Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 1237/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 września 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Marek Charuza

Protokolant: Agnieszka Przewoźnik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej del. Pawła Zuberta

po rozpoznaniu w sprawie K. P. (P.)

skazanego za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i in.

zażalenia wniesionego przez Dyrektora Aresztu Śledczego

na postanowienie Sądu Okręgowego wG.

z dnia 22 lipca 2014 roku, sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego zwolnienia

na podstawie art. 437 §1 k.p.k. w zw. z art. 1 §2 kkw

p o s t a n a w i a

1.  zmienić zaskarżone postanowienie poprzez udzielenie na zasadzie art. 77 § 1 k.k., art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w warunkowego przedterminowego zwolnienia K. P. (P.) s. M. i M., ur. (...) w B., skazanemu wyrokami:

- Sądu Rejonowego w B.z dnia 25.09.2009r. sygn. akt (...), za czyny z art. 278 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności;

- łącznym Sądu Rejonowego w S.z dnia 05.07.2011r., sygn. akt(...) pkt 1 w .ł. za czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

- łącznym Sądu Rejonowego w S. z dnia 05.07.2011r., sygn. akt (...) pkt 2 w .ł. za czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. przy zast. art. 91 § 1 k.k. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

z reszty tych kary, których koniec przypada na dzień 15 maja 2015 roku;

2. na zasadzie art. 80 § 1 k.k wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 23.09.2016r.

2.  na zasadzie art. 159 k.k.w w zw. z art. 72 § 1 k.k w okresie próby:

⚫.

oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania

nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki:

- informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

- przestrzegania zasad porządku prawnego;

- wykonywania pracy zarobkowej;

- powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

UZASADNIENIE

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawową przesłanką warunkowego przedterminowego zwolnienia jest istnienie pozytywnej prognozy kryminologiczno - społecznej prowadzącej do uzasadnionego przekonania, że mimo nie wykonania kary w całości, skazany będzie przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd I instancji w sposób nieprawidłowy ustalił, iż przesłanka ta odnośnie skazanego nie zachodzi i niezasadnie uznał, że nie należy skazanemu dać szansy na szybszy powrót do społeczeństwa.

Jak wynika z akt sprawy, skazany podczas pobytu w jednostce penitencjarnej zachowuje się wzorowo czego nie kwestionował Sąd Okręgowy w skarżonym orzeczeniu, co więcej sprawdza się on w ramach udzielanych mu zezwoleń na czasowe opuszczanie zakładu karnego. W ocenie administracji aresztu śledczego, która ma możliwość na bieżąco obserwować postępy procesu resocjalizacji skazanego, K. P.przemodelował system swych wartości. Nie tylko zmienił uprzednio prezentowaną postawę, ale także wykazał trwałość tej zmiany nie naruszając porządku prawnego podczas korzystania z czasowych zezwoleń na opuszczanie zakładu karnego. Acz dostrzegając argumenty Sądu Okręgowego, który wskazywał na wielokrotną uprzednią karalność skazanego, w tym w warunkach powrotu do przestępstwa, nieumiejętność wyciągania właściwych wniosków ze swego nagannego zachowania, to jednak podkreślenia wymaga, iż okoliczności te występowały w okresie do 2005r., kiedy to skazany po opuszczeniu zakładu karnego do czasu ponownego umieszczenia go w warunkach izolacji nie naruszał w żaden sposób porządku prawnego. Przyjmując zatem stanowisko, iż nastąpiła zmiana postawy życiowej skazanego, co przez obecny pobyt w warunkach izolacji zostało utrwalone, a przez skazanego udowodnione, zasadnym będzie ponowne obdarzenie go zaufaniem, że w warunkach wolnościowych będzie on przestrzegał porządku prawnego. W tym stanie rzeczy, mając na uwadze i krytyczny stosunek skazanego do popełnionych czynów, prognoza kryminologiczno – społeczna kształtuje się w jego wypadku pozytywnie.

Podkreślenia przy tym wymaga, że wymierzona skazanemu kara mimo złagodzenia skutków jej wykonywania nadal będzie egzekwowana, choć w warunkach nieizolacyjnych, o czym świadczy wyznaczenie długiego okresu próby i nałożenie stosownych obowiązków, jak również poddanie skazanego dozorowi kuratora.

Z wyżej wskazanych przyczyn orzeczono, jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Z/

-odpis postanowienia doręczyć skazanemu i Dyrektorowi Aresztu Śledczemu w T.

- zwrócić akta.

Katowice, 23.09.2014 r.