Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 2 grudnia 1998 r.
I PZ 64/98
Nie narusza słusznego interesu pracownika cofnięcie zażalenia na pos-
tanowienie o odrzuceniu kasacji w sprawie o przywrócenie do pracy, jeżeli
przyczyną rozwiązania stosunku pracy była niezdolność pracownika do pracy
trwająca dłużej niż okres pobierania zasiłku chorobowego, a po rozwiązaniu
stosunku pracy pracodawca zatrudnił pracownika na innym stanowisku na
czas potrzebny do uzupełnienia stażu pracy niezbędnego do nabycia upraw-
nień do renty inwalidzkiej.
Przewodniczący: SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca), Sę-
dziowie SN: Roman Kuczyński, Barbara Wagner.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 grudnia
1998 r. sprawy z powództwa Barbary D. przeciwko Terenowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w D. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie, na skutek zażalenia
powódki na postanowienie Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Warszawie z dnia 10 września 1998 r. [...]
p o s t a n o w i ł:
u m o r z y ć postępowanie zażaleniowe.
U z a s a d n i e n i e
Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie posta-
nowieniem z dnia 10 września 1998 r. odrzucił kasację Barbary D., którą wniósł jej
pełnomocnik, będący adwokatem, od wyroku tego Sądu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w
sprawie przeciwko Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w D. o przywróce-
nie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Przyczyną odrzuce-
nia kasacji było stwierdzenie, że została wniesiona po upływie terminu przewidzia-
nego do jej wniesienia, wobec czego z mocy art. 3935
KPC podlegała odrzuceniu.
2
Na powyższe postanowienie powódka wniosła zażalenie zarzucając w nim, że
Sąd Wojewódzki błędnie uznał, iż awizowanie przesyłki i niepodjęcie jej w terminie
przez pełnomocnika powódki jest równoznaczne z doręczeniem mu odpisu wyroku z
uzasadnieniem. Na przesyłce tej bowiem pracownik poczty stwierdził, że nie może jej
doręczyć z powodu zamkniętego mieszkania, lecz nie umieścił na niej adnotacji o
dacie jej złożenia do urzędu pocztowego, jak również nie umieścił odcisku datownika.
Ponadto reklamacja powyższej przesyłki ([...] z dnia 1 lipca 1998 r.) również nie zos-
tała załatwiona w sposób prawidłowy. Tak więc odrzucenie kasacji z powodu jej
spóźnienia nastąpiło z naruszeniem przepisów § 10 ust. 2 i § 14 ust. 2 rozporządze-
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie doręczania pism
sądowych przez pocztę (Dz.U. Nr 31, poz. 266) oraz z naruszeniem art. 133 § 1
KPC.
Przytaczając powyższe zarzuty powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego
postanowienia stwierdzając, że termin do wniesienia kasacji rozpoczął swój bieg 20
sierpnia 1998 r., natomiast kasację nadała w urzędzie pocztowym 26 sierpnia 1998 r.
W piśmie z dnia 23 listopada 1998 r., które wpłynęło do Sądu Najwyższego
dnia 27 listopada 1998 r., powódka cofnęła zażalenie oraz kasację wniesione przez
jej pełnomocnika i oświadczyła, że „zrzeka się dalszego prowadzenia tej sprawy”.
W tym stanie rzeczy, z mocy art. 469 KPC (stosowanego a contrario) oraz art.
386 § 3 KPC w związku z art. 391 KPC, do których stosowania odsyła art. 39319
KPC, Sąd Najwyższy umorzył postępowanie wywołane złożeniem przez powódkę
zażalenia. W stanie faktycznym sprawy, zwłaszcza zaś ze względu na to, że rozwią-
zanie z powódką stosunku pracy nastąpiło z uwagi na jej niezdolność do pracy
wskutek choroby trwającą dłużej niż okres pobierania zasiłku chorobowego, a także
ze względu na to, że zakład pracy zatrudnił ją - po rozwiązaniu umowy o pracę - na
okres 3 miesięcy w celu uzupełnienia stażu pracy niezbędnego do nabycia upraw-
nień do renty inwalidzkiej, Sąd Najwyższy uznał, że cofnięcie środka odwoławczego
w postaci zażalenia było dopuszczalne. Nie można bowiem uznać, że czynność ta
naruszała „słuszny interes pracownika” - jak stanowi art. 469 KPC - skoro powódka
nie odzyskała zdolności do pracy i nie mogła być zatrudniona. Nie bez znaczenia jest
także okoliczność, że stosownie do art. 53 § 5 KP powódka ma prawo żądać ponow-
nego zatrudnienia jej przez stronę pozwaną w razie spełnienia się warunków okreś-
lonych w tym przepisie.
Z przytoczonych względów Sąd Najwyższy postanowił jak w sentencji.
3
========================================