Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I ACa 701/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2012r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Małgorzata Stanek

Sędziowie:

SA Anna Cesarz

SA Alicja Myszkowska (spr.)

Protokolant:

st.sekr.sądowy Jolanta Chrzanowska-Ponomarenko

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2012r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. B. i S. B.

przeciwko K. R.

o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie

oraz z powództwa wzajemnego K. R.

przeciwko K. B.

o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie

na skutek apelacji powódek i pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 29 marca 2012r. sygn. akt I C 2201/10

1.  umarza postępowanie apelacyjne wywołane apelacją wniesioną przez S. B.;

2.  oddala apelację K. B.;

3.  oddala apelację K. R.;

4.  nie obciąża stron kosztami postępowania apelacyjnego;

5.  przyznaje adwokatowi R. P. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. kwotę 996,30 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 30/100) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za udzielenie K. R. pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym i nakazuje wypłacić tę kwotę ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi;

6.  przyznaje adwokat M. A. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. kwotę 996,30 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 30/100) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za udzielenie K. B. i S. B. pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym i nakazuje wypłacić tę kwotę ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi.

I ACa 701/12

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2012 r. powódka S. B. wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sygn. akt I C 2201/10.

Na rozprawie apelacyjnej w dniu 10 października 2012 r. pełnomocnik powódki cofnął apelację złożoną przez S. B..

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie art. 391 § 2 k.p.c. umorzył postępowanie apelacyjne wywołane apelacją wniesioną przez S. B..