Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 24 listopada 1995 r.
III SW 264/95
Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Kazimierz
Jaśkowski, Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca),
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 1995 r. na posiedzeniu
niejawnym, sprawy z protestu Andrzeja K. przeciwko wyborowi Prezydenta RP
p o s t a n o w i ł :
protest o d d a l i ć.
U z a s a d n i e n i e
W piśmie wniesionym do Sądu Najwyższego w dniu 22 listopada 1995 r., tj. w
terminie przewidzianym dla wnoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko
wyborowi Prezydenta, Andrzej K. zwrócił się do Sądu Najwyższego o ocenę przeds-
tawionego w tym piśmie stanu faktycznego, czy popełnione zostało przestępstwo
przeciw wyborom. Mianowicie chodzi o ocenę następujących podanych przez autora
protestu okoliczności.
Andrzej K. został skazany na karę 9 lat pozbawienia wolności oraz dodatkową
karę 4 lat pozbawienia praw publicznych. Wyrok skazujący uprawomocnił się w styczniu
1991 r., ale początek odbywania kary pozbawienia wolności nastąpił 12 kwietnia 1990 r.
Jeżeli od tej ostatniej daty biegnie także okres, na który orzeczono karę dodatkową, to
okres ten upłynął już przed wyborami. W tej sytuacji - zdaniem wnoszącego protest -
został on niesłusznie pozbawiony prawa do głosowania w wyborach odbytych w dniach
5 i 19 listopada 1995 r.
Rozpoznając przedstawiony protest Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Stosownie do art. 45 kodeksu karnego kara dodatkowa pozbawienia praw
publicznych obowiązuje od uprawomocnienia się wyroku, ale okres na który ją orze-
czono, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.
W świetle tej regulacji prawa karnego oraz w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz.
398 ze zm.), stanowiącym, że nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, sugestia Andrzeja K., że został
niesłusznie pozbawiony prawa do głosowania, nie została potwierdzona.
========================================