Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 676/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2014 roku.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Izabela Wawrzynkiewicz

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Anna Jóźwiak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy

z powództwa P. D.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. Oddziałowi w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie II C 961/11:

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. Oddziału w Ł. na rzecz P. D. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.