Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 2088/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSA Marek Żurecki (spr.)

Sędziowie

SSA Jolanta Pietrzak

SSA Irena Goik

Protokolant

Sebastian Adamczyk

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. w Katowicach

sprawy z odwołania J. G. (J. G. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o prawo do emerytury

na skutek apelacji ubezpieczonego J. G.

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w Katowicach

z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt X U 987/12

oddala apelację.

/-/ SSA J. Pietrzak /-/ SSA M. Żurecki /-/ SSA I. Goik

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Sygn. akt III AUa 2088/12

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyrokiem z dnia 5 czerwca 2012 roku oddalił odwołanie J. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 7 marca 2012 roku ponownie odmawiającej ubezpieczonemu (ur. w (...)r.) prawa do emerytury w oparciu o art.114 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z FUS.

Sąd wskazał, że organ rentowy decyzją z dnia 25.10.2011 roku odmówił ubezpieczonemu prawa do emerytury, albowiem wnioskodawca legitymował się niespełna 3 letnim okresem składkowym i nieskładkowym przebytym w Polsce, a skoro nie posiada ustalonego statusu repatrianta to brak jest podstaw dla doliczenia okresów zatrudnienia na Ukrainie w myśl art.6 ust.1 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach.

W dniu 14.02.2012 roku ubezpieczony ponowił wniosek o przyznanie emerytury.

Organ rentowy podnosząc, że wnioskodawca nie przedstawił nowych dowodów ani nie wskazał nowych okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji z dnia 25.10.2011 roku, odmówił ponownie ubezpieczonemu prawa do emerytury zgodnie z art.114 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach.

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw dla uwzględnienia odwołania podnosząc,
że ustawa o emeryturach i rentach z FUS pozwala na zaliczenie do okresów składkowych okresów zatrudnienia za granicą osób, które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, jeżeli powróciły do kraju po 22.07.1944 roku i zostały uznane za repatriantów.

Kwestię uzyskania statusu repatrianta natomiast reguluje ustawa z dnia 9.11.2000 roku
o repatriacji
, która stanowi, że organem właściwym do wydania decyzji o uznaniu za repatrianta jest właściwy wojewoda.

Zgodnie zaś z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2008 roku sygn. I UZP 6/08 organ rentowy może uznać okresy zatrudnienia za granicą jedynie pod warunkiem,
że wnioskodawca został uznany za repatrianta w odrębnym postępowaniu na podstawie przepisów ustawy o repatriacji. Zatem, skoro ubezpieczony nie złożył wniosku o wszczęcie tego rodzaju postępowania nie ma podstaw dla uwzględnienia ponad 40-letniego okresu pracy na Ukrainie.

W apelacji od wyroku ubezpieczony, wnosząc o jego zmianę i przyznanie prawa do emerytury, odwołał się do przepisu art.67 Konstytucji oraz zawartej w dniu 18.05.2012 roku umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Ukrainą.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił apelacji, albowiem podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji w kwestii możliwości uwzględnienia skarżącemu okresów zatrudnienia za granicą na podstawie art.6 ust.1 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach uzależnionej od uzyskania statusu repatrianta w odrębnym postępowaniu administracyjnym przewidzianym
w przepisach ustawy z dnia 9.11.2000 roku o repatriacji, które to stanowisko znajduje potwierdzenie w orzeczeniach Sądu Najwyższego (uchwała 7 sędziów z dnia 11.12.2008
I UZP 6/08, uchwała z 9.05.2007 I UZP 1/07).

Odnosząc się do argumentów apelacji odwołującego się do art.67 Konstytucji należy zwrócić uwagę, że zakres prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego określa ustawa.

W związku z tym roszczeń ubezpieczonego nie można rozpatrywać z pominięciem przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z FUS.

Ponadto należy zauważyć, że zawarta pomiędzy Polską i Ukrainą w dniu 18.05.2012 roku umowa o zabezpieczeniu społecznym nie weszła dotąd w życie, albowiem ustawą z dnia 10.10.2012 roku o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą
o zabezpieczeniu społecznym sporządzonej w Kijowie w dniu 18.05.2012 roku Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji tej umowy (Dz.U. poz.1378).

Do chwili wydania niniejszego wyroku procedura ratyfikacyjna nie została zakończona.

W związku z tym nie zaistniała możliwość uwzględnienia żądań ubezpieczonego
w oparciu o art.8 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

/-/ SSA J. Pietrzak /-/ SSA M. Żurecki /-/ SSA I. Goik

Sędzia Przewodniczący Sędzia

JM