Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 20 grudnia 1999 r.
I PKN 377/99
Kasacja wskazująca jako podstawę zarzut naruszenia umowy zawartej
między stronami procesu jest niedopuszczalna.
Przewodniczący: Prezes SN Jan Wasilewski, Sędziowie SN: Teresa
Flemming-Kulesza (sprawozdawca), Walerian Sanetra.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 grudnia
1999 r. sprawy z powództwa Małgorzaty M. i Feliksa R. przeciwko Handlowo-Pro-
dukcyjnej Spółdzielni Pracy „S.Ch.” w J.G. o odszkodowanie, na skutek kasacji po-
wodów od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we
Wrocławiu z dnia 25 lutego 1999 r. [...]
p o s t a n o w i ł :
o d r z u c i ć kasację.
U z a s a d n i e n i e
Powodowie Małgorzata M. i Feliks R. wnieśli kasację od wyroku Sądu Okrę-
gowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu z dnia 25 lutego
1999 r., którym zmieniony został wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Jeleniej
Górze i powództwa ich o zasądzenie odszkodowania od Handlowo-Produkcyjnej
Spółdzielni „S.Ch.” w J.G. zostały oddalone.
W kasacji podniesiony został zarzut naruszenia prawa materialnego „w postaci
§ 4 spółdzielczych umów o pracę z dnia 28 grudnia 1990 r. łączących strony poprzez
przyjęcie, iż wypowiedzenie przez powodów w dniu 28 czerwca 1996 r. członkostwa
w spółdzielni uniemożliwiło stronie pozwanej przedstawienie im propozycji zatrudnie-
nia ich na innych stanowiskach zgodnie z kwalifikacjami.”
Żadna inna podstawa kasacji nie została przytoczona ani w jej petitum, ani w
uzasadnieniu.
2
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 3933
KPC kasacja powinna zawierać między innymi przytocze-
nie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie. Spełnienie tego wymagania polega na
wskazaniu co najmniej jednego przepisu prawa materialnego lub procesowego, któ-
rego naruszenie zarzuca się w kasacji. Nie jest to wymaganie formalne, którego nie-
spełnienie mogłoby zostać uzupełnione po upływie terminu do wniesienia kasacji.
Przytoczenie podstaw należy do istotnych cech kasacji, a brak przytoczenia czyni
kasację niedopuszczalną.
Podstawą kasacji nie może być zarzut naruszenia umowy (czy też jej frag-
mentu). Umowa zawarta między stronami procesu nie jest prawem ani przepisem w
rozumieniu art. 393 pkt 1 i 2 KPC. Treść umowy jest okolicznością faktyczną podle-
gającą ustaleniu, a wykładnia umowy podlega przepisom Kodeksu cywilnego doty-
czącym czynności prawnych.
Kasacja nie zawiera wskazania żadnego przepisu, który zdaniem powodów
został naruszony przy ustaleniu treści umowy lub jej tłumaczeniu. Jest ona więc nie-
dopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 3938
§ 1 KPC w związku z art.
3935
KPC.
========================================