Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 2 lutego 1996 r.
II URN 56/95
Zamieszkiwanie z rodzicami dorosłych i pracujących dzieci
wraz ze swoimi współmałżonkami nie może być automatycznie
uznane za pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym w
rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 1986
r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych
(jednolity tekst: Dz. U. z 1989 r., Nr 25, poz. 137 ze zm.).
Przewodniczący SSN: Maria Tyszel, Sędziowie SN: Jerzy
Kuźniar (sprawozdawca), Stefania Szymańska,
Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Iwony Kaszczyszyn,
po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 1996 r. sprawy z wniosku
Ryszarda S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-
Oddział w C. o składki na ubezpieczenie społeczne, na skutek
rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości [...] od wyroku
Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Częstochowie z dnia 30 września 1994 r., [...]
u c h y l i ł zaskarżony wyrok i przekazał sprawę
Sądowi Wojewódzkiemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Częstochowie do ponownego rozpoznania.
U z a s a d n i e n i e
Decyzją z dnia 16 czerwca 1994 r. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych-Oddział w C. stwierdził, że Ewa S. od 6 stycznia
1994 r., a Waldemar S. od dnia 1 lutego 1994 r. jako
członkowie najbliższej rodziny osoby prowadzącej działalność
gospodarczą (wnioskodawcy Ryszarda S.) podlegają obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego jako osoby współpracujące.
Jako podstawę decyzji organ rentowy powołał fakt
pokrewieństwa gdyż Waldemar S. jest synem wnioskodawcy, zaś
Ewa S. jego synową, wskazując na przepisy art. 4 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finanso-
waniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r., Nr 25, poz.
137) oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r.
o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność
gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 46 z 1989 r., poz.
250).
Odwołanie od powyższej decyzji z wnioskiem o jej zmianę
złożył wnioskodawca dołączając do niego kopie umów o pracę
zawartych na czas nie określony z Ewą S. z domu K. z dnia 30
sierpnia 1993 r. oraz z Waldemarem S. z dnia 1 lutego 1994 r.
i powołał nadto uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1993
r., II UZP 19/93, w której stwierdzono, że "wybór formy
prawnej świadczenia pracy przez najbliższego
krewnego...decyduje o systemie ubezpieczenia społecznego
jakiemu osoba świadcząca pracę podlega".
W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego
oddalenie, podnosząc zarzuty zawarte w uzasadnieniu
zaskarżonej decyzji.
Wyrokiem z dnia 30 września 1994 r., [...] Sąd
Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie
oddalił odwołanie, zaś postanowieniem z dnia 30 listopada 1994
r. oddalił wniosek Ryszarda S. o przywrócenie terminu do
złożenia rewizji, które to postanowienie Sąd Apelacyjny w
Katowicach utrzymał w mocy, oddalając zażalenie wnioskodawcy
(postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 22 lutego 1995 r.
[...]).
Powyższy wyrok zaskarżył rewizją nadzwyczajną Minister
Sprawiedliwości i podnosząc zarzut rażącego naruszenia prawa,
tj. art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia
1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 46 z 1989 r..
poz. 250 ze zm.) oraz naruszenie interesu Rzeczypospolitej
Polskiej, wnosił o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi
Wojewódzkiemu do ponownego rozpoznania.
W uzasadnieniu rewidujący powołał wyżej cytowane
stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w uchwale z dnia 22 lipca
1993 r., II UZP 19/93, wskazując na konieczność uzupełnienia
materiału dowodowego dla ustalenia rzeczywistej treści umowy
zawartej pomiędzy wnioskodawcą a jego synem i synową, a także
ustalenia czy prowadzili oni wspólne z wnioskodawcą
gospodarstwo domowe.
W uzasadnieniu sporządzonym na żądanie Sądu Najwyższego -
art.419 § 3 k.p.c.- Sąd orzekający zajął stanowisko, że sprawa
nie została dostatecznie wyjaśniona do rozstrzygnięcia, a
nadto doszło do zmiany przepisów (od wejścia w życie zmiany
ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych,
tj. od 24 sierpnia 1995 r.) i obecnie dopuszcza się objęcie
pracowniczym ubezpieczeniem społecznym członków rodziny osoby
prowadzącej działalność gospodarczą.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Rewizja nadzwyczajna jest uzasadniona, gdyż
niewyjaśnienie sprawy i przedwczesność rozstrzygnięcia,
usprawiedliwia wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i prze-
kazanie sprawy Sądowi Wojewódzkiemu w Częstochowie do po-
nownego rozpoznania.
Biorąc pod uwagę okoliczności przytoczone w uzasadnieniu,
oceny wymaga, czy syn i synowa osoby prowadzącej działalność
gospodarczą i w związku z tym objętej ubezpieczeniem
społecznym, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18
grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących
działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.
U. z 1989 r., Nr 46, poz. 250 ze zm.), podlegają takiemu
samemu rodzajowi ubezpieczenia z mocy prawa, wobec treści art.
26 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 cyt. ustawy, czy też możliwe
jest objęcie ich ubezpieczeniem pracowniczym, o ile świadczą
pracę na podstawie umowy o pracę.
Przepis art. 26 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 ustawy o
ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność
gospodarczą... wskazuje, że członkowie rodziny osoby
ubezpieczonej (prowadzącej działalność gospodarczą - art. 1
ust. 1 ustawy), w tym dzieci własne i ich małżonkowie
podlegają ubezpieczeniu określonemu ustawą, o ile współpracują
przy prowadzeniu działalności gospodarczej w wymiarze co
najmniej połowy czasu pracy obowiązującego pracowników
gospodarki uspołecznionej.
Dla objęcia ubezpieczeniem z ustawy z 18 grudnia 1976 r.,
nie wystarczy więc samo pokrewieństwo, konieczne jest bowiem
ustalenie, czy osoby te współpracują przy prowadzeniu takiej
działalności.
Pojęcie współpracy zostało przekonywująco wyjaśnione w
uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1993 r.,
II UZP 19/93 (nie publikowanej), gdzie stwierdza się, że dla
istnienia współpracy konieczne jest wyłączenie istnienia
jakiejkolwiek umowy dotyczącej rodzaju świadczonej pracy, a
więc ustalenie, że osoba taka współdziała z prowadzącym
działalność gospodarczą, zaś to współdziałanie wolne jest od
elementów, które charakteryzują stosunek pracy, [...]. Podobne
stanowisko zawarte jest w glosie Z. Myszki do uchwały Sądu
Najwyższego z dnia 28 września 1994 r., II UZP 27/94 - PiZS
1995 nr 5 s. 74-82. [...]
Według powołanej uchwały Sądu Najwyższego ..."wybór formy
prawnej świadczenia pracy przez najbliższego krewnego na rzecz
osoby prowadzącej działalność gospodarczą decyduje o systemie
ubezpieczenia społecznego, jakiemu osoba świadcząca pracę
podlega..." Nie można więc wyłączyć możliwości zawarcia z
osobą wymienioną w art. 26 ust. 2 ustawy z 18 grudnia 1976 r.
umowy o pracę. Oczywiste jest, że dotyczy to tych tylko
sytuacji, gdy zawarta między stronami umowa o pracę jest nią w
rzeczywistości (a więc gdy występują cechy charakterystyczne
dla stosunku pracy). Konieczna jest też ocena, czy formalna
nazwa umowy, odpowiada jej rzeczywistej treści, a więc czy nie
jest to czynność prawna mająca na celu obejście ustawy.
Przepisy prawa pracy nie wyłączają zawarcia umowy o pracę
pomiędzy osobami, które są względem siebie krewnymi lub po-
winowatymi. Powyższe znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 1991 r., II URN 29/91,
jak też w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 14
stycznia 1993 r., II UZP 21/92 (OSNCP 1993 z. 5 poz. 69).
Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r.
o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych
(jednolity tekst: Dz. U. z 1989 r., Nr 25, poz. 137 ze zm.)
statuuje zasadę powszechnego ubezpieczenia społecznego
wszystkich pracowników, zaś jego ust. 2 pkt 4 wyłącza z tego
ubezpieczenia m.in. dzieci własne i małżonków dzieci osoby
prowadzącej na własny rachunek zakład pracy, zatrudnione w
takim zakładzie i pozostające z taką osobą we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Użyte w tym przepisie sformułowanie "zatrudnienie"
oznacza że stosunek pracy między takimi osobami (krewnymi i
powinowatymi) nie jest wyłączony, gdy się dodatkowo weźmie pod
uwagę rozumienie tego terminu jako wykonywanie pracy w ramach
stosunku pracy z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i członków ich rodzin
(Dz. U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) oraz traktowanie jako okresu
składkowego, tych okresów pracy w zakładzie prowadzonym przez
krewnego, w których osoba podlegała pracowniczemu ubez-
pieczeniu społecznemu i za które opłacono składki na
ubezpieczenie społeczne - art. 3 ustawy z dnia 17 października
1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania
emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr
104, poz. 450 ze zm.).
Wyłączone jest ubezpieczenie pracownicze, o ile taka
zatrudniona osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
z prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek.
Ocena, czy osoba "pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym"
zależy od okoliczności konkretnego przypadku, przy czym sam
fakt wspólnego zamieszkiwania nie może tu mieć decydującego
znaczenia [...]. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia
wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna
ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z
prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z
tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się
gospodarstwo domowe prowadzi, a wszystko to dodatkowo
uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację
charakteryzują.
Sam fakt, że dorosłe i pracujące dzieci (zstępni) wraz ze
swoimi współmałżonkami zamieszkują z rodzicami nie może być
niejako automatycznie uznany za pozostawanie we wspólnym
gospodarstwie domowym. Często inne są bowiem w swej istocie
cele odrębnych rodzin. Wszystko to jednak zależy od oko-
liczności konkretnego przypadku i nie da się z góry ściśle, a
tym bardziej wyczerpująco wymienić.
Te ogólne uwagi powinny być brane pod uwagę przez Sąd
Wojewódzki przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Konieczne w nim
będzie ustalenie rzeczywistej treści umowy łączącej
wnioskodawcę z synem Waldemarem i synową Ewą, zbadanie, czy
pozostawali oni w stosunku pracowniczym, pełniąc funkcje
określone umową. Ocenić też trzeba, - co trafnie wnioskuje
rewidujący - czy syn i synowa wnioskodawcy Ryszarda S.
zatrudnieni byli przez niego, czy przez firmę "I.-F.".
Wszystko to wskazuje na przedwczesność wydanego wyroku i
uzasadnia jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi
Wojewódzkiemu do ponownego rozpoznania.
Zaskarżony wyrok narusza także interes Rzeczypospolitej
Polskiej, skoro uniemożliwia objęcie pracowniczym
ubezpieczeniem społecznym osób zatrudnionych w prywatnych
zakładach pracy. Wydanie wyroku bez wszechstronnego
wyjaśnienia okoliczności sprawy, podważa zaufanie obywateli do
organów państwa.
Z tych wszystkich względów i na podstawie art. 422 § 2
k.p.c. orzeczono jak w sentencji.
=======================================