Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 2 marca 1995 r.
I PRN 101/94
Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca), Sędziowie
SN: Kazimierz Jaśkowski, Maria Mańkowska,
Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Witolda Bryndy, po rozpoznaniu w dniu
2 marca 1995 r. sprawy z powództwa Kazimiery M. przeciwko Prokuraturze
Wojewódzkiej w W. o wynagrodzenie, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Spra-
wiedliwości [...] od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 1994 r., [...]
1. u c h y l i ł zaskarżony wyrok oraz poprzedzający go wyrok Sądu Rejono-
wego-Sądu Pracy dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 27 stycznia 1994 roku, [...] w
częściach dotyczących żądania zasądzenia wyrównania wynagrodzenia za okres od
dnia 10 marca 1992 r. do dnia 31 grudnia 1992 r. i w tym zakresie przekazał sprawę do
ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu-Sądowi Pracy dla Wrocławia-
-Śródmieścia.
2. o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną w pozostałej części.
[N o t k a]
Orzeczenie zapadło w podobnym stanie faktycznym i zawiera analogiczne
uzasadnienie jak wyrok z dnia 27 września 1994 r., I PRN 65/94 opublikowany w
OSNAPiUS 1995 Nr 2(14) poz. 20.
========================================