Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKzw 497/14

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Robert Kirejew

Protokolant: Agnieszka Przewoźnik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Małgorzaty Bednarek

po rozpoznaniu w sprawie Ł. R.

skazanego za przestępstwo z art. 197 § 2 k.k. i art. 157 § 2 przy zast. art. 11 § 2 k.k.

zażalenia wniesionego przez obrońcę skazanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w G.

z dnia 12 marca 2014 roku, sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego zwolnienia

na podstawie art. 437 § 1 i § 2 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

p o s t a n a w i a

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że na zasadzie art. 77 § 1 k.k. w zw. z art. 78 § 2 k.k. udzielić warunkowego przedterminowego zwolnienia Ł. R.s. J.i B., ur. (...)w R., z reszty kary 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w R.z dnia 04.11.2011r., sygn. akt (...)

2.  na zasadzie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 10.06.2017 r.

3.  na zasadzie art. 159 k.k.w. w zw. z art. 72 § 1 k.k. w okresie próby:

⚫.

oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania

nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki:

- informowania kuratora o przebiegu okresu próby,

- wykonywania pracy zarobkowej,

- przestrzegania zasad porządku prawnego;

4. wydatkami postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w G. odmówił skazanemu Ł. R.warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Zażalenie na to postanowienie złożył obrońca skazanego zarzucając rozstrzygnięciu błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia mający wpływ na jego treść, a polegający na błędnym przyjęciu, że w odniesieniu do skazanego nie zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna uzasadniająca udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Podnosząc powyższy zarzut obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawową przesłanką warunkowego przedterminowego zwolnienia jest istnienie pozytywnej prognozy kryminologiczno - społecznej prowadzącej do uzasadnionego przekonania, że mimo nie wykonania kary w całości, skazany będzie przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, sąd I instancji w nie w pełni prawidłowy sposób ustalił, iż przesłanka ta odnośnie skazanego nie zachodzi i niezasadnie uznał, że nie należy skazanemu dać szansy na szybszy pełny powrót do społeczeństwa.

Jak wynika z akt sprawy, skazany podczas pobytu w jednostce penitencjarnej zachowywał się prawidłowo, był wielokrotnie nagradzany regulaminowo, przy czym nigdy nie był karany dyscyplinarnie, przestrzegał regulaminu, wobec przełożonych zachowywał się właściwie, nie wchodził w konflikty z innymi osadzonymi. Po opuszczeniu aresztu śledczego w listopadzie 2011 r. skazany zerwał kontakty ze środowiskiem kryminogennym, założył rodzinę, sprawdza się zarówno w roli męża, jak i ojca. Ł. R. pracuje zarobkowo samodzielnie utrzymując rodzinę, a nadto kontynuuje naukę. Skazany przestrzega porządku prawnego, nie nadużywa alkoholu, nie wszczyna awantur, w otoczeniu sąsiedzkim posiada dobrą opinię. Sąd zauważa także, iż skazany terminowo spłacił rozłożone na raty należności sądowe. Udowodnił tym samym swoim postępowaniem, że nastąpiła już trwała zmiana jego postawy życiowej. W tym stanie rzeczy prognoza kryminologiczno – społeczna kształtuje się w jego wypadku pozytywnie.

Podkreślenia przy tym wymaga to, że wymierzona skazanemu kara mimo złagodzenia skutków jej wykonywania nadal będzie egzekwowana, choć w warunkach nieizolacyjnych, o czym świadczy wyznaczenie trzyletniego okresu próby i nałożenie stosownych obowiązków, jak również poddanie zachowania skazanego na wolności dozorowi kuratora.

Z wyżej wskazanych przyczyn orzeczono, jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Z/

-O treści postanowienia powiadomić skazanego;

- zwrócić akta.

Katowice, 10.06.2014 r.