Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 22 kwietnia 1999 r.
III RN 181/98
Gmina nie jest stroną w postępowaniu dotyczącym obniżenia opłaty
eksploatacyjnej (art. 84 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze, Dz.U. Nr 27, poz. 96 ze zm.).
Przewodniczący: SSN Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Sędziowie SN:
Jerzy Kwaśniewski, Andrzej Wasilewski.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 1999 r. sprawy ze skargi
Gminy Miejskiej L. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 19 grudnia 1997 r. [...] w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej, na
skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości [...] od wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 1998 r. [...]
o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.
U z a s a d n i e n i e
Minister Sprawiedliwości wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 1998 r. [...] dotyczącego
wysokości opłaty eksploatacyjnej w sprawie ze skargi Gminy L. Zaskarżonym wyro-
kiem oddalono skargę Gminy L. z tego względu, że nie przysługiwało jej prawo
strony w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie bowiem z art. 84 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) gmina
ma status strony w postępowaniu dotyczącym wysokości opłaty eksploatacyjnej tylko
w przypadku podwyższenia tej opłaty, a w niniejszej sprawie chodzi o jej obniżenie.
W rewizji nadzwyczajnej zarzucono rażące naruszenie art. 28 KPA oraz art. 84 ust. 6
pkt 1 – 3 i art. 86 ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wnosząc o uchylenie
zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zdaniem
Ministra Sprawiedliwości skoro 60% opłaty eksploatacyjnej stanowi dochód gminy, to
ma ona przymiot strony w postępowaniu dotyczącym jej wysokości, gdyż dotyczy
2
ono jej interesu prawnego, a stroną – jak wynika z art. 28 KPA – jest każdy, czyjego
interesu prawnego dotyczy postępowanie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Rewizja nadzwyczajna nie jest uzasadniona.
Przepis art. 84 ust. 8 zdanie drugie w związku z ust. 5 ustawy - Prawo geolo-
giczne i górnicze stanowi, że jeżeli gmina zgłosi swój udział w postępowaniu doty-
czącym podwyższenia opłaty eksploatacyjnej, to ma prawa strony. W postępowa-
niach w sprawach obniżenia tej opłaty gmina ma głos opiniodawczy (art. 84 ust. 6
powołanej ustawy). Jest to więc opinia w rozumieniu art. 106 KPA, na którą służy
zażalenie (art. 106 § 5 KPA). W niniejszej sprawie chodzi o obniżenie (o 25%) opłaty
eksploatacyjnej. Wynika stąd, iż rewizja nadzwyczajna nie jest uzasadniona, jako że
unormowanie z art. 84 ust. 8 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze stanowi przepis
szczególny wobec art. 28 KPA, a zatem interes ekonomiczny gminy w uzyskaniu jak
najwyższych wpływów finansowych z opłat eksploatacyjnych należy traktować – jak
to przyjął NSA – jako interes faktyczny, a nie prawny. Ustawa - Prawo geologiczne i
górnicze oraz Kodeks postępowania administracyjnego mają jednakową moc
prawną, tak więc regulacja z tej ustawy jako szczególna ma pierwszeństwo przed
unormowaniem kodeksowym.
Z tych względów orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 39312
KPC w
związku z art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania
cywilnego...(Dz.U. Nr 43, poz. 189 ze zm.).
========================================