Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUz 108/14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie - Wydział III Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA Barbara Białecka (spr.)

Sędziowie: SA Anna Polak

SO del. Beata Górska

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy S. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K.

o emeryturę

na skutek zażalenia ubezpieczonego

na postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 17 lipca 2014 r., sygn. akt IV U 572/14

p o s t a n a w i a :

1. oddalić zażalenie na postanowienie z 17 lipca 2014 r. odrzucające zażalenie,

2. oddalić zażalenie na postanowienie z 17 lipca 2014 r. odrzucające wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia.

SSA Anna Polak SSA Barbara Białecka SSO del. Beata Górska

Sygn. akt III AUz 108/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 17 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odrzucił zażalenie ubezpieczonego na postanowienie z 7 lipca 2014 r., którym Sąd Okręgowy odrzucił odwołanie.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że po przeprowadzeniu rozprawy, na której obecny był ubezpieczony, postanowieniem z 7 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy
w K. odrzucił odwołanie ubezpieczonego. Ubezpieczony był obecny przy ogłoszeniu postanowienia, podaniu ustnych motywów rozstrzygnięcia oraz został pouczony o dalszym postępowaniu związanym ze złożeniem ewentualnego zażalenia, co wynika z protokołu rozprawy zapisanej w formie audio-video. Stwierdził, że zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c., termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Przy czym, zgodnie z art. 357 § 1 k.p.c., postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i to tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Sąd I instancji wskazał, że ubezpieczony - aby móc skutecznie wnieść zażalenie w rozpoznawanej sprawie - winien sporządzić je w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia na rozprawie, tj. do 14 lipca 2014r. albo też w tym samym terminie złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia
z uzasadnieniem. Ubezpieczony dopiero 16 lipca 2014r. złożył wniosek
o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, czyli po upływie tygodniowego terminu. Nie wniósł też zażalenia w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia postanowienia na rozprawie. Stąd też, zdaniem Sądu Okręgowego, zażalenie z 16 lipca 2014 r. uznać należy za spóźnione. Zgodnie z art. 370 k.p.c. z zw. z art. 397 § 2 k.p.c., sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione m.in. po upływie przepisanego terminu. Stąd też, mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy zażalenie odrzucił, o czym orzekł w sentencji postanowienia. Dodatkowo Sąd I instancji wskazał, że wniesione zażalenie posiada też liczne braki formalne (brak opłaty; nie czyni zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego - brak wskazania sądu, do którego kierowane jest zażalenie, brak określenia strony przeciwnej; brak wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia, jak również brak zwięzłego uzasadnienia zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów). Z uwagi jednak, że zostało ono wniesione po terminie
i już z tego tytułu podlegało odrzuceniu, Sąd Okręgowy nie wzywał ubezpieczonego do ich uzupełnienia.

Kolejnym postanowieniem z 17 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odrzucił wniosek ubezpieczonego
o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z 7 lipca 2014 r., którym Sąd Okręgowy odrzucił odwołanie.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z 7 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie odrzucił odwołanie ubezpieczonego od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. z 9 kwietnia 2014 r., na mocy której odmówiono mu prawa do emerytury w związku z pracą w warunkach szczególnych. Zgodnie z treścią art. 357 § 1 k.p.c., postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Stwierdził, że ubezpieczony mógł skutecznie złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia do 14 lipca 2014 r., natomiast złożył wniosek o sporządzenie
i doręczenie mu uzasadnienia postanowienia 16 lipca 2014 r. (data stempla pocztowego), a więc po upływie wskazanego w ustawie terminu. Stosownie do treści art. 361 k.p.c., do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej. Przepis art. 328 § 1 zd. 2 k.p.c. stanowi zaś, że sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym spóźnione żądanie sporządzenia uzasadnienia wyroku (postanowienia). Sąd Okręgowy stwierdził, że w związku z tym, że termin na złożenie wniosku o dokonanie powyższej czynności procesowej upłynął bezskutecznie, orzeczono jak w sentencji.

Ubezpieczony złożył zażalenie na powyższe postanowienia z 14 lipca 2014 r. Wskazał, że na rozprawie 7 lipca 2014 r. miał bóle głowy, dzwonienie w uszach i było to przyczyną niedokładnego wysłuchania uzasadnienia i pouczenia sądu. Podniósł, że 2 lata czekał na rozpoznanie sprawy z odwołania od decyzji ZUS. Stwierdził, że obecnie przebywa na zasiłku chorobowym, po wypadku w pracy (dotycząca tego sprawa toczy się przed sądem w Białogardzie), a zakład pracy rozwiązał z nim umowę o pracę. Wskazał na swój zły stan zdrowia i wiek. Wniósł o uchylenie postanowienia, którym Sąd Okręgowy odrzucił odwołanie i przyjęcie odwołania do rozpoznania.

W kolejnym piśmie ubezpieczony sprecyzował, że wniesione przez niego zażalenie dotyczy obydwu postanowień z 17 lipca 2014 r. i wnosi on zarówno
o uchylenie bądź zmianę postanowienia odrzucającego zażalenie na postanowienie
z 7 lipca 2014 r., jak i o zmianę postanowienia, którym Sąd Okręgowy odrzucił wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z 7 lipca 2014 r. i o sporządzenie tegoż uzasadnienia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W ocenie Sądu Odwoławczego, rozstrzygnięcia Sądu I instancji w obydwu zaskarżonych postanowieniach są prawidłowe, a zażalenia okazały się bezzasadne.

Co do postanowienia, którym Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie ubezpieczonego na postanowienie z 7 lipca 2014 r. odrzucające odwołanie (k. 32 a.s.), Sąd Odwoławczy wskazuje, że skarżący wniósł zażalenie po terminie – 16 lipca 2014 r., podczas gdy termin ten upływał 14 lipca 2014 r. W myśl art. 394 § 2 bowiem, termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie- od ogłoszenia postanowienia. O kwestii doręczania i uzasadniania postanowień stanowi natomiast, jak prawidłowo wskazał Sąd Okręgowy, art. 357 k.p.c. Zgodnie z art. 357 § 1, postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu,
i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postanowienie z 7 lipca 2014 r. wydane było na posiedzeniu jawnym i podlegało zaskarżeniu. A zatem, w celu wniesienia zażalenia, należało w ciągu tygodnia od jego ogłoszenia wnieść wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem albo
w ciągu tygodnia od jego ogłoszenia wnieść zażalenie. Ubezpieczony w ciągu tygodnia od ogłoszenia postanowienia, nie wniósł o doręczenie postanowienia
z uzasadnieniem (pismo z 7 lipca 2014 r. - k. 26 a.s., stanowiło wniosek o przesłanie odpisu postanowienia bez uzasadnienia i nie było składane w celu zaskarżenia postanowienia, a w celu przesłania go innemu sądowi, jak wskazał ubezpieczony
w piśmie na k. 29 a.s.), ani też nie wniósł zażalenia w terminie tygodniowym od ogłoszenia postanowienia na rozprawie. Zarówno zażalenie, jak i wniosek
o sporządzanie uzasadnienia postanowienia i przesłanie postanowienia
z uzasadnieniem ubezpieczony złożył dopiero 16 lipca 2014 r., czyli po upływie wyznaczonego wymienionymi przepisami terminu.

W związku z powyższą argumentacją, również zażalenie z 14 lipca 2014 r. na postanowienie odrzucające wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia
z 7 lipca 2014 r. okazało się nieuzasadnione. Skarżący uchybił bowiem, jak już wskazano, terminowi do sporządzenia tego uzasadnienia określonemu w art. 357 § 1 k.p.c. Prawidłowo zatem Sąd I instancji zastosował regulację art. 328 § 1 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. i odrzucił wniosek.

W odniesieniu do obydwu zaskarżonych postanowień należy podkreślić, że ubezpieczony został prawidłowo pouczony podczas rozprawy przed Sądem Okręgowym o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia, co wynika
z protokołu rozprawy (nagranie, k. 25 a.s.). Okoliczności wskazywane przez ubezpieczonego (złe samopoczucie, niedosłyszenie pouczenia), nie mają przy rozpoznawaniu zażalenia istotnego znaczenia. W przypadku, gdyby skarżący istotnie nie zrozumiał bądź nie dosłyszał pouczenia, powinien był dopytać o jego treść jeszcze podczas posiedzenia sądu, ewentualnie poprzez kontakt z sekretariatem sądu bądź biurem obsługi interesanta. Faktem jest natomiast, że pouczenie z 7 lipca 2014 r. było prawidłowe i jasno wynikało z niego, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia a zażalenie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem albo w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia.

W związku z powyższym, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw.
z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie na postanowienie z 17 lipca 2014 r. odrzucające zażalenie, o czym orzekł w pkt 1 sentencji postanowienia i na tej samej podstawie oddalił zażalenie na postanowienie z 17 lipca 2014 r. odrzucające wniosek
o sporządzenie uzasadnienia postanowienia, o czym orzekł w pkt 2 sentencji postanowienia.

SSA Anna Polak SSA Barbara Białecka SSO del. Beata Górska