Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 października 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia Wydział VIII Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Anna Martyniec

Protokolant: Małgorzata Pluskota

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2014 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy

z powództwa (...) S.A. w. F. O. w. P. z. s. w W.

przeciwko L. Ł.

o zapłatę

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 4 lipca 2013 r. strona powodowa (...) S.A. z siedzibą w W., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego L. Ł. kwoty 253 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu podała, iż pozwany L. Ł. w dniu 21 maja 2009 r. nabył pojazd mechaniczny objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Pozwany nie wypowiedział umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, w związku z czym przejął prawa i obowiązki wynikające z umowy. Pomimo to nie uiścił należnej składki w kwocie 253 zł, kierowane zaś do niego wezwania do zapłaty okazały się bezskuteczne.

W dniu 12 listopada 2013 r. w niniejszej sprawie wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego pozwany skutecznie wniósł sprzeciw, w związku z czym nakaz zapłaty utracił moc, a sprawa została przekazana do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia – Śródmieścia.

W sprzeciwie przyznał, iż w dniu 21 maja 2009 r. kupił samochód, który był ubezpieczony przez poprzedniego właściciela u strony powodowej, jednakże wskazał, iż wypowiedział umowę w ustawowym terminie. Zawiadomienie zostało wysłane listownie, a jego otrzymanie zostało potwierdzone w jednej z rozmów telefonicznych z pracownikiem strony powodowej.

Na rozprawie w dniu 1 października 2014 r. pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 30 stycznia 2009 r. D. B. zawarł z (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. umowę ubezpieczenia samochodu marki M. o numerze rej. (...). Samochód został objęty ubezpieczeniem na okres od 4 lutego 2009 r. do 3 lutego 2010 r. Składka ubezpieczeniowa miała zostać zapłacona w czterech ratach, w tym kwota 263 zł w dniu 4 maja 2009 r., kwota 263 zł w dniu 4 sierpnia 2009 r., natomiast kwota 263 zł w dniu 4 listopada 2009 r.

Dowód:

-

Polisa nr (...) k. 22.

W dniu 21 maja 2009 r. pozwany nabył w drodze umowy sprzedaży od D. B. samochód marki M. o numerze rej. (...).

Dowód:

-

Umowa sprzedaży pojazdu k. 25.

Pismem z dnia 19 czerwca 2009 r. strona powodowa poinformowała pozwanego o prawach i obowiązkach wynikających z kupna pojazdu objętego ubezpieczeniem OC.

Dowód:

-

Pismo z dnia 19 czerwca 2009 r. k. 24.

Pismem z dnia 28 lipca 2009 r. strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 253 zł tytułem składki należnej na podstawie umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr (...).

Dowód:

-

Pismo z dnia 28 lipca 2009 r. k. 26.

Sąd zważył co następuje

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, w związku z czym podlegało oddaleniu.

Strona powodowa domagała się zapłaty kwoty 253 zł tytułem zaległej składki ubezpieczeniowej.

Istota sporu sprowadzała się do rozważenia kwestii, czy na pozwanym nadal spoczywa obowiązek świadczenia na rzecz strony powodowej z uwagi na podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia.

W ocenie Sądu zarzut przedawnienia roszczenia podniesiony przez pozwanego należało uznać za zasadny.

Jak stanowi art. 117 k.c., roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu, co oznacza, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. W konsekwencji, jeżeli dłużnik skorzysta z przysługującego mu prawa podmiotowego i podniesie zarzut przedawnienia sąd jest zobligowany oddalić powództwo uprawnionego. Roszczenie nie gaśnie, nadal jest uznawane za prawnie istniejące, jednakże wyłączona zostaje możliwość jego przymusowego zrealizowania.

Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Art. 819 k.c. stanowi zaś, iż roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

Stosownie do art. 120 § 1 k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Wskazać należy, iż roszczenie staje się wymagalne z nadejściem momentu, w którym świadczenie ma być spełnione. Wymagalność roszczenia należy łączyć z nadejściem ostatniego dnia pozwalającego dłużnikowi spełnić świadczenie zgodnie z treścią zobowiązania (por. wyrok SN z 3.02.2006 r., I CSK 17/05).

W rozpoznawanej sprawie roszczenie dochodzone pozwem było wymagalne już w lipcu 2009 r.

Z upływem dnia określonego jako termin płatności rozpoczął bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń, który upłynął w lipcu 2012 r. W rozpoznawanej sprawie nie nastąpiło jakiekolwiek ze zdarzeń powodujących przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia, zaś pozew wniesiono w dniu 4 lipca 2013 r., a więc rok po upływie okresu przedawnienia.

Z tych też powodów powództwo podlegało oddaleniu.