Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Cz 771/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 grudnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariola Watemborska,

Sędziowie SO: Wanda Dumanowska (spr.), Elżbieta Jaroszewicz

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014r., w S.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa małoletniej K. Ł.

przeciwko R. Ł. (1)

o podwyższenie alimentów

oraz

z powództwa wzajemnego R. Ł. (1)

przeciwko małoletniej K. Ł.

o obniżenie alimentów

na skutek zażalenia pozwanego R. Ł. (1)

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Chojnicach

z dnia 4 listopada 2014r., sygn. akt III RC 49/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt IV Cz 771/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący Sądu Rejonowego w Chojnicach zwrócił pozew wzajemny R. Ł. (1), na podstawie art. 130 § 2 kpc, wobec nieuzupełnienia braków formalnych pozwu wzajemnego, tj. niedołączenia odpisu pozwu wzajemnego.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie wywiódł pozwany, który wniósł o uchylenie wydanego zarządzenia w całości.

Sąd II-ej instancji zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stanowiący podstawę orzekania w niniejszej sprawie incydentalnej przepis art. 130 § 1 kpc głosi, że jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Zgodnie z tym przepisem pozwany R. Ł. (1) został wezwany do uzupełnienia braków formalnych, wywiedzionego przez siebie pozwu wzajemnego. Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 24.10.2014r. został wyraźnie zobowiązany do wykonania trzech czynności, tj.: 1) dołączenia odpisu pozwu wzajemnego, 2) podania swojego nr PESEL i 3) uiszczenia opłaty od pozwu wzajemnego w kwocie 60 zł (k. 79).

W wykonaniu powyższego zobowiązania pozwany złożył pismo, w którym poinformował, jaki jest jego nr PESEL (k. 82) oraz uiścił wymaganą opłatę od pozwu (k. 83). Pozwany R. Ł. (2) nie dołączył jednak odpisu swego pozwu wzajemnego, wobec czego Przewodniczący słusznie uznał, że pozwany nie wypełnił wszystkich nałożonych na niego obowiązków wynikających z zarządzenia z dnia 24.10.2014r.

Nadto wskazać należy, że niedołączenie odpisu pozwu wzajemnego stanowi tego rodzaju brak formalny, który powoduje, że pozew wzajemny pozwanego R. Ł. (1) nie może otrzymać prawidłowego biegu. Brak odpisu skutkuje bowiem niemożnością doręczenia go stronie przeciwnej a obowiązek taki istnieje i wynika z art. 128 § 1 kpc.

W tym stanie rzeczy zażalenie należało oddalić, o czym Sąd II-ej instancji orzekł na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.