Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 23 listopada 1995 r.
III SW 316/95
Przewodniczący SSN: Walery Masewicz (sprawozdawca), Sędziowie SN:
Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Jerzy Kuźniar,
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 1995 r. na posiedzeniu
niejawnym, sprawy z protestu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność 80" przeciwko
wyborowi Prezydenta RP
p o s t a n o w i ł:
protest pozostawić bez dalszego biegu
U z a s a d n i e n i e
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność 80" w proteście wyborczym domagała się
unieważnienia wyborów na urząd Prezydenta RP zgłaszając zarzuty nagannego
zachowania pod adresem obydwu kandydatów, tj. zarówno Aleksandra Kwaśniews-
kiego jak i Lecha Wałęsy. Protest podpisał Przewodniczący Krajowej Komisji NSZZ
"Solidarność 80" dr Zb. P.
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność 80" nie należy do kręgu organizacji poli-
tycznych lub społecznych, które zgłosiły swego kandydata na urząd Prezydenta, nie jest
zatem uprawniona do wniesienia protestu wyborczego w rozumieniu art. 72 ust. 3
ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U. Nr 67, poz. 398 ze
zm.). Protest Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność 80" musi być zatem pozostawiony
bez dalszego biegu na podstawie art. 74 ust. 1 powołanej już ustawy.
========================================