Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 1456/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2014 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Mariola Łącka

Protokolant:

Joanna Metera

przy udziale:./.

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 r. w Rybniku

sprawy z odwołania J. T. (T.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania J. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 1 sierpnia 2014 r. Znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury poczynając od dnia 31 lipca 2014r.

Sędzia

Sygn. akt IX U 1456/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 01 sierpnia 2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu J. T. (T.) prawa do wcześniejszej emerytury, ponieważ zdaniem organu rentowego nie spełnia on ustawowych warunków do jej uzyskania, a w szczególności nie udokumentował na dzień 01.01.1999r. wymaganych 15-tu lat pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach. Organ rentowy nie uwzględnił jako takiej pracy okresu zatrudnienia od dnia 01.05.1981r. do dnia 19.02.1984r. oraz od dnia 01.06.1988r. do 31.12.1998r. na stanowisku ślusarza remontowego w Zakładach (...), ponieważ z przedłożonego świadectwa nie wynikało czy będąc zatrudniony jako ślusarz remontowy wykonywał pracę stale i bezpośrednio przy stanowiskach, na których byli zatrudnieni pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach. Ponadto do okresów takiej pracy nie uwzględniono okresu zatrudnienia w zakładach (...) w K. od 15.11.1972r. do 25.05.1974r. oraz od 01.10.1974r. do 31.01.1978r., ponieważ w świadectwie pracy nie określono zajmowanego stanowiska przez wskazanie działu, pozycji i punktu właściwego zarządzenia resortowego.

Ubezpieczony odwołał się od decyzji domagając się jej zmiany poprzez przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury po uprzednim zaliczeniu do stażu pracy okresów pracy w (...) wskazanych powyżej jako okresów pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach, od ukończenia 60 lat.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

W dniu 07.07.2014r. złożył wniosek o przyznanie uprawnień do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję z dnia 01.08.2014r.

Oddział ZUS uwzględnił ubezpieczonemu na dzień 01.01.1999r. okres zatrudnienia w wymiarze 25 lat, 1 miesiąca i 21 dni okresów składkowych i nieskładkowych – w tym 4 lata, 11 m-cy i 9 dni okresów pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach.

Organ rentowy nie uwzględnił jako okresów pracy w szczególnych warunkach okresów zatrudnienia ubezpieczonego od 15.11.1972r. do 25.05.1974r. oraz od 01.10.1974r. do 31.01.1978r. w zakładach (...) w K., a także od dnia 01.05.1981r. do dnia 19.02.1984r. oraz od dnia 01.06.1988r. do dnia 31.12.1998r. na stanowisku ślusarza remontowego w Zakładach (...) z przyczyn opisanych na wstępie.

W Zakładach (...) w K. ubezpieczony w okresach j.w. pracował na stanowisku ślusarza remontowego w Wydziale Produkcyjno- Budowlano- Montażowym w Oddziale Remontu i Montażu (...)-2.

Po podjęciu zatrudnienia w (...) ubezpieczony początkowo pracował w charakterze nasypowego – czyli zestawiacza mieszanek i roztworów w Wydziale TP-2. Od 01.05.1981r. przeszedł na stanowisko ślusarza remontowego do Wydziału Mechanicznego. Faktycznie jednak wszyscy ślusarze wykonywali pracę na wydziale produkcyjnym, który zajmował się utrzymaniem ruchu. W pierwszym spornym okresie zatrudnienia na stanowisku ślusarza w tych zakładach ubezpieczony pracował w oddziale polwinity. W zakładzie było kilka hal produkcyjnych, gdzie produkowano czarny proch, materiały wybuchowe, polwinit, styropian. Praca ta polegała na bieżącej konserwacji i czyszczeniu maszyn. Ubezpieczony wykonywał te prace na hali produkcyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących tam maszyn. W trakcie remontu jedną wyłączano, a reszta nadal była w ruchu. Warunki pracy były uciążliwe – smród, żrące wyziewy. Co pół roku ubezpieczony musiał przechodzić badania pod kątem ołowicy. Ubezpieczony był wyposażony w maskę, bez której nie dało się wykonywać pracy. Zdarzało się, iż musiał korzystać z masek wojskowych – gazowych z wymiennymi wkładami. W czerwcu 1988r. ubezpieczonego przeniesiono do nowo otwartej filii zakładu w Ż., gdzie wykonywał taką samą pracę jak w K., ale na oddziale produkcji rur PCV. Warunki pracy były tam podobne. Ubezpieczony otrzymywał dodatek do wynagrodzenia, mleko, zupy regeneracyjne, pastę do zębów oraz witaminę C. Raz w roku korzystał z sanatorium na koszt pracodawcy. Taką pracę wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie korzystał z urlopów bezpłatnych, nie miał dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Razem z ubezpieczonym pracowali R. G. i S. G., który potwierdzili rodzaj wykonywanej przez niego pracy oraz jej wymiar.

Nie przystąpił do Otwartego Funduszu Emerytalnego

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta organu rentowego, akta osobowe ubezpieczonego z okresu jego zatrudnienia w Zakładach (...) w K., zeznania świadków R. G. i S. G., oraz zeznania ubezpieczonego (protokół z rozprawy w dniu 15.10.2014r. minuty od 00:10:04 do 00:42:14).

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje :

Jak stanowi art.184 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1440 ze zm. ) ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31.12.1948r. przysługuje emerytura po ukończeniu wieku przewidzianego w art.32 jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy tj. 01.01.1999r. osiągnął:

-

okres zatrudnienia w szczególnych warunkach wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury wieku niższym niż 65 lat

-

okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 wynoszący 25 lat

oraz nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Zgodnie natomiast z art.32 ust.1 powołanej ustawy w związku z § 4 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

( Dz. U. Nr 8 , poz.43 ze zm. ) pracownik – mężczyzna, który wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione w Wykazie A załącznika do rozporządzenia, nabywa prawo do emerytury, jeżeli :

-

ukończył wiek 60 lat,

-

ma wymagany okres 25 lat zatrudnienia,

-

udowodnił co najmniej 15 letni okres pracy wymienionej w Wykazie A, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Bezsporne jest między stronami, że ubezpieczony w dniu 31.07.2014r. ukończył wiek 60 lat oraz, że na dzień 01.01.1999r. udowodnił wymagany co najmniej 25 letni okres składkowy i nieskładkowy, a także nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Jednocześnie zdaniem Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż ubezpieczony w spornych okresach zatrudnienia w (...) od dnia 01.05.1981r. do dnia 19.02.1984r. oraz od 01.06.1988r. do 31.12.1998r. wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracę w szczególnych warunkach, o której mowa w wykazie A dział XIV poz.25 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Ustalając powyższe w zakresie wykonywanej przez ubezpieczonego w wymienionym okresie pracy, Sąd oparł się na danych wynikających ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji, a w szczególności świadectwie pracy z dnia 29.02.2000r., a także na zeznaniach świadków oraz ubezpieczonego.

Z powyższych dowodów jednoznacznie wynika, iż ubezpieczony w okresie j.w. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę w szczególnych warunkach dokonując bieżących konserwacji i czyszczenia maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym na oddziałach, na których jako podstawowe są wykonywane prace w szczególnych warunkach wymienione w dziale IV poz.17 powołanego powyżej wykazu. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w pełni potwierdza zeznania ubezpieczonego oraz świadków w zakresie wymiaru i charakteru wykonywanej przez niego pracy. Świadkowie ci jednoznacznie zeznali, że ubezpieczony jako ślusarz remontowy pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na wydziałach będących w ruchu, na których produkowano tworzywa sztuczne (polwinit, rury PCV).

Rozstrzygając w sprawie Sąd stwierdził, iż ubezpieczony spełnia wszystkie konieczne przesłanki do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, o których mowa w art.184 powołanej ustawy, w tym udowodnił, przy uwzględnieniu okresów uznanych przez Sąd, okres pracy w szczególnych warunkach przekraczający 15 lat.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd z mocy art.477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał ubezpieczonemu na podstawie art.32 w związku z 184 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury począwszy od dnia 31.07. 2014r. tj. od ukończenia wieku emerytalnego.

Sędzi