Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt : VU 1573/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Solecka

Protokolant: Klaudia Treter

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 r. w Legnicy

sprawy z wniosku B. S.

przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W.

o ponowne ustalenie wysokości emerytury policyjnej

na skutek odwołania B. S.

od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W.

z dnia 24 listopada 2009 roku znak (...)

z dnia 17 grudnia 2009 roku znak (...)

oddala odwołania.

Sygn. akt VU 1573/12

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 24 listopada 2009r. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 15b ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz na podstawie otrzymanej z IPN Informacji nr (...) z dnia (...) ponownie ustalił wysokość emerytury.

Wskazał, że od 01 stycznia 2010r. wynosi ona miesięcznie kwotę 1694,44 zł.

W decyzji z dnia 17 grudnia 2009r. na podstawie ustawy z dnia z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin ( DzU .z 2004r. Nr.8 poz.67 z póź.zm. ) ustalił wysokość emerytury policyjnej wraz należnymi dodatkami i świadczeniami.

Odwołanie od powyższych decyzji złożył B. S. wnosząc o jej uchylenie i zmianę oraz o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując treść zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w sprawie:

B. S. na dzień zwolnienia ze służby posiadała wysługę w wymiarze 26 lata, 6 miesięcy i 8 dni, po zaokrągleniu 27 lat.

Emerytura za 27 lat wysługi emerytalnej ustalona została w wysokości 76% podstawy wymiaru. Na podstawie treści art. 58 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. organ rentowy dokonał przeliczenia świadczenia – pobieranej emerytury i ustalił na nowo jej wysokość od dnia 1 czerwca 1994r.

Zgodnie z treścią art. 58 ust. 2 wysługa emerytalna funkcjonariuszy , zwolnionych ze służby do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy , podlega zachowaniu i traktuje się jako okres służby , z zastrzeżeniem przepisu 13 , ust 2.

Na dzień 1 stycznia 2010r. została ponownie ustalona wysokość emerytury w związku z uzyskaną z IPN informacją o przebiegu służby w organach bezpieczeństwa państwa. Dotychczasowa udokumentowana wysługa emerytalna w wymiarze 26 lat i 6 miesięcy podlega zachowaniu i traktowana jest jako okres służby.

Decyzją z dnia 29 maja 1991r. organ rentowy ustalił wnioskodawcy prawo do emerytury milicyjnej .

W dniu 27 lutego 2009r. organ rentowy na podstawie decyzji o waloryzacji policyjnej emerytury ustalił jej nową wysokość wraz z przysługującymi dodatkami od 01.03.2009r. przez pomnożenie dotychczasowej emerytury wskaźnikiem 106,10%.

Pismem z dnia 07 września 2009r. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… poinformował, że na podstawie posiadanych akt osobowych B. S. w okresie od 01 kwietnia 1983r. do 15 czerwca 1989r. ( 6 lat, 2 miesiące i 15 dni ) pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Na dzień 1 stycznia 2010r. została ponownie ustalona wysokość emerytury w związku z uzyskaną z IPN informacją o przebiegu służby w organach bezpieczeństwa państwa.

Dowody: - dokumenty w aktach ZE-R MSWiA: obliczenie wysługi lat, k. 2, decyzja z 29.05.1991r, k. 3, decyzja waloryzacyjna, k. 6, informacja IPN, k. 7, informacja IPN, k. 28,29 akt sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Niesłuszne są zarzuty wnioskodawcy naruszenia przez organ rentowy wskazanych w odwołaniu przepisów prawa.

Zgodnie z przepisem art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w przypadku osoby, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., emerytura wynosi:

1) 0,7 % podstawy wymiaru - za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990;

2) 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze służbą, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a oraz pkt 2-4.

Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010r., sygn. akt K 6/09 cytowany przepis art. 15b ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy jest zgodny z art. 2, art. 10, art. 30, art. 32 i art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 Konstytucji.

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym… stanowi, iż w przypadku osób, w stosunku do których z informacji, o której mowa w art. 13a ustawy z dnia 18 października 1994r., wynika, że pełniły służbę w latach 1944-1990 w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji … i które w dniu wejścia w życie ustawy otrzymują świadczenia przyznane na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym Funkcjonariuszy Policji… organ emerytalny właściwy według przepisów tej ustawy, wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do świadczeń i wysokości świadczeń, przy czym złożenie do sądu odwołania od decyzji organu emerytalnego nie wstrzymuje wykonania decyzji.

W myśl § 14 ust. l rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (D. U. Nr 239, poz. 2404) środkiem dowodowym potwierdzającym datę i podstawę zwolnienia ze służby oraz okres służby jest zaświadczenie o przebiegu służby, sporządzone na podstawie akt osobowych funkcjonariusza, wystawione przez właściwe organy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast zgodnie z art. 13a ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, informacja o przebiegu służby jest równoważna z zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt osobowych przez właściwe organy. Informacja o przebiegu służby jest tym samym wiążąca dla organu emerytalno-rentowego przy wydawaniu przedmiotowych decyzji.

W ocenie Sądu organ rentowy dokonał ustalenia wysokości emerytury przysługującej wnioskodawcy zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami prawa oraz wiążącą go treścią informacji Instytutu Pamięci Narodowej. Wszczął przy tym postępowanie z urzędu, stąd niezasadny jest zarzut wnioskodawcy, iż organ rentowy nie wykonał powyższego zalecenia ustawodawcy.

Prawidłowość oceny Sądu w niniejszej sprawie potwierdza również treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 03 marca 2011r. ( IIUZP 2/11 ), w której Sąd ten uznał, że za każdy rok pełnienia służby w latach 1944-1990 w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji… emerytura wynosi 0,7% podstawy jej wymiaru (art. 15b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…), co oznacza, że wysokość emerytury wyliczanej wyłącznie za okresy pełnienia takiej służby może być niższa od 40% podstawy wymiaru tego świadczenia.

Zarzut nieujęcia wszystkich okresów do obliczenia podstawy wymiaru emerytury nie został w żaden sposób przez wnioskodawcę sprecyzowany ani uzasadniony, nie przedłożył on dodatkowych dokumentów na tę okoliczność. Jak wynika z treści dokumentów znajdujących się w aktach ubezpieczeniowych B. S., organ rentowy do wyliczenia podstawy wymiaru wliczył wnioskodawcy zarówno okresy służby w MO i równorzędnej .

Przy ustaleniu nowej wysokości emerytury wnioskodawcy zostały uwzględnione następujące okresy zatrudnienia: wysługa zachowana w ilości 20 lat , 3 miesięcy i 21 dni po 2,6% za każdy rok i miesiąc .

Okresy służby określone w art.13 ust.1 ,pkt1b w ilości 6 lat , 2 miesiace i 15 dni po -0,7% za każdy rok i miesiąc,

Okresy zatrudnienia po zwolnieniu w ilości 4 lata , 3 miesiące i 23 dni po 1,3 % za każdy rok i miesiąc . Emerytura wnioskodawcy od dnia 1 stycznia 2010r. wynosi 62,50% podstawy wymiaru , zgodnie z wyliczeniem:

Za 20 lat służby po 2,6 % =52%

Za 3-mce po 2,6% = 0,65%,

Za 6 lat po 0,7% = 4,20%,

Za 2 miesiące po 0,7% = 0,12% ,

Za 4 lata zatrudnienia po 1,3% = 5,20 %,

Za 3 miesiące po 1,3% = 0,33%

Razem 62,50%. , co daje łącznie przyjętą w zaskarżonej decyzji wysługę .

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołania od decyzji z dnia 24 listopada 2009r. i z dnia 17 grudnia 2009r. nie znajdując podstaw do ich uwzględnienia.