Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 618/14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący : S.S.O. Wojciech Borten

Sędziowie: S.O. Bogdan Jachowicz

S.R. Dorota Drab

Protokolant Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2014 roku w Łodzi

sprawy z wniosku B. O.

z udziałem J. O.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

z dnia 21 stycznia 2014 roku sygn. akt I Ns 1550/12

postanawia

I. zmienić punkt I i II zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że:

1. podpunktowi 2. (dwa) w punkcie I. (jeden) nadać brzmienie: udział w wysokości 1/2 (jednej drugiej) części w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,3017 ha, położonej w B. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (...) - o wartości 140 224,00 zł (sto czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote zero groszy);

2. dodać w punkcie I. (pierwszym) podpunkt 3. (trzy) o następującym brzmieniu: wierzytelność pieniężna z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w B. przy ul. (...), stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0122 ha;

3. dodać w punkcie II. (drugim) podpunkt 3. (trzy) o następującym brzmieniu: przyznać B. O. i J. O. po 1/2 (jednej drugiej) części wierzytelności opisanej w punkcie I. (pierwszym) podpunkt 3. (trzy);

II. oddalić apelację w pozostałym zakresie;

III. ustalić, iż każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.