Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 17 marca 1999 r.
II UZ 30/99
Niedołączenie do kasacji pełnomocnictwa adwokata, który sporządził
skargę, jest brakiem formalnym i może być uzupełnione w trybie art. 130 § 1
KPC w związku z art. 126 § 3 KPC.
Przewodniczący SSN: Teresa Romer, Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Maria
Mańkowska (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 1999 r. na posiedzeniu nie-
jawnym sprawy z wniosku Jana G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-
Oddziałowi w O. o rentę inwalidy wojennego, na skutek zażalenia wnioskodawcy na
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 1999 r. [...]
p o s t a n o w i ł:
zaskarżone postanowienie uchylić.
U z a s a d n i e n i e
Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 stycznia 1998 r. od-
rzucił kasację Jana G. od wyroku tego Sądu z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w O. o rentę inwalidy
wojennego uznając, że kasacja jest niedopuszczalna na podstawie art. 3935
KPC,
wobec niedołączenia pełnomocnictwa procesowego przez adwokata umocowanego
do sporządzenia i wniesienia kasacji. Pełnomocnik powoda złożył zażalenie na po-
wyższe postanowienie.
Sąd Najwyższy w składzie obecnym nie podziela stanowiska Sądu Apelacyj-
nego w przedmiotowej sprawie i wyrażonego w powołanym postanowieniu Sądu
Najwyższego z dnia 12 grudnia 1997 r., III CZ 100/97 ( dotąd niepublikowane ), że
brak pełnomocnictwa dla adwokata, który wniósł kasację, stanowi o niedopuszczal-
ności kasacji na podstawie art. 3935
KPC.
2
Stosownie do art. 3933
KPC kasacja powinna czynić zadość wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego, o których mowa w art. 126 § 1 KPC. Zgodnie z
§ 3 tego przepisu, do pisma procesowego należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli
pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Brak takiego
pełnomocnictwa podlega jednak uzupełnieniu w trybie art. 130 § 1 KPC w związku z
art. 126 § 3 KPC. Jest to bowiem brak, który nie dotyczy wymagań stawianych pismu
procesowemu w art. 126 § 1 KPC. Usunięcie tego braku jest możliwe, bo odnosi się
do strony formalnej skargi kasacyjnej, a nie jej treści.
Z tych też względów Sąd Najwyższy uznał, że niedołączenie do kasacji peł-
nomocnictwa adwokata, który sporządził skargę, jest brakiem formalnym i może być
uzupełnione w trybie art. 130 § 1 KPC. Wobec powyższego zażalenie wnioskodawcy
podlegało uwzględnieniu na podstawie art. 39318
KPC.
========================================