Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 265/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Elżbieta Wojtczuk

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania A. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 10 lutego 2014 r. Nr (...)- (...)-SER- (...)

w sprawie A. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala dla ubezpieczonego A. M. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia (...)

Sygn. akt IV U 265/14

UZASADNIENIE

Decyzją z 10 lutego 2014r. znak: (...)- (...)-SER- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.57 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił A. M. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia 1 listopada 2013 r. wskazując, iż u wymienionego Komisja Lekarska ZUS w W. orzeczeniem z dnia 23.01.2014 r. nie stwierdziła niezdolności do pracy.

Odwołanie od w/w decyzji złożył A. M. wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wskazał, że ze względu na stan zdrowia nie jest wstanie pracować jako pracownik fizyczny. Od czterech lat pobierał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jest pod stałą opieką lekarza rodzinnego, neurologa, okulisty (odwołanie k. 2)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując, iż zaskarżona decyzja wydana została na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 23.01.2014 r., która nie stwierdziła u wnioskodawcy niezdolności do pracy, a odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby zmianę zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.3-4).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Wnioskodawca A. M. dnia 23 października 2013 r. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy na dalszy okres (wniosek z dnia 23.10.2013 r. k. 36 akt organu rentowego). Składając powyższy wniosek A. M. był w trakcie pobierania renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która przyznana mu została do (...). na podstawie decyzji z dnia 15.11.2011 r. (decyzja z dnia 15.11.2011 r. k.34 akt organu rentowego).

Rozpoznając wniosek ubezpieczonego z dnia 23 października 2013 r. organ rentowy skierował wnioskodawcę na badanie przez Lekarza Orzecznika ZUS, który w orzeczeniu z 8 listopada 2013 r. ustalił, że wnioskodawca nie jest niezdolny do pracy (wypis z orzeczenia Lekarza Orzecznika z 08.11.2013 r. k. 38 akt organu rentowego).

Dnia 13.11.2013 r. ubezpieczony wniósł sprzeciw od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS (k.39 akt organu rentowego) i na skutek wniesienia powyższego sprzeciwu wnioskodawca skierowany został na badanie przez Komisję Lekarską ZUS, która w orzeczeniu z 23 stycznia 2014 r. ustaliła, że wnioskodawca nie jest niezdolny do pracy (wypis z orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS z 23.01.2014 r.). Na podstawie powyższego orzeczenia, zaskarżoną decyzją z 10 lutego 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił wnioskodawcy A. M. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (decyzja z 10 lutego 2014 r.k.44 akt organu rentowego).

Zespół biegłych lekarzy: neurologa, okulisty, chirurga naczyniowego, kardiologa w opinii sporządzonej na zlecenie sądu rozpoznał u A. M. jaskrę pierwotnie otwartego kąta obu oczu z zawężonym polem widzenia, angiopatię nadciśnieniową siatkówki obu oczu, nadciśnienie tętnicze, pojedyncze komorowe zaburzenia rytmu serca, wieloogniskowe naczyniowe uszkodzenie (...), niewielkie żylaki goleni lewej, obrzęki obu goleni. Ubezpieczony od 2008 r. z podejrzeniem jaskry obu oczu. W 2011 r. nastąpiło u ubezpieczonego pogorszenie widzenia i zmiany w polu widzenia. Od 10 lat wnioskodawca leczony jest z powodu nadciśnienia tętniczego, leczony jest również neurologicznie z powodu wieloogniskowego naczyniowego uszkodzenia (...). Z powodu rozpoznanej jaskry obu oczu i zmian w polu widzenia od 2009 r. do 31.10.2013 r. ubezpieczony otrzymywał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Okulista opiniujący w przedmiotowej sprawie stwierdził, że ostrość wzroku obu oczu i znaczne zawężenie pola widzenia od góry i skroni do 10 stopni, zmiany na dnie oka o charakterze neuropatii jaskrowej i angiopatii nadciśnieniowej obu oczu powodują u wnioskodawcy dalszą niezdolność do pracy. W stanie narządu wzroku w porównaniu z poprzednimi badaniami nie nastąpiła poprawa widzenia pomimo leczenia, a zmiany w polu widzenia nie cofają się dając zawężenie granic w kwadratach górnych skroniowych dochodzące do 10 stopni. Dodatkowo w badaniach radioobrazowych stwierdzono u wnioskodawcy rozległe uszkodzenie naczyniowe mózgu, co może wpływać na zmiany w polu widzenia. Podsumowując biegli stwierdzili, że ubezpieczony z powodu schorzeń okulistycznych i neurologicznych jest częściowo niezdolny do pracy na dalszy okres tj. od 1 listopada 2013 r. do 31.10.2015 r. Przy rozpoznanych u ubezpieczonego schorzeniach okulistycznych i neurologicznych i tak dużym zawężeniu pola widzenia przeciwskazane jest wykonywanie przez niego większości prac, które ubezpieczony może wykonywać zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Ograniczenia dotyczą prac na wysokości, przy maszynach w ruchu, wymagających dobrej ostrości widzenia do dali i bliży, narażających na urazy, pracy nocnej (opinia biegłych k. 9-15, k. 34).

Ubezpieczony obecnie (...), ma wykształcenie średnie ogólne, ostatnio pracował na poczcie jako kontroler, co związane jest z pracą przy komputerze, wprowadzaniem do niego danych, a tym samym dobrym widzeniem.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy A. M. jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.57 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, przy czym ostatniego wymogu nie stosuje do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

W myśl art.12 ust.1, 2 i 3 ustawy niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Rozstrzygnięcie o zasadności bądź nie, odwołania wnioskodawcy od decyzji organu rentowego odmawiającej mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wymagało ustalenia czy u wnioskodawcy istnieje częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. Sporządzona na tę okoliczność opinia biegłych lekarzy: neurologa okulisty, chirurga naczyniowego, kardiologa dała podstawy do stwierdzenia, że wnioskodawca jest nadal częściowo niezdolny do pracy do dnia 1 listopada 2013 r. do 31 października 2015 r. Biegli lekarze po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną zgromadzoną w sprawie oraz zbadaniu wnioskodawcy stwierdzili u A. M. jaskrę pierwotnie otwartego kąta obu oczu z zawężonym polem widzenia, angiopatię nadciśnieniową siatkówki obu oczu, nadciśnienie tętnicze, pojedyncze komorowe zaburzenia rytmu serca, wieloogniskowe naczyniowe uszkodzenie (...), niewielkie żylaki goleni lewej, obrzęki obu goleni. Biegli lekarze okulista i neurolog kategorycznie stwierdzili, że stan narządu wzroku ubezpieczonego w stosunku do poprzedniego badania, które było podstawą do przyznania mu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 31.10.2013 r. nie uległ poprawie. Ostrość wzroku obu oczu i znaczne zawężenie pola widzenia od góry i skroni do 10 stopni, zmiany na dnie oka o charakterze neuropatii jaskrowej i angiopatii nadciśnieniowej obu oczu oraz rozległe naczyniowe rozsiane zmiany naczyniowe powodują u wnioskodawcy bezwzględnie dalszą częściową niezdolność do pracy.

Wobec stwierdzonych dolegliwości biegli uznali, iż ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (opinia biegłych k. 14-15, 34).

Analizując przedmiotową opinię biegłych Sąd doszedł do przekonania, że stanowi ona miarodajny i wiarygodny dowód w sprawie, gdyż wydana została przez lekarzy specjalistów, a ponadto poprzedzona została analizą dokumentacji lekarskiej wnioskodawcy i jego badaniem. Opinia jest spójna i logiczna oraz należycie uzasadniona. Biegli wydając opinie mieli na uwadze wiek ubezpieczonego, jego kwalifikacje zawodowe (wykształcenie ogólne bez matury) i zdolności psychofizyczne. Sąd obdarzył wiarygodnością dowód z opinii biegłych lekarzy w całości.

Należy podkreślić, że ubezpieczony pracował jako kontroler na poczcie. Powyższa praca związana jest z praca przy komputerze i wymaga dobrego widzenia. Wobec rozpoznanych u ubezpieczonego schorzeń okulistycznych utracił on zdolność do wykonywania tego typu pracy. Dodatkowo mając na uwadze narząd wzroku ubezpieczonego nie może on wykonywać pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym, prac na wysokościach, przy maszynach w ruchu, praca wymagających dobrej ostrości widzenia, prac narażających na urazy, pracy nocnej, co powoduje że utracił on znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Stwierdzona u ubezpieczonego częściowa niezdolność do pracy trwa nadal i istniała od 1 listopada 2013 r. Spełnione zostały również pozostałe przesłanki nabycia renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, co nie było kwestionowane przez organ rentowy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477 14 §2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że wnioskodawcy przysługuje prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w okresie od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2015 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w wyroku.