa za niedopuszczalne w rozumieniu art. 203 § 4 k.p.c., wobec czego cofnięcie należy uznać za skuteczne.

W myśl art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Wobec tego postępowanie należało umorzyć, o czym Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie powołanego przepisu.