Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 499/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2014r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka

Protokolant Beata Wolny

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2014r. w Oleśnicy

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko (...) S.A. z/s w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda M. K. kwotę 6.000,00zł (sześć tysięcy) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 15.02.2013r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.192,60zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z. /

1.  kal. 21 dni;

2.  po prawomocności zwrócić powodowi niewykorzystaną zaliczkę 24,40zł;

15.05.2014r.

Sygn. akt. I C 499/13

UZASADNIENIE

Powód M. K. wniósł o zasądzenie od (...) S.A. w W. kwoty 6.000,00 zł z odsetkami od dnia 15.02.2013 r. tytułem dalszego zadośćuczynienia za doznane skutki wypadku, za które co do zasady odpowiada strona pozwana.

W uzasadnieniu powództwa wskazał, iż dnia 03.11.2012 r. w miejscowości K. został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, którego sprawca posiadał zawartą ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W wyniku wypadku powód doznał obrażeń ciała, których skutkiem była konieczność poddania się leczeniu
i długotrwałej rehabilitacji, a także utrzymujące się przez długi czas dolegliwości bólowe, a skutki wypadku odczuwane są przez powoda do dziś. Zdaniem pozwanego wypłacona przez stronę pozwaną kwota zadośćuczynienia w wysokości 1.000,00 zł jest nieadekwatna do odczuwanych przez powoda skutków wypadku oraz cierpień fizycznych i psychicznych z nim związanych.

Strona pozwana, (...) S.A. w W., wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że wypłaciła powodowi
już kwotę 1.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za skutki wypadku z dnia 03.11.2012 r., która to suma jej zdaniem jest kwotą odpowiednią w rozumieniu art. 445 § 1 k.c.

W toku postępowania dowodowego ustalono n a s t ę p u j ą c y s t a n f a k t y c z n y:

W dniu 03.11.2012 r. przy ul. (...) w miejscowości K.,
kierujący pojazdem marki F. (...) o nr rej. (...) nie dostosował prędkości do warunków ruchu uderzył w tył jadącego przed nim samochodu
marki F. (...) o nr rej. (...), którym kierował powód. Powód jechał razem z żoną i dzieckiem. Zarówno sprawca jak i pozostali kierowcy uczestniczący w wypadku byli trzeźwi.

/dowód:

akta szkody nr (...) - w załączeniu;

zeznania świadka E. S.K. – k. 49 – 50;

W skutek kolizji powód doznał obrażeń ciała w postaci zwichnięcia, skręcenia i naderwania stawów i więzadeł odcinka szyjnego kręgosłupa oraz urazu lewego barku. W skutek odniesionych urazów powód w okresie od dnia 05.11.2012 r. do dnia 07.11.2012 r. przebywał w szpitalu, a później do dnia 30.11.2012 r. na zwolnieniu lekarskim i w tym czasie nosił kołnierz ortopedyczny. Korzystał też z zabiegów rehabilitacyjnych.

/dowód:

karta informacyjna SPZOZ w K. – k. 8 i 64;

wynik badania neurologicznego z dnia 03.11.2012 r. – k. 9 i 60;

karta informacyjna leczenia szpitalnego – k. 10 – 11 i 63 – 63v.;

wynik badania radiologicznego nr (...) – k. 12 i 61;

skierowanie do poradni specjalistycznej – k. 13, 14;

historia choroby M. K. – k. 15 i 59;

zwolnienie lekarskie z dnia 21. (...). – k. 16;

akta szkody nr (...) w załączeniu;

wynik kontrolnego badania neurologicznego z dnia 28.01.2013 r. – k. 58;

wynik tomografii kręgosłupa – odcinek szyjny z dnia 06.11.2012 r. – k. 62;

zeznania świadka E. S.K. – k. 49 – 50;

zeznania powoda – k. 81 - 82;

W niniejszej sprawie została opracowana opinia przez biegłego lekarza sądowego neurochirurga H. A. (1) z dnia 17.10.2013 r. na okoliczność następstw zdarzenia z dnia 03.11.2012 r. dla zdrowia powoda, doznanych przez niego obrażeń ciała oraz wysokości doznanego uszczerbku na zdrowiu i rokowań na przyszłość. W ocenie biegłego w wyniku wypadku powód doznał obrażeń, które skutkowały 3% uszczerbkiem na zdrowiu, na który to uszczerbek składa się:

1.  zespół nerwicowy pourazowy, z pobolewaniami i zawrotami głowy, nerwowością, lękami aktualnie bez następstw - 0%,

2.  zespół bólowy szyjny pourazowy, z zaznaczonym ograniczeniem ruchomości i rwą barkowo – ramieniową lewostronną – 3% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

Biegły stwierdził także, iż wypadek komunikacyjny z dnia 03.11.2012 r. skutkuje powstaniem długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym rokowania na przyszłość ocenił jako dobre. Wskazał, że dla pozwanego przeciwwskazane są prace wysiłkowe, fizyczne i obciążające kręgosłup oraz, że powód wymaga w dalszym ciągu leczenia zachowawczo – objawowego neurologicznego.

/dowód:

opinia biegłego dr H. A. z dnia 17.10.2013 r.– k. 55 - 57;

Powód do dziś odczuwa skutki wypadku z 03.11.2012 r., ma problemy z lewą ręką, która jest osłabiona. Przez miesiąc po wypadku powód przebywał na zwolnieniu lekarskim, był też hospitalizowany, korzystał z prywatnych wizyt u neurologa i nadal pozostaje pod jego opieką. Z powodu dolegliwości bólowych ramienia i lewej ręki a niekiedy także głowy stosuje leki przeciwbólowe. Powód do dnia dzisiejszego ma obawy związane z jazda samochodem, ma też problemy z czynnościami codziennymi takimi, jak noszenie zakupów czy kąpanie dziecka. W pracy, gdzie jest zatrudniony na stanowisku magazyniera, wszystkie zadania wykonuje z większą ostrożnością i obawą przed pogorszeniem się stanu jego zdrowia. Przed wypadkiem powód uprawiał sport, grał w koszykówkę i czasami chodził na siłownię. Obecnie powód zrezygnował z uprawiania sportu, gdyż po pracy jego ręka jest osłabiona.

/dowód:

zeznania świadka E. S.K. – k. 49 – 50;

zeznania powoda – k. 81 - 82;

Strona pozwana wypłaciła powodowi zadośćuczynienie za skutki objętego żądaniem pozwu wypadku w kwocie 1.000,00 zł.

/dowód:

akta szkody nr (...) - w załączeniu;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Bezspornym w niniejszej sprawie było to, że strona pozwana ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku, jakiego doznał powód.

Sporna pozostała natomiast kwestia wysokości zadośćuczynienia – zatem ocenie w istocie wymagała jedynie kwestia, czy wypłacone przez ubezpieczyciela powodowi dotąd zadośćuczynienie w kwocie 1.000,00 zł odpowiada pojęciu „odpowiedniego” w rozumieniu dyspozycji art. 445 § 1 kc przy doznanym 3% długotrwałym uszczerbku na zdrowiu.

W orzecznictwie ugruntował się aprobowany przez piśmiennictwo pogląd opowiadający się za kompensacyjnym charakterem przewidzianego w art. 445 § 1 kc zadośćuczynienia pieniężnego, tj. uznający je za sposób naprawienia szkody niemajątkowej, wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04.06.1968 r., I PR 175/68, OSNCP 1969, nr 2, poz. 37, oraz uchwałę pełnego składu Izby cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 08.12.1973 r, III CZP 37/73, OSNCP 1974, nr 9, poz. 145). O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien zadecydować rozmiar doznanej krzywdy, tj. stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania, wiek osoby pokrzywdzonej, nieodwracalność następstw wypadku i inne podobne okoliczności. Niewymierny w pełni charakter tych okoliczności sprawia, że Sąd przy ustalaniu rozmiaru krzywdy i tym samym wysokości zadośćuczynienia ma pewną swobodę. Podkreśla się jednak, że ocena Sądu w tym zakresie powinna opierać się na całokształcie okoliczności sprawy. Dlatego też konfrontacja danego przypadku z innymi może dać jedynie orientacyjne wskazówki, co do poziomu odpowiedniego zadośćuczynienia. Kierowanie się przy ustalaniu sumy zadośćuczynienia sumami zasądzanymi z tego tytułu w innych sprawach może tylko zapobiec powstawaniu rażących dysproporcji w podobnych sprawach. Trzeba też pamiętać, że w każdej sprawie występują szczególne, właściwe tylko dla niej okoliczności faktyczne. Zaś natężenie doznanych krzywd zależy od indywidualnych cech poszkodowanego.

Ustalony procent trwałego (długotrwałego) uszczerbku na zdrowiu jest zatem jedynie elementem pomocniczym dla takiej oceny – i w praktyce orzeczniczej często (w typowych przypadkach) przyjmuje się, że 1% takiego uszczerbku daje podstawy do przyjęcia zadośćuczynienia w przedziale od 1.500,00 ÷ 2.500,00 zł.

W okolicznościach niniejszej sprawy, wskazać należy, że powód jest osobą młodą, posiada rodzinę i małe dziecko, a w związku z tym dużą ilość obowiązków, których z powodu dolegliwości związanych z wypadkiem nie może w pełni wypełniać. Nie może także uprawiać sportu w takim zakresie jak dotychczas ze względu na konieczność odciążania i oszczędzania lewej ręki. Dolegliwości, które odczuwa powód, będące skutkami wypadku z dnia 03.11.2012 r. powodują również pewne ograniczenia w pracy powoda. Powód pracuje fizycznie, jest zatrudniony na stanowisku magazyniera. Od czasu powrotu do pracy po
wypadku wszystkie zadania wykonuje z większą ostrożnością i obawą przed pogorszeniem się stanu jego zdrowia. Odczuwa wciąż też niepokój związany
z prowadzeniem samochodu oraz dolegliwości bólowe głowy oraz lewej ręki
i barku. Wypadek, a następnie jego następstwa na długo ograniczyły jego dotychczasową aktywność życiową jak też zawodową, z powodu długotrwałego przebywania na zwolnieniu lekarskim.

W ocenie Sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym dokumentacja medyczna, opinia biegłego, jak też zeznania samego powoda
oraz świadka E. K., które były spójne, logiczne i wzajemnie się uzupełniały, pozwalały na uznanie, że rozmiar cierpień powoda w następstwie zdarzenia z dnia 03.11.2012 r. nie został uwzględniony w całości przez stronę pozwaną. Opracowana w sprawie opinia biegłego z zakresu neurochirurgii dr H. A. jednoznacznie pozwoliła na ustalenie istnienia związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym, jakiemu uległ powód i doznanymi w jego wyniku urazami fizycznymi. Biegły zdiagnozował u powoda stan po urazie głowy bez utraty przytomności, z niewielkim zespołem nerwicowym pourazowym objawiającym się nerwowością, lękami, pobolewaniem i zawrotami głowy - 0%, stan po urazie odcinka szyjnego kręgosłupa z zespołem bólowym szyjnym pourazowym, z zaznaczonym ograniczeniem ruchomości i rwą barkowo – ramieniową lewostronną – 3% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wypadek komunikacyjny z dnia 03.11.2012 r., w wyniku którego M. K. doznał wyżej wymienionych urazów, skutkuje do chwili obecnej, przeciwwskazane są dla niego prace fizyczne wysiłkowe i obciążające kręgosłup, wymaga też dalszego leczenia zachowawczo – objawowego neurologicznego.

Dokonując oceny zasadności żądania pozwu w części dotyczącej zadośćuczynienia, zdaniem Sądu zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał, iż skutkiem zdarzenia były cierpienia fizyczne powoda, który odniósł szereg obrażeń. Należy także podkreślić, iż strona pozwana nie kwestionowała opinii biegłego oraz nie wnosiła do niej żadnych zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało zatem przyjąć, że należne zadośćuczynienie winno w okolicznościach niniejszej sprawy wynosić 7.000,00 zł. Skoro powód otrzymał już 1.000,00 zł, to zasadnym było uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie na rzecz powoda kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zadośćuczynieniem należnym a już wypłaconym przez stronę pozwaną. Zasądzona kwota w ocenie Sądu odzwierciedla tak czas trwania rekonwalescencji jak też doznane obrażenia – i uznać ją w tej sytuacji faktycznej należy za odpowiednią.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w pkt. I sentencji.

Zasądzając kwotę główną sąd – na podstawie art. 359 § 2 kc w zw.
z art. 481 kc w zw. z art. 817 kc zasądził również na rzecz powoda ustawowe odsetki liczone od dnia 29.09.2012 r., tj. z upływem 30-dniowego terminu liczonego od dnia zgłoszenia szkody, zgodnie z treścią art. 14 ustawy z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz.1152 ze zm.).

Orzeczenie o kosztach oparto na treści art. 98 kpc obciążając stronę pozwaną, jako przegrywającą sprawę, wszystkimi kosztami procesu poniesionymi przez powoda, w tym opłatą sądową: 300,00 zł, kosztami zastępstwa prawnego w wysokości wynikającej z § 6 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie…( j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 461) 1.200,00 zł, kosztami opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł oraz kwotą 675,60 zł tytułem poniesionych przez powoda wydatków na opinię biegłego.