Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXVI GCo 22/12

POSTANOWIENIE

Dnia10 sierpnia 2012r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Karolina Toczyńska

Po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2012r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) S.A. w W.

z udziałem (...) sp. z o.o. w W.

o zabezpieczenie roszczenia

postanawia:

oddalić wniosek.

Sygn. akt XXVI GCo 22/12

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2012r. uprawniony (...) S.A. w W. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wobec (...) sp. z o.o. w W. o zapłatę kwoty 43.431,23 euro wraz z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot wskazanych we wniosku, przez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obowiązanego o nr (...) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie.

Uprawniony w uzasadnieniu wniosku wskazał, iż brak zabezpieczenia uniemożliwi bądź poważnie utrudni wykonanie przyszłego orzeczenia wydanego w niniejszej sprawie.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Wniosek uprawnionego o zabezpieczenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730 i art. 730 1 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, zaś art. 730 1 § 2 kpc stanowi, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Z treści wyżej cytowanych przepisów wynika, że warunkiem udzielenia zabezpieczenia roszczenia jest konieczność jednoczesnego spełnienia określonych w nim przesłanek, to jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego.

Uprawniony uprawdopodobnił roszczenie dołączonymi do wniosku dokumentami w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej między stronami umowy obsługi naziemnej według norm LATA z dnia 26 marca 2012r., odpisami wystawionych faktur VAT oraz odpisem ostatecznego wezwania do zapłaty wraz z dowodem doręczenia wezwania obowiązanemu.

Należy zauważyć, że do udzielenia zabezpieczenia nie jest konieczne udowodnienie roszczenia, wystarczy jedynie jego uprawdopodobnienie.

W niniejszej sprawie powód nie spełnił drugiej przesłanki koniecznej
do udzielenia zabezpieczenia, bowiem - zdaniem Sądu – w świetle załączonych do akt sprawy dokumentów nie uprawdopodobnił istnienia okoliczności, które mogłyby uzasadniać obawę co do tego, iż brak zabezpieczenia poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.

Uprawniony podniósł, iż brak zabezpieczenia w niniejszej sprawie może skutkować uniemożliwieniem, względnie utrudnieniem skutecznego wyegzekwowania dochodzonego roszczenia przez powoda. Wnioskodawca oświadczył, iż posiada informacje o złej kondycji finansowej pozwanego, a z doniesień prasowych wynika że obowiązanemu grozi niewypłacalność. Uprawniony podkreślił także, iż z informacji publikowanych w środkach masowego przekazu wynika, że obowiązany zamierza wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości ze względu na złą sytuację finansową.

W ocenie Sądu Okręgowego na obecnym etapie wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Podkreślić należy, że obowiązany złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a zatem zgodnie art. 36 prawa upadłościowego i naprawczego w sytuacji, gdy dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości sąd upadłościowy jest zobowiązany orzec o zabezpieczeniu majątku dłużnika z urzędu, aktualnie nie istnieje obawa, że obowiązany będzie się wyzbywał swojego majątku a tym samym utrudni lub uniemożliwi wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Wydanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń uprawnionego po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez samego obowiązanego nie spowoduje poprawy sytuacji uprawnionej spółki.

W świetle powyższych ustaleń powoływanie się przez uprawnionego na obawę wyprowadzania majątku przez obowiązanego nie jest wiarygodne, a co za tym idzie nie może stanowić podstawy ustalenia interesu prawnego w zabezpieczeniu roszczenia. Podobnie powoływanie się na trudną sytuację finansową obowiązanego na podstawie doniesień prasowych wobec wyżej wskazanego obowiązku sądu upadłościowego nie jest wystarczające do stwierdzenia istnienia interesu prawnego w zabezpieczeniu roszczenia.

Wobec powyższego i na podstawie powołanych przepisów oraz art. 735 kpc orzeczono jak w sentencji.

Zarządzenie:

(...)