Pełny tekst orzeczenia

Sygn. I ACz 1933/14

POSTANOWIENIE

Dnia 6 listopada 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik (spr.)

Sędziowie: SA Józef Wąsik

SA Sławomir Jamróg

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 listopada 2014 r. w Krakowie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w W. i Dyrektorowi Zakładu Karnego w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. I C 2013 /14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. I ACz 1933/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Krakowie zwrócił powodowi pozew w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w W. i Dyrektorowi Zakładu Karnego w R. o zapłatę. Uzasadniając zaskarżone zażalenie wskazał, że zarządzeniem z dnia 7 listopada 2013 r. powód został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu m.in. poprzez podanie siedziby stron pozwanych – w terminie tygodnia od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu pozwu. Zarządzenie to zostało powodowi doręczone 30 listopada 2013 r. (k. 93), jednak w zakreślonym terminie powód nie uzupełnił wskazanego braku, zatem pozew podlegał zwrotowi na zasadzie art. 130 § 2 k.p.c. w zw. z art. 126 § 2 k.p.c.

Od tego zarządzenia zażalenie wywiódł powód. Wskazał w nim, iż nigdy nie otrzymał pisma wzywającego go do uzupełnienia braków formalnych pozwu, polegających na wskazania siedziby strony pozwanej. Powołując się na ten zarzut, powód wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia.


Sąd Apelacyjny zważył co następuję.

Zażalenie jest bezzasadne i jako takie na uwzględnienie nie zasługuje.

Z akt sprawy niezbicie wynika, iż pismem z dnia 26 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Wadowicach wezwał powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez jego sprecyzowanie oraz podanie siedziby (adresu) stron pozwanych (k. 90). Pismo to zostało ekspediowane do powoda na podstawie zarządzenia przewodniczącego z dnia 7 listopada 2013 r. (k. 88), a doręczone mu do rąk własnych 30 listopada 2013 r. (k. 93), co powód potwierdził własnoręcznym podpisem. O tym, iż powód otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków formalnych świadczy ponadto fakt, iż wprost odniósł się do niego w piśmie z dnia 4 grudnia 2013 r. (k. 95 – datowane na 2 grudnia 2013 r.), w którym wskazał: „w odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.13”, nie uzupełniając jednak wszystkich wytkniętych mu braków formalnych.

Wobec powyższego, Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c.