Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 606/14

POSTANOWIENIE

Dnia 19 września 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSA Anna Gawełko

Sędziowie:

SA Marek Klimczak (spr.)

SA Dariusz Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2014 r.na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. A. w T.

przeciwko (...) Spółce z o.o. Spółce komandytowej w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia biegłego Z. L.

na postanowienie Sądu Okręgowego – Sądu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 14 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI GC 161/13

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy nałożył na biegłego Z. L. grzywnę w wysokości 500 zł za nieusprawiedliwione opóźnienie w przedłożeniu opinii.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że w dniu 5 lutego 2014r. biegły otrzymał zlecenie sporządzenia opinii w sprawie, w terminie 21 dni.

Wobec niewykonania zlecenia w zakreślonym terminie, pismem z dnia 24 marca 2014r. (doręczonym biegłemu w dniu 1 kwietnia 2014r.) Sąd wezwał go do niezwłocznego przedłożenia opinii wraz z aktami. Do dnia wydania postanowienia o ukaraniu grzywną, tj. 14 kwietnia 2014r. biegły nie zastosował się do powyższego wezwania. Nie zwracał się też o przedłużenie mu terminu do sporządzenia opinii.

W tej sytuacji, uznając że zachowanie biegłego stanowi poważne uchybienie, które powoduje opóźnienie procesu Sąd postanowił nałożyć na niego grzywnę, na podstawie art. 287 k.p.c.

Od powyższego postanowienia biegły wniósł zażalenie, domagając się jego uchylenia. Argumentował, że opóźnienie w sporządzeniu opinii wynikło z przyczyn od niego niezależnych. Przede wszystkim mimo jego prośby o wyznaczenie 1,5- miesięcznego terminu na sporządzenie przedmiotowej opinii, Sąd wyznaczył mu tylko 21 dni, czego nie zauważył odbierając akta. Dodatkowo wskazywał na problemy zdrowotne, skumulowanie w tym czasie dużej ilości opiniowanych spraw, trudności w skontaktowaniu się z powodem i ustaleniu terminu oględzin, a także konieczność oczekiwania na dostarczenie przez powoda elementów projektu technicznego. W tych okolicznościach nałożenie grzywny jest dla niego krzywdzące.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że obowiązkiem sądu jest rozpoznanie sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Opóźnienie złożenia opinii przez biegłego stanowi poważne uchybienie procesowe, które powoduje opóźnienie w przebiegu procesu i stanowi jedną z często występujących przyczyn przewlekania procesu. W myśl art. 6 § 1 k.p.c. sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania. Jednym ze środków służących do wcielania w życie tej zasady procesowej jest grzywna przewidziana w art. 287 k.p.c.

Faktem jest, że wyznaczony biegłemu przez Sąd termin do wykonania opinii w niniejszej sprawie był znacznie krótszy od terminu, jaki wcześniej był uzgodniony z biegłym (k. 247). Nie mniej jednak po otrzymaniu zlecenia biegły nie wnosił o przedłużenie wyznaczonego terminu, nie informował też Sądu o utrudnieniach, na które wskazuje w zażaleniu. Z treści uzasadnienia zażalenia wynika, że prace nad opinią biegły rozpoczął z około 2-miesięcznym opóźnieniem, co trudno usprawiedliwić brakiem numeru telefonu do powoda. Ostatecznie opinię biegły złożył po 3 miesiącach, po kilku ponagleniach, nałożeniu grzywny i zagrożeniu kolejną.

W tych okolicznościach Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia zażalenia, które podlegało oddaleniu, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.