Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 24 listopada 1995 r.
III SW 271/95
Przewodniczący SSN: Teresa Flemming - Kulesza (sprawozdawca), Sędziowie
SN: Kazimierz Jaśkowski, Jerzy Kwaśniewski.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 1995 r. na posiedzeniu
niejawnym, sprawy z protestu Forum Walki z Bezprawiem przeciwko wyborowi Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej
p o s t a n o w i ł:
o d d a l i ć protest
U z a s a d n i e n i e
Forum Walki z Bezprawiem jako podmiot zgłaszający kandydata na Prezydenta
Leszka Bubla wniosło protest przeciwko wyborowi Prezydenta. W proteście podnie-
siono zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom z art. 189 § 1 k.k. tj.
wykorzystania zależności służbowej dla ograniczenia swobodnego wykonywania praw
wyborczych. Zarzut ten dotyczył złamania przez Telewizję Polską S.A.. " przy akceptacji
władz państwa" zasady równego dostępu kandydatów do państwowego radia i telewizji,
wynikającą z art. 83 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 ze zm. ). W wyniku tego - jak twierdzi
się w proteście - kandydat na Prezydenta Leszek Bubel został pozbawiony łącznie 8
minut i 40 sekund emisji do godziny 16:46 dnia 2 listopada 1995 r. i ponad 5 minut tego
samego dnia o godzinie 21:40. Jak wynika z kopii dokumentów dołączonych do
protestu, powstał spór między kandydatem na Prezydenta i zarządem Telewizji Polskiej
S.A. co do tego, czy do emisji programów wyborczych w dniu 2 listopada 1995 r. nie
doszło z przyczyn leżących po stronie kandydata czy też Telewizji.
Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, że szczegółowe wyjaśnienie tej oko-
liczności nie ma istotnego znaczenia dla sposobu rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Jak
wynika bowiem z treści art. 72 wymienionej wyżej ustawy, przeciwko wyborowi
Prezydenta może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów tejże ustawy,
albo z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, jeżeli to naruszenie
lub przestępstwo mogło wywrzeć wpływ na wynik wyborów. W przepisie tym
wymieniono dwie przesłanki, które winien spełniać uzasadniony protest. W rozpozna-
wanej sprawie, bez względu na spełnienie lub niespełnienie pierwszej przesłanki - na-
ruszenia przepisów ordynacji lub dopuszczenia się przestępstwa, z całą pewnością nie
została spełniona druga przesłanka. Znikoma liczba głosów oddana na kandydata
Leszka Bubla w pierwszej turze wyborów ( 6825 głosów, tj. 0,4% głosów ważnych -
najniższa liczba głosów ważnych spośród wszystkich kandydatów - obwieszczenie
Państwowej Komisji wyborczej z dnia 7 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i
wyniku wyborów na Prezydenta zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r. - Dz. U. Nr
126, poz. 604 ) świadczy o tym, że ewentualne naruszenia przepisów nie mogły
wywrzeć wpływu na wynik wyborów.
Trudno bowiem zasadnie przypuszczać, by w razie wyemitowania wszystkich jego
programów wyborczych kandydat ten przeszedł do drugiej tury i uzyskał w drugiej turze
większą od kontrkandydata liczbę głosów.
Z tych względów orzeczono, jak w postanowieniu.
========================================