Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 2 grudnia 1995 r.
III SW 992/95
Przewodniczący: SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca), Sędziowie SN: Walerian
Sanetra, Maria Tyszel,
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 1995 r. na posiedzeniu
niejawnym, sprawy z protestu Przemysława J. i Jacka B. przeciwko wyborowi
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
p o s t a n o w i ł :
uznać protest za zasadny z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67,
poz. 398 ze zm.), które mogło mieć wpływ na wynik wyborów.
U z a s a d n i e n i e
Jacek B. i Przemysław J. wnieśli dnia 23 listopada 1995 r. do Sądu Najwyższego
protest przeciwko wyborowi Prezydenta R.P. zarzucając, że Przemysław J. został
umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania nr 284 w Łodzi, a także w
spisie wyborców w obwodzie głosowania nr 2 w M., woj. piotrkowskie. Podnieśli
ponadto, że przy nazwisku Przemysława J. w spisie wyborców w wymienionym
obwodzie głosowania w Łodzi widniał znak AV@, co mogło świadczyć o tym, że
protestujący pobrał kartę do głosowania w tym obwodzie, gdy tymczasem w dniu 19
listopada 1995 r. w ogóle nie przebywał w Łodzi.
Sąd Najwyższy ustalił, co następuje:
Protestujący Przemysław J. jest zameldowany na pobyt stały w miejscowości
M.nr 23, gmina R. Z uwagi na wskazane miejsce zamieszkania został ujęty w spisie
wyborców w obwodzie głosowania nr 2 w M. Z oświadczenia protestującego i odpo-
wiedzi na protest Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30
listopada 1995 r. oraz załączonego do odpowiedzi fragmentu spisu wyborców w
obwodzie głosowania nr 2 w M. wynika bezspornie, że protestującemu wydano karty do
głosowania w I i II turze głosowania .
Sąd Najwyższy ustalił ponadto, że Przemysław J. od dnia 14 października 1994
r. jest zameldowany na pobyt tymczasowy w Łodzi przy ulicy R.F. nr 6. W dacie
zgłoszenia pobytu tymczasowego w Łodzi, który według oświadczenia P. J. będzie trwał
do 30 września 1999 r. , protestujący był zameldowany na pobyt stały w Piotrkowie
Trybunalskim przy ulicy K. nr 34 m 9. Z odpowiedzi na protest Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Łodzi z dnia 30 listopada 1995 r. wynika, że protestujący w dniu 21
kwietnia 1995 r. zameldował się na pobyt stały w miejscowości M. nr 23 gmina R.
Przemysław J. wpisany został do spisu wyborców, obejmującego osoby zameldowane
na pobyt tymczasowy ponad dwa miesiące, w obwodzie głosowania nr 284 w Łodzi.
Jednocześnie zostało wysłane do Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
zawiadomienie o dokonanym wpisie. W świetle powyższej odpowiedzi na protest oraz
załączonego fragmentu spisu wyborców dla obwodu głosowania nr 284 a także
oświadczenia J. B. jest bezsporne, że przy nazwisku Przemysława J. - pod pozycją nr
1719 - widnieją dwa znaki AV@.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 ze zm.) przeciwko
wyborowi Prezydenta R.P. może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów
tej ustawy albo z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, jeżeli
naruszenie to lub przestępstwo mogło wywrzeć wpływ na wynik wyborów. Zgodnie z art.
25 ust. 2 tej ustawy wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców, które
to spisy są sporządzane przez zarządy gminy jako zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej. Z kolei art. 34 ustawy nakłada na organ, który sporządził spis
wyborców obowiązek skreślenia ze spisu osoby, o której otrzymał urzędowe
zawiadomienie w sprawie wpisania do spisu w innym obwodzie głosowania. Z
powołanych przepisów ustawy wynika w sposób jednoznaczny, że zarząd gminy
sporządzając spis wyborców i zamieszczając w nim nazwisko wyborcy zameldowanego
na terenie gminy na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące i obejmujący dzień
wyborów jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadomienia o dokonanym wpisie
zarządu gminy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania wyborcy. Ten zaś z mocy
art. 34 pkt 2 jest zobowiązany niezwłocznie wykreślić taką osobę ze sporządzonego
spisu wyborców. Sąd Najwyższy jest zdania, że wskazane wyżej obowiązki zarządów
gmin powinny być wykonywane ze szczególna starannością, sumiennością i
dokładnością. W przeciwnym bowiem razie mogą powstać sprzeczne z art. 25 ust. 2
sytuacje, w których, tak jak w niniejszej sprawie, wyborca jest wpisany do dwóch spisów
wyborców. Należy ponadto wskazać, że zarzut naruszenia ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest trafny również z tego powodu, że na obu
listach wyborców, do których został wpisany protestujący, przy jego nazwisku widnieją
po dwa znaki AV@. Niezależnie zatem od tego, czy protestujący głosował dwukrotnie w
obydwu turach głosowania i w obydwu obwodach głosowania, czy też tylko w jednym
obwodzie, natomiast w drugim bezpodstawnie umieszczono przy jego nazwisku znak
AV@, należy przyjąć, że w obu przypadkach zarzut naruszenia przepisów tej ustawy,
które mogło wywrzeć wpływ na wynik wyborów, jest zasadny.
Biorąc powyższe pod rozwagę Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.
========================================