Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 402/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2014 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Katarzyna Jamrozy-Szponik

Protokolant Iwona Połczyńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2014 roku

przy udziale przedstawiciela Urzędu Skarbowego w Ś. A. J.

sprawy

K. G.

syna T. i I. z domu D.

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

I.  pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( (...): (...)) z siedzibą w Ś., ul. (...), woj. (...), nie złożył w terminie we właściwym rejestrze sądowym, tj. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we W., ul. (...), rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki za 2008r., w terminie najpóźniej do 15 lipca 2009r. co stanowi naruszenie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

to jest o przestępstwo określone w art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

II.  pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( (...): (...)) z siedzibą w Ś., ul. (...), woj. (...), nie złożył w terminie we właściwym rejestrze sądowym, tj. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we W., ul. (...), rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki za 2009r., w terminie najpóźniej do 15 lipca 2010r. co stanowi naruszenie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

to jest o przestępstwo określone w art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

III.  pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( (...): (...)) z siedzibą w Ś., ul. (...), woj. (...), nie złożył w terminie we właściwym rejestrze sądowym, tj. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we W., ul. (...), rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki za 2010r., w terminie najpóźniej do 15 lipca 2011r. co stanowi naruszenie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

to jest o przestępstwo określone w art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

IV.  pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: (...)) z siedzibą w Ś., ul. (...), woj. (...), nie złożył w terminie we właściwym rejestrze sądowym, tj. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we W., ul. (...), rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki za 2011 r., w terminie najpóźniej do 16 lipca 2012 r. co stanowi naruszenie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.),

to jest o przestępstwo określone w art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

I.  oskarżonego K. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku tj. czynu z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i za czyn ten na podstawie art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości wymierza mu karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł (dziesięciu złotych);

II.  oskarżonego K. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku tj. czynu z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i za czyn ten na podstawie art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości wymierza mu karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł (dziesięciu złotych);

III.  oskarżonego K. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. III części wstępnej wyroku tj. czynu z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i za czyn ten na podstawie art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości wymierza mu karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł (dziesięciu złotych);

IV.  oskarżonego K. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. IV części wstępnej wyroku tj. czynu z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i za czyn ten na podstawie art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości wymierza mu karę grzywny w wysokości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł (dziesięciu złotych);

V.  na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 i 2 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego K. G. kary grzywny i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł (dziesięciu złotych);

VI.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego K. G. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości, w tym wydatki postępowania i wymierza mu opłatę w kwocie 120 (stu dwudziestu) złotych.

UZASADNIENIE

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. G. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ś. przy ul. (...) oraz w spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ś. przy ul. (...).

Spółka (...) została zawiązana na mocy aktu założycielskiego z dnia 22 lipca 2008 roku, w tym też to dniu K. G. objął 100 udziałów kapitału zakładowego po 500 zł każdy, o łącznej wartości 50.000,00 zł, który w całości pokrył gotówką. Wskazana spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 września 2008 roku pod nr (...). Numer REGON (...) został nadany firmie na podstawie zaświadczenia z dnia 21 kwietnia 2011 roku, natomiast numer NIP (...) na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia 29 kwietnia 2011 roku. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...), oskarżony w latach 2009 – 2011 nie składał Krajowym Rejestrze Sądowym w ustawowym terminie, tj. najpóźniej do dnia 15 lipca rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań z działalności spółki za lata 2008 – 2010 r.

Dowód:

- akt notarialny rep (...) k. 24-28,

- wypisy z rejestru K. – k. 7- 10,

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – k. 31,

- decyzja w sprawie nadania NIP – k. 32,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego k. 12-13,

Na mocy aktu założycielskiego z dnia 1 kwietnia 2004 roku została zawiązana spółka (...) sp. z o.o., nr KRS (...), w której w tym samym dniu K. G. objął 100 udziałów kapitału zakładowego po 500 zł każdy, o łącznej wartości 50.000,00 zł, pokrywając ich wartość gotówką. K. G. pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie złożył w terminie we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki za rok 2011 roku.

Dowód:

- akt notarialny repertorium (...) z dnia 1 kwietnia 2004r. – k. 24-25,

-wypis z KRS – k. 3,

- wyjaśnienia oskarżonego – k. 10 (pierwotna sygn. akt II K 96/14),

K. G. ma 45 lat, jest żonaty, ma dwoje dzieci, na jego utrzymaniu pozostają żona oraz dzieci (lat 22 i 21). Posiada wykształcenie średnie techniczne. Uzyskuje dochód w wysokości ok. 2000 zł miesięcznie. Był uprzednio wielokrotnie karany sądownie.

Dowód:

- dane osobowo – poznawcze k. 17,

- karta karna- 89-90,

Oskarżony K. G. w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odnośnie firmy (...) wyjaśnił, iż istotnie jest jej prezesem i jedynym udziałowcem, jednakże nie prowadzi on żadnej działalności od czasu pobytu w areszcie. Wskazał, iż wcześniej składał sprawozdania. Wyjaśnił, iż gdy przebywał w areszcie siedziba jego spółki znajdowała się przy ulicy (...) w Ś.. W tym czasie Komornik rewiru przejął cały budynek wraz z wyposażeniem i dokumentacją firmy.

Odnośnie zarzutów związanych z prowadzeniem firmy (...) nie przyznał się do ich popełnienia. Wskazał, iż w latach które objęte są zarzutem spółka nie prowadziła działalności, nie posiadała nawet nr NIP i REGON. Wyjaśnił, iż numery te zostały nadane firmie (...) w 2011 roku i od tego czasu były składane wszystkie sprawozdania.

Sąd nadto zważył, co następuje:

Materiał dowodowy zebrany w niniejszej sprawie dostarczył przekonywujących dowodów do przypisania oskarżonemu K. G. sprawstwa i winy w zakresie czynów z art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości.

Oskarżony w toku postępowania przyznał, iż nie składał w latach wskazanych w zarzutach rocznych sprawozdań finansowych oraz z działalności spółki. Okoliczność ta, biorąc pod uwagę wiarygodne, nie kwestionowane przez żadną ze stron, dokumenty wskazane w ustaleniach faktycznych, jest bezsporna.

W niniejszym postępowaniu należało ustalić, czy fakt nie uczestniczenia przez spółki (...) w obrocie w okresie objętym aktem oskarżenia, zwalniał K. G. z obowiązku składania przedmiotowych sprawozdań.

Zgodnie z treścią art. 12 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. W opinii Sądu za takie zdarzenie należy uznać wniesienie kapitału zakładowego przez oskarżonego do spółek (...). W myśl art. 4. ust. 2 cytowanej ustawy zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Ponadto, zgodnie art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2. Natomiast w myśl z art. 50 ust. 3 cytowanej ustawy w przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się.

Należy podkreślić, iż kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy (art. 52 ust. 1 cytowanej ustawy). Natomiast w myśl art. art. 53 ust. 1 cytowanej ustawy roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Za kierownika jednostki zgodnie z art.3 pkt. 6 cytowanej ustawy rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego

W niniejszej sprawie rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a dniem bilansowym, czyli dniem, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe– dzień 31 grudnia. Zatem do dnia 30 czerwca każdego roku roczne sprawozdanie (...) spółki (...) podlegało zgodnie z cytowanymi przepisami zatwierdzeniu. Następnie w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki zobowiązany był złożyć we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności (art. 69 ust. 1).

Powyższe oznacza, iż oskarżony K. G. miał obowiązek złożenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności do dnia 15 lipca w następujących latach 2008 r., 2009r., 2010r., 2011r.

Obowiązujące przepisy nie przewidują sytuacji, w których od takiego obowiązku można zostać zwolnionym. Dlatego też podawane przez oskarżonego okoliczności nie mogą stanowić podstawy do uchylania się od tego obowiązku.

Przestępstwo z art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości popełnia ten, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub z działalności we właściwym rejestrze sądowym.

W świetle brzmienia wskazanego przepisu, Sąd nie miał wątpliwości, iż oskarżony swym zachowaniem aż czterokrotnie zrealizował ustawowe znamiona tego występku. Trzykrotnie za nie złożenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki (...) za poszczególne lata 2008r., 2009r, za 2010r., oraz wskazanych sprawozdań za 2011r. odnośnie spółki (...). Omyłkowo, za oskarżycielem Sąd przyjął, iż w przypadku spółki (...), termin złożenia tego sprawozdania wyznaczała data 16 lipca 2012r., podczas gdy należało wskazać dzień 15 lipca 2012r.

Przy wymiarze kary wobec oskarżonego Sąd miał na uwadze wszystkie dyrektywy jej wymiaru określone w art. 53 kk, bacząc by dolegliwość kary nie przekraczała stopnia winy oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze kary, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Przede wszystkim Sąd uwzględnił dotychczasową karalność oskarżonego, skazanego za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, bezpieczeństwu w komunikacji, z ustawy o rachunkowości, a także przeciwko mieniu. Należy zatem uznać, iż naruszenie przez K. G. porządku prawnego nie było incydentem.

Jednocześnie uznano, iż społeczna szkodliwość czynów przypisanych oskarżonemu nie była duża. Sąd uznał za niecelowe wymierzenie oskarżonemu kary ograniczenia wolność z uwagi na osiągane przez niego dochody i realną możliwość wykonania kary grzywny.

Ustalając wysokość stawki dziennej za przestępstwa związane z działalności spółki (...) Sąd wziął pod uwagę fakt, iż nr NIP i REGON został przyznany spółce dopiero w kwietniu 2011r., a zatem oczywistym jest, iż w tym czasie wskazana spółka nie uczestniczyła w obrocie handlowym. Tym samym nie złożenie przez oskarżonego sprawozdań do rejestru spółek nie wpłynęło negatywnie na dostęp do informacji potencjalnych kontrahentów A. i (...) spółek z o.o. Z tego względu za czyny opisane w pkt. od I – III Sąd wymierzył oskarżonemu grzywnę po 30 stawek dziennych za każdy z czynów.

Ilość stawek dziennych wymierzonych przez Sąd za występek nie złożenia sprawozdania finansowego i z działalności spółki (...) została wyznaczona na 60. W tym przypadku Sąd uwzględnił fakt, iż od lutego 2008r., od kiedy oskarżony opuścił Areszt Śledczy i od kiedy miał pełną swobodę w prowadzeniu spraw spółki zbagatelizował obowiązek ich składania. Zakładając, iż K. G. utracił dokumentację tej spółki, jak wskazywał wyjaśnieniach, nie podjęcie przez niego przez tak długi okres czasu działań zmierzających do przeprowadzenia likwidacji spółki bądź też zawieszenia jej działalności, świadczy o jego lekceważącym stosunku do przestrzegania obowiązującego prawa.

Określając stawkę dzienną, Sąd kierował się osiąganymi przez oskarżonego dochodami, a także faktem, iż ma na utrzymaniu 3 osoby. Z tych względów, w każdym z przypisanych K. G. czynów stawka dzienna została orzeczona na kwotę 10 zł.

Sąd wymierzając karę łączną, zgodnie z art. 86 §1 kk, mógł orzec ją w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny.

Najniższa kara wynosiła 60 stawek dziennych, a suma wszystkich stawek – 150. Biorąc pod uwagę łączność przedmiotową wszystkich tych czynów oraz ich powtarzalność, a także uwzględniając dotychczasową karalność K. G., Sąd wymierzył mu karę łączną 120 stawek dziennych, określając wysokość stawki na kwotę 10 zł.

W ocenie Sądu wymierzone kary jednostkowe i karą łączna grzywny są współmierne do stopnia społecznej szkodliwości popełnionych czynów, a dolegliwość kary łącznej nie przekracza stopnia winy oskarżonego. Orzeczona kara grzywny właśnie w takiej wysokości pozwala przypuszczać, iż spełni ona wobec oskarżonego cele wychowawcze i zapobiegawcze, utwierdzając w przeświadczeniu, że przestępstwo nie popłaca i nie można uniknąć za nie odpowiedzialności karnej.

Mając na uwadze sytuację finansową oskarżonego, Sąd w oparciu o treść art. art. 627 kpk, zasądził od oskarżonego koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa, w tym wydatki postępowania. Natomiast wysokość zasądzonej opłaty w kwocie 120 zł wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz.U.1983.49.223).