Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1076/14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Tomasz Pawlik

Sędziowie: SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR (del.) Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 września 2014 r. w Gliwicach

sprawy z powództwa J. G. (G.)

przeciwko K. G. (G.)

o alimenty

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt IV RC 1168/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Tomasz Pawlik SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 1076/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 19 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Rybniku udzielił zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego K. G. do płacenia na rzecz małoletniej córki J. G. kwot po 500 zł miesięcznie, płatne do rąk matki małoletniej powódki H. G. do dnia 1 każdego miesiąca, z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w terminie płatności każdej raty, począwszy od dnia 1 marca 2014 roku, a w pozostałej części wniosek o zabezpieczenie powództwa oddalił.

Orzeczenie to poprzedził ustaleniem, że małoletnia J. G. urodzona (...) w R., jest córką pozwanego i H. G.. Rodzicie małoletniej zawarli związek małżeński 10 lipca 2010 roku i nadal pozostają małżeństwem. Pozwany w dniu 27 października 2013 roku wyprowadził się od rodziny. Pomiędzy rodzicami małoletniej powódki nie toczyła się sprawa o rozwód ani o separację.

Matka małoletniej powódki wskazała, że wraz z córką mieszkają obecnie w domu dziadków małoletniej. W domu dziadków małoletniej mieszka 7 osób i koszty utrzymania i korzystania z domu stosunkowo rozdzielane są na mieszkańców i obecnie wynoszą około 140 zł miesięcznie za osobę(tj. łącznie 980 zł, w tym opłata za: energię elektryczną 284,83 zł miesięcznie, wodę 87,44 zł miesięcznie, abonament RTV 206,45 zł rocznie oraz 49,90 zł miesięcznie, za Internet 60 zł, gaz 60 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 714 zł rocznie, koszty opału z przywozem około 4080 zł rocznie oraz opłata za wywóz śmieci około 70 zł miesięcznie). Dziadkowe małoletniej zaciągnęli pożyczkę na zakup kolektorów słonecznych w kwocie 7550 zł. Sąd jednak nie uwzględnił w kosztach utrzymania małoletniej powódki, raty kredytu zaciągniętego na zakup kolektorów słonecznych w (...) Banku. Zakup takiego wyposażenia w ocenie Sądu nie mieści się w pojęciu uzasadnionych potrzeb małoletniej powódki.

Matka małoletniej powódki H. G. liczy obecnie 24 lata. Pozostaje na zasiłku macierzyńskim, który otrzymuje w kwocie około 800 zł netto miesięcznie. Wcześniej zatrudniona była w delikatesach (...)w R. za wynagrodzeniem średnio 1200-1300 zł netto miesięcznie.

Matka małoletniej powódki wykazała, że koszty utrzymania córki to kwota około 900 zł miesięcznie (w tym 300-400 zł wyżywienie, 200-250 zł zakup odzieży, 100 zł art. higieniczne, 60 zł kupno pampersów oraz 140 zł tytułem kosztów utrzymania domu przypadających na córkę).

Pozwany K. G. liczy 26 lat, jest obecnie zatrudniony, jako mechanik za wynagrodzeniem 1200 zł netto miesięcznie. Wynajmuje część mieszkania, za które płaci około 800 zł miesięcznie. Pozwany dotychczas dobrowolnie przekazywał córce kwotę 300 zł miesięcznie. Spłaca także ratę kredytu, za zakup auta w kwocie 340 zł miesięcznie. Pozwany poza przekazywaną małoletniej powódce kwotą 300 zł kupuje jej także prezenty i odzież. Pozwany przyznał, że pozostając dłużej w pracy jest w stanie dorobić. Pozwany w 2012 wykazał dochód rzędu 16.207,28 zł. Pozwany w poprzednim roku osiągał wynagrodzenie ponad 2.000 zł miesięcznie

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, iż roszczenie strony powodowej jest wiarygodne, gdyż małoletnia jest liczącym rok nieusamodzielnionym dzieckiem, pochodzi z związku pozwanego i H. G., a obowiązkiem rodziców małoletniej powódki jest przyczynianie się do zaspokajania jej usprawiedliwionych potrzeb. W ocenie Sądu łożenie przez pozwanego na utrzymanie małoletniej powódki kwoty po 500 zł. miesięcznie leży zarówno w granicach możliwości zarobkowych pozwanego, jak i nie spowoduje to po jego stronie nadmiernego obciążenia finansowego. Orzeczona kwota zabezpieczenia uwzględnia przy tym zarówno aktualne podstawowe potrzeby małoletniej, biorąc przy tym pod uwagę przeciętne potrzeby dziecka w wieku powódki. Sąd zwrócił przy tym uwagę, że postępowanie dowodowe w sprawie nie zostało zakończone, a sprawa nie została merytorycznie rozstrzygnięta, natomiast kwota 500 zł ma wyłącznie zabezpieczyć najbardziej niezbędne potrzeby małoletniej powódki takie, jak wyżywienie, ubrania itp.

Zażalenie na to postanowienie, zaskarżając je w kwocie zabezpieczenia powyżej 400 zł wniósł pozwany domagając się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez udzielenie powództwa do kwoty 400 zł miesięcznie poczynając od 1 marca 2014r. W uzasadnieniu zarzucił Sądowi I instancji brak konsekwencji w wykazywaniu kosztów utrzymania małoletniego, gdyż koszty wskazana w pozwie różnią się istotnie od tych wskazanych w zeznaniach na rozprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Celem zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania (patrz: Komentarz do art. 753 kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Bodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III.).

W tym miejscu należy nadmienić, iż niezależnie od treści art. 753 § 1 k.p.c., dokonując zabezpieczenia na tym etapie postępowania Sąd Rejonowy powinien był wziąć pod uwagę nie tylko ocenę tego, czy roszczenie powódki zostało uprawdopodobnione, ale winien był też dokonać oceny wniosku o zabezpieczenie w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, co w niniejszej sprawie uczynił w sposób prawidłowy.

Nie można również pominąć, że Sąd udzielając zabezpieczenia opiera się jedynie na uprawdopodobnieniu istnienia roszczenia, co stanowi odejście od ścisłego formalizmu dowodowego. Tym samym uwzględnienie zgłaszanego wniosku następuje w przypadku gdy strona wykaże, choć w sposób nie dający pewności, że powołane okoliczności są wiarygodne i prowadzą do uznania opisanego na ich podstawie stanu faktycznego. Stanowi to więc rygor zdecydowanie słabszy niż w przypadku konieczności udowodnienia tych przesłanek. Istotne jest jednak zwrócenie uwagi, że w orzecznictwie wskazuje się, że uprawdopodobnienie nie może w zasadzie opierać się na samych twierdzeniach strony. Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, wymaga od uprawnionego aby przedstawił i należycie uzasadnił twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia, zarówno co do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie jak i podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2013r., I ACz 1182/13).

Roszczenie powódki w niniejszym postępowaniu ma swoją materialną podstawę w art. 133 § 1 k.r.o. oraz art. 135 § 1 k.r.o., zgodnie z którym, zakres tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie tego obowiązku może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego lub na świadczeniu finansowym. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na powszechny, zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, pogląd, że obowiązek finansowego ponoszenia ciężarów alimentacyjnych winien w większym stopniu obciążać tego z rodziców, który dziecka nie wychowuje.

Małoletnia powódka, reprezentowana przez swą przedstawicielkę ustawową w osobie matki H. G., w pozwie z 23 grudnia 2013r. domagała się zasądzenia na jej rzecz alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie oraz udzielenia zabezpieczenia w tej samej kwocie.

Powódka ma obecnie jeden i pół roku. Powódka wskazała strukturę kosztów swego utrzymania, a jej szacunkowy koszt zamyka się w kwocie 900 zł miesięcznie.

Mając na względzie powyższe, jak również cel zabezpieczenia obowiązku alimentacyjnego, należy także uwzględnić, że zakres obowiązku alimentacyjnego, a zatem udzielonego zabezpieczenia, winien uwzględniać również wymogi określone art. 135 § 1 k.r.o., a więc możliwości zarobkowe zobowiązanego. Powódka wskazała, że możliwości zarobkowe pozwanego mieszczą się w okolicach 3.000 zł miesięcznie. Zgromadzony materiał dowodowy, który Sąd zobowiązany jest uwzględnić zgodnie z dyspozycją art. 738 k.p.c., daje podstawy do przyjęcia, że możliwości zarobkowe pozwanego przekraczają kwotę 2.000 zł. Okoliczność ta wynika z zeznań świadka W. G. (k. 86 – 87). Pomimo, iż pozwany w zażaleniu kwestionował to ustalenie, to nie przedstawił żadnych dowodów wskazujących, że przyjęte przez Sąd Rejonowy jego możliwości zarobkowe są wygórowane. Mając zatem na względzie, że możliwości finansowe zobowiązanego należy ocenić nie przez pryzmat osiąganych przez niego dochodów, ale możliwości do osiągania dochodów, uznać należało, że kwotę zabezpieczenia należy odnosić do kwoty przenoszącej wysokość 2.000 zł. Na tym etapie postępowania, w świetle również przesłanek z art. 753 § 1 k.p.c. w związku z art. 730 § 1 k.p.c. i art. 730 1 k.p.c. i art. 731 k.p.c., należało uznać, że pozwany posiada wyższe możliwości zarobkowe, przewyższającą dochody uzyskiwane na podstawie stosunku pracy. Uwzględniając przy tym, że pozwany zaskarżył orzeczenie w kwocie przenoszącej 400 zł, uznać należało, że kwota udzielonego zabezpieczenia dostarczy, przy uwzględnieniu wieku uprawnionej, wystarczających środków utrzymania dla małoletniej powódki.

Z przyczyn wskazany powyżej, zażalenie pozwanego podlegało oddaleniu w oparciu o art. 385 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Tomasz Pawlik SSO Andrzej Dyrda