Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI RCa 168/14

POSTANOWIENIE

Dnia 1 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Olsztynie VI Wydział Cywilny Rodzinny w składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Piórkowska

Sędziowie: SO Jolanta Biernat-Kalinowska

SR del do SO Wiktor Sienicki (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Joanna Niedzielska

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2014 roku w Olsztynie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego A. W. reprezentowanego przez matkę A. M.

przeciwko B. W.

o alimenty

na skutek apelacji małoletniego powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie

z dnia 5 maja 2014 roku

sygn. akt III RC 591/13

p o s t a n a w i a:

1.  umorzyć postępowanie;

2.  odstąpić od obciążenia małoletniego powoda kosztami postępowania apelacyjnego poniesionymi przez pozwanego.

sygn. akt. VI RCa168/14

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 września 2014r pełnomocnik małoletniego powoda A. W. cofnął w całości wniesioną przez siebie w imieniu powoda apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 5 maja 2014r w sprawie III RC 591/13.

Jednocześnie wniósł o nieobciążanie powoda kosztami procesu.

Wskazał przy tym, że w chwili wnoszenia apelacji sytuacja pozwanego była inna , strona powodowa dowiedziała się o zmianie jego zatrudnienia w innej toczącej się równolegle sprawie.

Stąd też apelacji nie można uznać za oczywiście bezzasadnej.

Pełnomocnik pozwanego B. W. pismem z dnia 24 września 2014r wyraził zgodę na cofniecie apelacji i umorzenie postępowania apelacyjnego.

Jednocześnie wniósł o zasądzenie od strony powodowej na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

Wskazał przy tym , że wniesienie apelacji wygenerowało koszty po stronie pozwanego , który przedstawił swoje stanowisko poprzez złożenie obszernej odpowiedzi na apelację sporządzonej przez jego pełnomocnika.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zgodnie z art. 391 § 2 kpc w razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

W realiach przedmiotowej sprawy sąd II instancji nie znalazł żadnych podstaw aby uznać czynność cofnięcia apelacji za sprzeczną z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzającą do obejścia prawa.

Pełnomocnik pozwanego złożył wniosek o przyznanie pozwanemu zwrotu kosztów od powoda.

W realiach przedmiotowej sprawy zastosowanie znajdzie jednak art.102 kpc , stanowiący , że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Powodem , który wniósł apelację jest osoba małoletnia , która nie ma własnego majątku czy też dochodów , poza alimentami zasądzonymi od pozwanego.

Zasady słuszności przemawiają więc za tym aby odstąpić od obciążenia go kosztami postepowania apelacyjnego poniesionymi przez pozwanego.

Brak jest też podstaw do obciążenia tymi kosztami przedstawicielki ustawowej powoda.

Może to bowiem nastąpić , zgodnie z art. 110 kpc , tylko w przypadku gdy koszy zostały wywołane rażącą winą przedstawiciela ustawowego.

Trudno w przedmiotowej sprawie dopatrywać się rażącej winy matki powoda we wniesieniu apelacji, tym bardziej jeśli się uwzględni powody jej cofnięcia wskazane w piśmie procesowym z dnia 18 września 2014r.

Stąd też Sąd Okręgowy orzekł o umorzeniu postępowania apelacyjnego zaś w przedmiocie jego kosztów jak w pkt. 2 postanowienia.