Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt AmA 166/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Hanna Kulesza

Protokolant: apl radc. Piotr Zakrzewski

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2010 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z odwołania (...) Company Sp. z o.o. z/s w R.

przeciwko: Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożenie kary pieniężnej

na skutek odwołania (...) Company Sp. z o.o. z/s w R. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 sierpnia 2009 r., nr (...)

I.  oddala odwołanie,

II.  zasądza od (...) Company Sp. z o.o. z/s w R., na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł. (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

/-/ SSO Hanna Kulesza