Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2013 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W., VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca: SSR Magdalena Szymańska

Ławnicy: E. B.

A. K.

Protokolant: Maria Brejtkopf

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013 roku, w W., na rozprawie,

sprawy z powództwa B. W.

przeciwko Agencji Ochrony (...) Sp. z o.o. Spółka komandytowa w W. oraz Ochrona (...) Sp. z o.o. w W.

o ustalenie istnienie stosunku pracy

orzeka:

1.  oddala powództwo,

2.  przyznaje pełnomocnikowi z urzędu, radcy prawnemu Ł. B. od Skarbu Państwa-Kasy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w W. kwotę 60 złotych (sześćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

3.  zasądza od powoda B. W. na rzecz pozwanej Agencji Ochrony (...) Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w W. kwotę 60 złotych (sześćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

4.  zasądza od powoda B. W. na rzecz pozwanej Ochrona (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 60 złotych (sześćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.