Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 16 kwietnia 1997 r.
II UKN 66/97
Wykonywane przez pracownika cierpiącego na chorobę wieńcową zwykłych
obowiązków, nie stanowi przyczyny zewnętrznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), chyba że
pracodawca nie uwzględnił zaświadczenia lekarskiego przedłożonego przez pracownika
stwierdzającego, że z uwagi na stan zdrowia, istnieją przeciwwskazania do
wykonywanej pracy.
Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew
Myszka, Maria Tyszel.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 1997 r. sprawy z powództwa
Henryki O. przeciwko Urzędowi Wojewódzkiemu w T. o uznanie zdarzenia za wypadek przy
pracy, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu z dnia 14 listopada 1996 r. [...]
o d d a l i ł kasację.
U z a s a d n i e n i e
Wyrokiem z dnia 14 sierpnia 1996 r. [...] Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Toruniu
odmówił uznania za wypadek przy pracy zawału mięśnia sercowego jakiego doznała
powódka Henryka O. - mianowany pracownik Urzędu Wojewódzkiego w T. - w dniu 21
lipca 1992 r., po ustaleniu następującego stanu faktycznego. W tym dniu powódka
wykonywała swoje codzienne obowiązki polegające na przyjmowaniu interesantów oraz
skarg i wniosków, dodatkowo pełniąc zastępstwo sekretarki w sekretariacie dyrektora
Wydziału Organizacji i Nadzoru. Jak podała, wobec dodatkowych obowiązków była
zdenerwowana, a nadto źle się czuła w związku z upalną pogodą. Pracę zakończyła o
godzinie 1600
, ale pozostała w Urzędzie do godziny 1700
ze względu na złe samopoczucie. W
godzinach wieczornych tego samego dnia udała się do Pogotowia Ratunkowego, skąd
przewieziono ją do Szpitala Wojewódzkiego w T., gdzie rozpoznano zawał ściany dolnej i
tylnej mięśnia sercowego. Hospitalizacja trwała do 12 sierpnia 1992 r., a w karcie wypisu
stwierdzono chorobę wieńcową, świeży zawał serca, hiperlipidemię oraz chorobę wrzodową
żołądka. Według Sądu Rejonowego przeniesienie korespondencji z kancelarii oraz
kilkakrotne, w ciągu dnia, wejście na pierwsze piętro nie może być uznane za nadmierny
wysiłek fizyczny, także przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych panujących w tym
dniu. Nie można też uznać za przyczynę nadmiernego stresu rozmowę z uciążliwym
interesantem i fakt powierzenia zastępstwa sekretarki. Brak więc podstaw, aby warunki pracy
w tym dniu uznać za przyczynę zewnętrzną mogącą przyczynić się do zawału mięśnia ser-
cowego, który ujawnił się w godzinach wieczornych. Przyczyną tą była miażdżyca tętnic z
objawami klinicznymi w postaci choroby wieńcowej przy współistnieniu czynników ryzyka
rozwoju miażdżycy w postaci znacznego stopnia zaburzeń gospodarki lipidowej oraz palenie
papierosów. W świetle opinii biegłych, w tym Instytutu Medycyny Pracy w Ł. oraz Instytutu
Kardiologii w W., zawał serca u powódki wystąpił w przebiegu trwającej od kilku lat
choroby wieńcowej u osoby z zaburzeniami gospodarki lipidowej, zmianami
miażdżycowymi, palącej nałogowo papierosy, stąd zdarzenie "nie spełnia kryterium wypadku
przy pracy".
W uzasadnieniu wyroku, cytując szeroko orzecznictwo Sądu Najwyższego wydane
na tle art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), Sąd
pierwszej instancji przyjął, że nie wystąpiła przyczyna zewnętrzna w rozumieniu ustawy
wypadkowej, co uzasadnia oddalenie powództwa.
Rozpoznając apelację powódki od tego wyroku Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu nie znalazł podstaw do jego zmiany, stwierdzając, że
samo wykonywanie pracy w zwykłych warunkach i w normalnym rozmiarze nie może być
uznane za przyczynę wypadku przy pracy, tylko dlatego, że pracownik cierpi na chorobę
układu krążenia. Nie można też czynić pracodawcy zarzutu, że dopuścił powódkę do pracy w
charakterze starszego inspektora, skoro nie przedstawiła ona zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego przeciwwskazania do zatrudnienia w tym charakterze. Z tych względów Sąd
Wojewódzki wyrokiem z dnia 14 listopada 1996 r. [...] oddalił apelację, nie obciążając
powódki kosztami procesu.
Powyższy wyrok zaskarżyła kasacją powódka i zarzucając naruszenie prawa
materialnego przez niewłaściwe zastosowanie, a to art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca
1975 r. "polegające na błędnym przyjęciu, że zawał serca jakiemu uległa powódka... nie
może być uznany za wypadek przy pracy" wniosła o jego zmianę i uwzględnienie
powództwa, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji
do ponownego rozpoznania. Zdaniem kasacji opinie biegłych nie są zbieżne, a opinia Ewy
W.-S. w każdym razie nie wyklucza, że zwiększony zakres obowiązków mógł być
czynnikiem przyspieszającym wystąpienie zawału serca.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W myśl art. 392 § 1 KPC od wyroku wydanego przez sąd drugiej instancji i
kończącego postępowanie w sprawie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, a skoro w
tej sprawie jej przedmiotem jest uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy (powództwo o
ustalenie), nie jest ona wyłączona stosownie do art. 393 KPC.
Jedyną powołaną podstawą kasacji w rozpoznawanej sprawie jest naruszenie art. 6
ust. 1 ustawy wypadkowej, polegające na jego niewłaściwym zastosowaniu i błędnym
przyjęciu, że zdarzenie z dnia 21 lipca 1992 r. nie ma cech wypadku przy pracy. Według tego
przepisu za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną,
które nastąpiło w związku z pracą. Kasacja nie zarzuca, że przepis ten został niewłaściwie
zrozumiany przez Sąd Wojewódzki, twierdząc jedynie, że okoliczności sprawy ustalone w
postępowaniu dowodowym dawały podstawę do uznania, że Henryka O. uległa wypadkowi
przy pracy. Zauważyć należy, że stosownie do art. 39311
KPC Sąd Najwyższy rozpoznaje
sprawę w granicach kasacji, a więc jest związany jej podstawami i wnioskami. Kontrola
kasacyjna odbywa się w ramach ustalonego stanu faktycznego, nie podlega on bowiem
uzupełnieniu w tym postępowaniu. Z uzasadnienia kasacji wynika, że skarżąca nie tyle
odnosi się do treści art. 6 ustawy wypadkowej, co do okoliczności faktycznych, w tym
zwłaszcza do ustaleń Sądu opartych na opiniach biegłych. Zarzuty sprowadzają się do
twierdzeń, że opinie biegłych nie są ze sobą zbieżne, a jedna z nich (sporządzona przez Ewę
W.-S.) nie wyklucza, że obok procesu miażdżycowego, zwiększony zakres obowiązków
służbowych mógł wpłynąć na przyspieszenie wystąpienia zawału serca. Już to wskazuje, że
uzasadnienie kasacji nie przystaje do jej podstawy, stanowiąc swego rodzaju polemikę ze
stanowiskiem Sądu, w zakresie odmiennej oceny materiału dowodowego. Przypomnieć
należy, że Sąd Najwyższy działając jako sąd kasacyjny nie jest uprawniony do
samodzielnego dokonywania konkretyzacji zarzutów, jak i ich uzasadnienia. Kasacja - jako
trzecia instancja sądowa - nie jest kolejnym miejscem przedstawiania przez stronę własnego
stanowiska w sprawie. Nie służy ona do polemiki z ustaleniami faktycznymi, ale do
przedstawienia sposobu stosowania lub wykładni prawa.
Rozpoznając sprawę Sąd pierwszej instancji przeprowadził bardzo wnikliwe
postępowanie dowodowe. Dotyczyło ono z jednej strony warunków pracy w dniu 21 lipca
1992 r., z drugiej zaś ich ewentualnego wpływu na doznany zawał serca. Dopuszczono
dowód z czterech opinii biegłych, w tym z opinii Instytutu Medycyny Pracy [...] oraz
Instytutu Kardiologii [...]. Wszystkie te opinie były zgodne w zasadniczych elementach,
sprowadzając się do konkluzji, że oceniane zdarzenie "nie ma żadnych znamion wypadku
przy pracy". Ustalony w ten sposób stan faktyczny został następnie porównany z przepisem
art. 6 definiującym wypadek przy pracy, przy bardzo szerokim wykorzystaniu orzecznictwa
Sądu Najwyższego. Świadczy to o właściwym zastosowaniu prawa materialnego, czyniąc
kasację nieuzasadnioną. Aby zawał serca mógł być uznany za wypadek przy pracy konieczne
jest ustalenie, w przypadku osoby dotkniętej schorzeniem samoistnym, że wystąpiła
przyczyna zewnętrzna, która choćby przyczyniła się do powstania lub przyspieszenia zawału.
Nie można przyjąć, aby normalnie wykonywana praca mogła być uznana za taką przyczynę
zewnętrzną, wobec choroby wieńcowej pracownika, chyba żeby pracodawca nie uwzględnił
zaświadczenia lekarskiego przedłożonego przez pracownika, stwierdzającego że z uwagi na
stan zdrowia istnieją przeciwwskazania do wykonywanej pracy. Prowadzi to do konkluzji, że
nie zachodzi zarzucane naruszenie prawa materialnego, co czyni kasację nieuzasadnioną.
Z tych względów, na podstawie art. 39312
KPC orzeczono jak w sentencji.
N o t k a
Podobne stanowisko Sąd Najwyższy wyrażał już kilkakrotnie. Przykładowo w wyroku z dnia 9
grudnia 1977 r., III PRN 49/77 (OSPiKA 1979 z. 3 poz. 48 z glosą W. Masewicza) stwierdził, że
dopuszczenie do pracy pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym, które w danym dniu czyniło go
niezdolnym do pracy, stanowi przyczynę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 października
1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 3, poz. 8), a w
wyroku z dnia 5 września 1996 r., II PRN 9/96 (OSNAPiUS 1997 nr 5 poz. 70, OSP 1997 z. 7-8 poz. 131 z
glosą U. Jackowiak) przyjął, że dopuszczenie do pracy maszynisty kolejowego bez przeprowadzenia badań
kontrolnych i po upływie terminu obowiązującego do przeprowadzenia takich badań może stanowić przyczynę
zewnętrzną uzasadniającą uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.
========================================