Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XX GCo 134/12

POSTANOWIENIE

Dnia 27 czerwca 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR del. Agnieszka Baran

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2012 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. G.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

Sygn. akt: XX GCo 134/12

1.  udzielić zabezpieczenia roszczenia wnioskodawcy J. G. wobec spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę kwoty 863.993,26 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty, poprzez zajęcie rachunku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., prowadzonego przez Bank (...) III Oddział w W. o nr (...), do kwoty 863.993,26 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 26/100 złote),

2.  wyznaczyć uprawnionemu J. G. czternastodniowy termin do wniesienia powództwa przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę kwoty 863.993,26 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty,

3.  postanowieniu w punkcie 1. nadać klauzulę wykonalności.

SSR del. Agnieszka Baran

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 maja 2012 roku uprawniony – J. G. wniósł o udzielenie zabezpieczenia jego roszczeń przysługujących mu od (...) sp. z o.o. w W. poprzez zajęcie rachunku bankowego tej spółki (obowiązanego) prowadzonego przez Bank (...) w W. o numerze wskazanym we wniosku. W uzasadnieniu wniosku zostało wskazane, że uprawniony jest wierzycielem spółki (...) sp. z o.o. z tytułu udzielonych jej pożyczek. W dniu 4 października 2006 roku doszło do podpisania wielostronnej umowy, której stronami byli m. in., wnioskodawca i obowiązany (...) Sp. z o.o. w W.. Na mocy tej umowy doszło do nowacji dotychczasowych umów pożyczek zawartych przez uprawnionego ze spółką (...). W myśl § 6 ust. 6 tej umowy, spółka (...) poręczyła spłatę kwot pożyczonych przez wnioskodawcę spółce (...). Poręczenie zostało udzielone pod warunkiem zawieszającym, który się spełnił i pod warunkiem rozwiązującym, który nigdy się nie ziścił. Uprawniony wskazał, że spółka (...) dokonała częściowej spłaty pożyczki na rzecz wnioskodawcy. Do zapłaty na jego rzecz pozostała kwota 251.350,62 CHF, stanowiąca sumę pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki i odsetek. Wnioskodawca podniósł, że wysokość zadłużenia spółki (...) jest w zasadzie niesporna pomiędzy stronami postępowania, co wynika z pisma uczestnika postępowania z dnia 2 kwietnia 2012 roku, w którym obowiązany jako przyczynę spłaty zadłużenia wobec wnioskodawcy wskazał sytuację finansową spółki. Uzasadniając interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia w niniejszej sprawie uprawniony podniósł trudną sytuację majątkową obowiązanego (m. in. niższą niż wartość roszczenia uprawnionego kwotę różnicy pomiędzy kapitałem własnym obowiązanego i jego zobowiązaniami i brak rezerw na realizację udzielonego poręczenia) (wniosek k. 4-14).

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek J. G. zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 730 § 1 k.p.c., w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. W myśl § 2 tego artykułu, Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

W myśl art. 730 1 § 1 k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie natomiast z treścią § 2 tego artykułu, interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

W ocenie Sądu Okręgowego w niniejszej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia.

Spełniona jest pierwsza z przesłanek wynikająca z treści powołanego przepisu. Sprawa, w której uprawniony żąda zabezpieczenia jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c., podlegającą rozpoznaniu przez sąd polubowny.

Kolejną przesłanką udzielenia zabezpieczenia jest wiarygodność roszczenia. Przy czym wystarczającym jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, co w praktyce sprowadza się do uprawdopodobnienia faktów, stanowiących podstawę zgłaszanego roszczenia. W ocenie Sądu dokumenty złożone przy wniosku wszczynającym postępowanie w niniejszej sprawie, uprawdopodobniają przytoczone we wniosku fakty; potwierdzają fakt udzielenia pożyczki przez wnioskodawcę spółce (...) oraz fakt udzielenia poręczenia spłaty tej pożyczki przez obowiązanego. Załączone do wniosku pisma uczestnika postępowania, w których nie kwestionował on zasady ani wysokości swojego zobowiązania, uprawdopodobniają wniosek J. G. także w zakresie wysokości przysługującego mu roszczenia, którego dotyczy wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

W ocenie Sądu, uprawniony uprawdopodobnił również interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Według art. 730 1 § 2 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Obojętne jest przy tym, czy takie niebezpieczeństwo wynika z zachowania obowiązanego, czy z przyczyn od niego niezależnych – ważne jest, aby istniało w chwili żądania zabezpieczenia.

Uprawiony we wniosku wskazał konkretne okoliczności dotyczące uczestnika postępowania, które powodują jego obawę, co do tego, że brak zabezpieczenia mógłby utrudnić wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Okoliczności te zostały uprawdopodobnione za pomocą złożonych do akt sprawy kopii dokumentów finansowych dotyczących obowiązanego. Wynikająca z nich sytuacja finansowa obowiązanego potwierdza zasadność stanowiska wnioskodawcy, że brak zabezpieczenia co najmniej poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania, tj. zaspokojenie wskazanego we wniosku roszczenia.

Wobec powyższego, uznając wniosek uprawnionego za w pełni uzasadniony Sąd udzielił zabezpieczenia w sposób wskazany w sentencji postanowienia. W ocenie Sądu wskazany sposób zabezpieczenia nie zmierza do zaspokojenia roszczenia uprawnionego, a jedynie zabezpiecza prawa uprawnionego.

Zgodnie z treścią art. 733 k.p.c., Sąd zakreślił wnioskodawcy termin dwóch tygodni na wszczęcie postępowania w sprawie o zasądzenie roszczenia, którego zabezpieczenie stanowi przedmiot postępowania w niniejszej sprawie.

Na podstawie art. 743 § 1 k.p.c., są postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia Sąd nadał z urzędu klauzulę wykonalności, albowiem postanowienie to podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

Mając na uwadze powyższe, na mocy powołanych przepisów, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

SSR del. Agnieszka Baran