Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 15 listopada 2000 r.
II UKN 39/00
Do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze mogą być wliczone także okresy zatrudnienia u prywatnych praco-
dawców na podstawie umów o pracę na czas określony.
Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk, Sędziowie SN: Jerzy Kuźniar,
Zbigniew Myszka (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2000 r. sprawy z wniosku
Ryszarda Ś. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w O.W. o
wcześniejszą emeryturę, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyj-
nego w Łodzi z dnia 19 października 1999 r. [...]
o d d a l i ł kasację.
U z a s a d n i e n i e
Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi wyrokiem z
dnia 19 października 1999 r. oddalił apelację wnioskodawcy Ryszarda Ś. od wyroku
Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 28 maja
1999 r. [...], oddalającego jego odwołanie od decyzji organu rentowego odmawiającej
przyznania mu prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pra-
cowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Organ rentowy uznał, że wnioskodawca nie udowodnił
wymaganego 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach, a jedynie 14 lat i
9 miesięcy. Do okresu tego rodzaju pracy organ rentowy nie uwzględnił okresu za-
trudnienia od 15 września 1998 r. do 31 grudnia 1998 r., gdyż o pracy w szczegól-
nych warunkach zaświadczył pracodawca nieuprawniony do wydawania tego rodzaju
zaświadczeń. Wnioskodawca (urodzony 29 września 1938 r.) prowadził na podstawie
umowy agencyjnej punkt skupu skór i surowców wtórnych do dnia 31 grudnia 1991 r.
2
W okresie od 1 stycznia 1992 r. do 30 września 1997 r. prowadził działalność gospo-
darczą, a od 4 listopada 1997 r. pobierał zasiłek przedemerytalny. W dniu 15 wrześ-
nia 1998 r. wnioskodawca zawarł ze swoim synem umowę o pracę na stanowisku
suwnicowego (nie mając do tego przygotowania zawodowego) w celu dopracowania
brakującego do 15 lat okresu pracy w szczególnych warunkach. W prowadzonym
przez syna Zakładzie Budowy Kotłów „B.-K.” w P. są dwie suwnice, używane w za-
leżności od potrzeb przez około 3-4 godzin w ciągu całego dnia pracy. Wnioskodaw-
ca, pracujący w godzinach od 700
do 1500
, w pozostałym czasie pracy wykonywał
inne prace, „coś załatwiał, dopilnował, obsługiwał klientów, pomagał przy pracach
spawalniczych”. Jego wynagrodzenie wynosiło 450 zł netto i nie obejmowało dodatku
za pracę w warunkach szkodliwych.
Na podstawie takich ustaleń Sąd drugiej instancji potwierdził pogląd Sądu
Okręgowego, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.,
znowelizowanego w celu dostosowania do nowej sytuacji gospodarczej rozporzą-
dzeniem z dnia 21 maja 1996 r., nie przewidują uprawnień prywatnych podmiotów
gospodarczych do wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze i był to świadomy wybór ustawodawcy. Ponadto
z przyjętych za podstawę orzekania ustaleń faktycznych wynikało, że praca wniosko-
dawcy nie spełniała wymagań zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy na
stanowisku suwnicowego, skoro wykonywał tę pracę jedynie przez około 3-4 godziny
w ciągu dnia pracy i tylko w celu uzupełnienia brakującego okresu zatrudnienia w
szczególnych warunkach.
W kasacji wnioskodawcy podniesiono zarzuty błędnej wykładni §1 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. oraz art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267
ze zm.), a także błędnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego „prowa-
dzącego do błędnych ustaleń co do zakresu pracy odwołującego w szczególnych
warunkach”. W ocenie skarżącego Sąd drugiej instancji nie zbadał zgodności z
ustawą powołanego aktu wykonawczego, który wprowadził niedopuszczalną „segre-
gację pracowników pracujących w szczególnych warunkach według kryterium statu-
su prawnego pracodawcy”. Ponadto skarżący, bez wskazania jakichkolwiek przepi-
sów prawa procesowego, zarzucił Sądom meriti błędne ustalenie, że wnioskodawca
nie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku suwnicowego, skoro w
3
przerwach „między konkretnymi czynnościami przy suwnicy odwołujący stale prze-
bywał w warunkach szczególnych (przy spawaniu, przy którym też pomagał)”.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Kasacja nie mogła być uwzględniona, jakkolwiek należało zgodzić się z niektó-
rymi zarzutami, które zostały w niej sformułowane. Przede wszystkim Sąd Najwyższy
nie podzielił stanowiska Sądów meriti, że okresy zatrudnienia w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym charakterze u prywatnych pracodawców nie mogą być
uwzględnione do stażu wykonywania tego rodzaju szczególnego zatrudnienia z tego
powodu, że jakoby prywatni pracodawcy nie mają statusu prawnego podmiotów
uprawnionych do wydawania świadectw wykonywania prac w szczególnych warun-
kach. W tym zakresie rację ma skarżący, że podmiotowe ograniczenie kręgu praco-
dawców uprawnionych do wydawania tego rodzaju świadectw wyłącznie do praco-
dawców wskazanych w trybie § 1 ust. 1 i 3 rozporządzenia nie ma ustawowego uza-
sadnienia i stanowi wykładnię bezzasadnie dyskryminującą pracowników wykonują-
cych szczególne zatrudnienie w rozumieniu art. 53 i 55 ustawy o z.e.p. u prywatnych
pracodawców. Powołane przepisy ustawy o z.e.p. i rozporządzenia wykonawczego z
7 lutego 1983 r., które nadal zachowały swoją moc na warunkach określonych w art.
32 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.), mają zastosowanie do
wszystkich pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze bez względu na status zatrudniających ich pracodawców. Z usta-
wowych możliwości skorzystania z wcześniejszych uprawnień emerytalnych (z obni-
żonego wieku emerytalnego) mogą korzystać pracownicy ze względu na charakter i
prawnie określone okresy wykonywania szczególnego rodzaju zatrudnienia. Delega-
cja ustawowa ujęta w art. 55 ustawy o z.e.p. zawiera przedmiotowe upoważnienie
Rady Ministrów jedynie do określenia rodzajów prac w szczególnych warunkach lub
stanowisk pracy o szczególnym charakterze oraz warunków, na podstawie których
takim pracownikom przysługują przywileje emerytalne; aktualnie ograniczone do
możliwości nabycia uprawnień emerytalnych w określonym wieku, niższym niż pow-
szechny wiek emerytalny. W granicach takiej delegacji ustawowej byłyby pozbawione
ustawowej mocy normatywnej te wszelkie regulacje aktu wykonawczego, jakie
mogłyby prowadzić do ścieśniającej wykładni przepisów rozporządzenia z 7 lutego
4
1983 r. w sposób ograniczający prawa emerytalne pracowników zatrudnionych u
prywatnych pracodawców przy określonych rodzajach pracy w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze. W ocenie Sądu Najwyższego w rozporządze-
niu z 7 lutego 1983 r. nie ma przepisów, które dopuszczałyby dokonywanie takiej
wykładni prawa. W szczególności zgodnie z § 1 ust. 1 tego aktu wykonawczego roz-
porządzenie stosuje się do pracowników wykonujących prace w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym charakterze, wymienione w jego § 4-15 oraz w wykazach
stanowiących załącznik do rozporządzenia, zwanych dalej „wykazami”. Zarówno
przepisy § 4-15, jak i wykazy A i B prac w szczególnych warunkach, których wyko-
nywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego, nie dają jakichkolwiek podstaw
prawnych do podmiotowego ograniczania ich oddziaływania normatywnego wyłącz-
nie do pracowników zakładów pracy, o jakich może stanowić § 1 ust. 2-3 rozporzą-
dzenia z 7 lutego 1983 r. Niezależnie od tego, że delegacja ustawowa z art. 55
ustawy o z.e.p. nie zawiera upoważnienia do dalszej delegacji do wykonania treści
upoważnienia ustawowego określonego w art. 55 ustawy o z.e.p. (dla innych niż
Rada Ministrów organów państwowych) to treść § 1 ust. 2 tego rozporządzenia, który
stanowi, że właściwi ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz centralne
związki spółdzielcze w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych
ustalają w podległych i nadzorowanych zakładach pracy stanowiska pracy, na któ-
rych są wykonywane prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazach A i
B, ma tylko takie znaczenie, że nakazuje tym podmiotom ustalać stanowiska pracy
zgodnie z wykazami A i B. Oznacza to tylko tyle, że określone podmioty są związane
wykazami A i B i nie mogą w podległych im lub w nadzorowanych zakładach pracy
pominąć stanowisk pracy wymienionych w tych wykazach prac w szczególnych wa-
runkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego. W szcze-
gólności chybione było stanowisko Sądu drugiej instancji, że wykazy A i B prac w
szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emery-
talnego, ustaliły podmioty określone w § 1 ust. 2 rozporządzenia, skoro z wyraźnego
rozumienia tego przepisu wynika, że te podmioty jedynie ustalają stanowiska pracy,
stosując się do wiążących wykazów A i B, będących załącznikami do rozporządzenia
wykonawczego Rady Ministrów. Takie same konotacje dotyczą jednostek organiza-
cyjnych, o których stanowi § 1 ust. 3 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r.
Ponadto, zgodnie z § 2 tego rozporządzenia, okresami pracy uzasadniającymi
prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w któ-
5
rych praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykony-
wana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku,
a okresy te stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świa-
dectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru
stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporzą-
dzenia, lub w świadectwie pracy. Również te przepisy znajdują zastosowanie do
wszystkich pracowników wykonujących tego rodzaju prace i nie dają one podstaw do
podmiotowego wyłączenia pracowników wykonujących szczególnego rodzaju za-
trudnienie u prywatnych pracodawców.
W konsekwencji powyższego Sąd Najwyższy zdyskwalifikował stanowisko
Sądów meriti, które bezpodstawnie uznały podmiotowe ograniczenie dopuszczalno-
ści stosowania przepisów rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. do pracowników zatrud-
nionych jedynie w zakładach pracy, do których odnoszą się nakazy z § 1 ust. 2 i 3
tego aktu wykonawczego, z pominięciem pracowników zatrudnionych przez prywat-
nych pracodawców przy pracach tego samego rodzaju. Tego rodzaju wykładnia nie
ma oparcia w przepisach rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. i jest sprzeczna z zasadą
równego traktowania wszystkich ubezpieczonych (art. 2a ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), a
także konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji z jakiej-
kolwiek przyczyny (art. 32 Konstytucji RP).
Sąd Najwyższy nie podzielił także stanowiska Sądu drugiej instancji, jakoby
zatrudnienie ubezpieczonego na podstawie terminowej umowy pracę w celu „dopra-
cowania brakującego okresu zatrudnienia” przy pracach wykonywanych w szczegól-
nych warunkach „nie posiadało cech stałości”. W tym zakresie rację ma skarżący,
który argumentował, że wypełnienie warunku przepracowania okresów pracy w
szczególnych warunkach możliwe jest wyłącznie poprzez wykonywanie takiej pracy.
Świadczenia tego rodzaju pracy nie może przekreślać cel, jaki przeświecał ubezpie-
czonemu, który zmierzał do uzupełnienia brakującego mu okresu zatrudnienia przy
pracach w szczególnych warunkach. Nie ma jakichkolwiek przeszkód prawnych, aby
do okresów zatrudnienia przy pracach w szczególnych warunkach, których wykony-
wanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego, uwzględniać okresy zatrudnienia w
ramach terminowych stosunków pracy. Cecha stałości wykonywania pracy w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym charakterze odnosi się bowiem do wykony-
wania takiego zatrudnienia stale i w pełnym wymiarze czasu obowiązującym na
6
określonym stanowisku pracy, a nie do wykonywania zatrudnienia w ramach bezter-
minowego, czy też terminowego stosunku pracy.
Jednakże warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na
danym stanowisku pracy jest spełniony tylko wówczas, gdy pracownik w ramach
obowiązującego go pełnego wymiaru czasu pracy na określonym stanowisku pracy
nie wykonuje czynności pracowniczych nie związanych z tym stanowiskiem pracy,
ale stale, tj. ciągle wykonuje prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze. W ramach wiążących Sąd Najwyższy ustaleń faktycznych w sprawie,
których nie zakwestionował skarżący, zarzucił wprawdzie Sądowi drugiej instancji
błędną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego, ale nie wskazał żadnego
przepisu prawa procesowego, jaki miał naruszyć Sąd Apelacyjny (por. wyrok z dnia
21 marca 1997 r., I PKN 58/97, OSNAPiUS 1997 nr 22, poz. 436), praca przez 3-4
godziny dziennie na suwnicy przez ubezpieczonego, który nie zdobył kwalifikacji za-
wodowych wymaganych na stanowisku suwnicowego, nie spełniała wymagania sta-
łego wykonywania takiej pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na
umówionym stanowisku pracy. Okoliczność ta była w istocie rzeczy niesporna, albo-
wiem sam skarżący przyznał w kasacji, że suwnica w zakładzie pracy prowadzonym
przez syna ubezpieczonego pracowała 3-4 godziny dziennie, a zatem ubezpieczony
nie wykonywał pracy suwnicowego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowią-
zującym na tym stanowisku pracy, do której wykonywania nie zdobył wymaganego
przygotowania zawodowego, ale w ramach obowiązującego go czasu pracy wyko-
nywał także inne prace, które nie odpowiadały wymaganiu wykonywania szczególne-
go rodzaju zatrudnienia na danym, tj. umówionym stanowisku pracy. Skoro zatrud-
nienie ubezpieczonego nie było wykonywaniem szczególnego zatrudnienia stale i
pełnym wymiarze czasu pracy, to okres terminowej umowy o pracę w zakładzie pracy
prowadzonym przez jego syna nie podlegał zaliczeniu do okresu pracy w szczegól-
nych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego w
rozumieniu § 1 ust. 1 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r.
Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy na podstawie art. 39312
KPC od-
dalił kasację.
========================================