Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Kop 98/12

VIII Kp 661/12

POSTANOWIENIE

Dnia 24 maja 2012r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR ( del. do SO ) Urszula Gołębiewska – Budnik

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Białek

przy udziale Prokuratora Elżbiety Janickiej

po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie D. B.

ściganego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania

wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie

w przedmiocie wystąpienia Republiki Federalnej Niemiec o przekazanie osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania

na podstawie art. 607 k § 1 kpk, art. 607 l § 1 kpk art. 253 § 1 kpk

postanawia:

1.  Nie uwzględnić wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o przekazanie D. B., syna J. i E. z domu L. urodz. (...) w W. – obywatela polskiego i niemieckiego – organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania z dnia 20 czerwca 2011r., sygn. akt 25 GS 1828/11 wydanego przez Sąd w Darmstadt;

2.  Uchylić wobec ściganego D. B. syna J. i E. z domu L., urodz. (...) w W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2012r. funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania D. B. poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego w dniu 20 czerwca 2011r. przez Sąd w D. w sprawie o sygn. akt 25 GS 1828/11. D. B. podejrzany jest o popełnienie czynów z art. 373 ( 1 ), 373 ( 2 ), 373 nr 3, 374 ( 1 ), 374 ( 2 ) ordynacji podatkowej niemieckiej i art. 25 ( 2 ), 53 niemieckiego kodeksu karnego, będących odpowiednikiem art. 86 § 1 kks i art. 258 § 1 kk.

Pismem z dnia 03 kwietnia 2012r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w W. wystąpił z wnioskiem do tut. Sądu o przekazanie D. B. niemieckim organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie art. 607 k § 1 kpk.

Sąd zważył, co następuje:

Orzekając o wydaniu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, Sąd musi dysponować jego oryginałem. Jedynie wyjątkowo § 3 a art. 607 k kpk pozwala na zastosowanie wobec ściganego tymczasowego aresztowania na okres 7 dni, zanim wpłynie Europejski Nakaz Aresztowania w oryginale. Takie stanowisko zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie w wielu orzeczeniach ( m. in. w sprawie sygn. akt II AKz 195/12 ). Sąd ten podkreślił, iż brak oryginału dokumentu w oparciu, o który następuje przekazanie ściganego uniemożliwia skuteczną weryfikację jego autentyczności a nawet kategoryczne stwierdzenie, że dokument taki rzeczywiście funkcjonuje w obrocie. Faksu nie można uznać za urządzenie, które zapewnia bezpieczne przesyłanie danych oraz możliwość niewątpliwej weryfikacji ich autentyczności. Uzyskanie maksymalnego stopnia pewności co do faktu wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz zawartej w nim treści jest niezbędne zważywszy na fakt, że dokument ten stanowi podstawę niezmiernie newralgicznej decyzji o pozbawieniu danej osoby wolności i przekazania jej innemu państwu. Sąd Okręgowy w pełni akceptuje zaprezentowany wyżej pogląd Sądu Apelacyjnego.

Podkreślić trzeba, iż do dnia dzisiejszego oryginał Europejskiego Nakazu Aresztowania nie wpłynął do akt niniejszej sprawy pomimo licznych działań podejmowanych w tych względzie przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator z urzędu a także na skutek ponagleń tut. Sądu wystosował szereg pism, m. in. do Prokuratury w D., do Delegowanego Eksperta Krajowego Eurojust, przeprowadził też w tym przedmiocie liczne rozmowy telefoniczne. Wskazać należy również, iż w obszernej korespondencji, o której mowa wyżej Prokurator informował stosowne władze, że do rozpoznania sprawy przed Sądem niezbędne jest dysponowanie papierową wersją oryginału i tłumaczenia Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wszystkie te działania nie doprowadziły do uzyskania oryginału Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Z uwagi na powyższe, wobec braku oryginału Europejskiego Nakazu Aresztowania Sąd uznał, iż wniosek Prokuratora Prokuratury Okręgowej w W. o przekazanie ściganego D. B. władzom niemieckim nie może zostać uwzględniony. Ta okoliczność spowodowała również to, iż ustały przyczyny, dla których wobec ściganego D. B. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Skoro D. B. nie został przekazany władzom Republiki Federalnej Niemiec na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania należało uchylić wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Mając na względzie wymienione wyżej okoliczności, Sąd postanowił jak na wstępie.