Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pz 117/14

POSTANOWIENIE

Dnia 15 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Karol Kotyński (spr.)

Sędzia SO Ewa Chałubińska

Sędzia SO Magdalena Lisowska

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa A. W.

przeciwko (...) Zespołowi Szkół (...) II w Z.

o odprawę, odszkodowanie oraz odsetki

w przedmiocie zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Zgierzu IV Wydział Pracy z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie sygn. akt IV P 132/10.

postanawia:

- oddalić zażalenie.